ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

ابزار پیوند والدینی _فرم پدر
گوردون پارکر، هیلاری توپلینگ ، و ال.بی.براون
Parental Bonding Instrument. Father’s form (PBIF)
پاسخگوی عزیز، در این پرسشنامه فهرستی از طرز برخورد و رفتارهای گوناگون والدین آورده شده است. لطفا با توجه به خاطراتی که از پدر خود قبل از 16 سالگی دارید ، هر عبارت را با دقت بخوانید و بر اساس نمره گذاری زیر، تصمیم بگیرید که تا چه حد در مورد شما صحیح است .
اگر در مورد عبارتی مطمئن نیستید، به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره آن وضعیت پاسخ دهید .
1= بسیار این طور بود ، 2= تقریبا این طور بود ، 3= تفریبا این طور نبود، 4= ابدا این طور نبود .
1)     با لحنی گرم و مهربان با من صحبت می کرد .
1
2
3
4
2)     به اندازه نیاز کمکم نمی کرد .
1
2
3
4
3)     به من اجازه می داد به کارهای مورد علاقه ام بپردازم .
1
2
3
4
4)     از نظر عاطفی سرد به نظر می رسید .
1
2
3
4
5)     به نظر می رسید مشکلات و نگرانی های مرا درک می کند .
1
2
3
4
6)     با من رئوف و مهربان بود .
1
2
3
4
7)     مایل بود خودم تصمیم بگیرم .
1
2
3
4
8)     نمی خواست من بزرگ شوم .
1
2
3
4
9)     سعی می کرد تمام کارهای مرا کنترل کند .
1
2
3
4
10)به کارهای خصوصی من دخالت می کرد.
1
2
3
4
11)از صحبت با من درباره موضوعات گوناگون لذت می برد .
1
2
3
4
12)دائم به من لبخند می زد .
1
2
3
4
13)با من مثل بچه ها رفتار می کرد .
1
2
3
4
14)به نظر می رسید که نیازها و خواسته های مرا درک نمی کرد.
1
2
3
4
15)اجازه می داد برای خودم تصمیم بگیرم.
1
2
3
4
16)احساس من این بود که مرا دوست ندارد .
1
2
3
4
17)وقتی ناراحت بودم به من کمک می کرد که احساس بهتری پیدا کنم.
1
2
3
4
18)با من زیاد صحبت نمی کرد .
1
2
3
4
19)مایل بود من به او احساس وابستگی داشته باشم .
1
2
3
4
20)احساس می کرد اگر او نباشد، من نمی توانم از خودم مراقبت کنم .
1
2
3
4
21)به اندازه ای که می خواستم ، به من آزادی می داد.
1
2
3
4
22)به من اجازه می داد هر قدر مایل بودم با دوستانم بیرون بروم .
1
2
3
4
23)بیش از اندازه از من مراقبت می کرد .
1
2
3
4
24)مرا تحسین نمی کرد .
1
2
3
4
25)اجازه می داد هر طور که می خواستم لباس بپوشم .
1
2
3
4
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387