مقیاس رابطه ولی - فرزندی : پدر

مقیاس رابطه ولی - فرزندی : پدر
مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل
Parent –Child Relationship Survey: Father (PCRSF)
با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد پدر خودتان پاسخ دهید .
1)     احساس می کنید وقتی را که با پدرتان صرف می کنید، چقدر است؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
2)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با پدر خود حفظ کنید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
3)     چقدر به پدر خود اعتماد دارید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
4)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟
1=هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
5)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، پدرتان به شما کمک خواهد کرد ؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
6)     چقدر به پدرتان احساس نزدیکی می کنید ؟
1= خیلی دوریم ، 7 = خیلی نزدیکیم
1
2
3
4
5
6
7
7)     چقدر برایتان راحت است که برای یک مشکل عشقی با پدرتان صحبت کنید؟
1=راحت نیست ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
8)     درباره مشکلاتی که در مدرسه دارید، با پدرتان تا چه اندازه راحت صحبت می کنید؟
1=راحت نیستم ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
9)     تا چه حد درباره نقش پدرتان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
10)حس می کنید احساسات، افکار،و رفتار پدرتان را به درستی می شناسید؟
1= هیچ نمی شناسم ، 7 = خیلی زیاد می شناسم
1
2
3
4
5
6
7
11)قبول ضعف های پدرتان برایتان آسان است ؟
1= اصلا آسان نیست ، 7 = خیلی آسان است
1
2
3
4
5
6
7
12)تا چه پدرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تا چه حد او را فقط یک پدر می بینید؟
1= او را فقط یک پدر میبینم ، 7 = او برای خودش زندگی می کند
1
2
3
4
5
6
7
13)چند وقت یک بار از دست پدرتان عصبانی می شوید؟
1=تقریبا هرگز ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
14)به طورکلی ، چقدر از پدرتان آزرده هستید؟
1=اصلا نیستم ، 7 = خیلی زیاد هستم
1
2
3
4
5
6
7
15)گفتگو با پدرتان تا چه حد مطلوب است؟
1=ابدا مطلوب نیست ، 7 = خیلی مطلوب است
1
2
3
4
5
6
7
16)پدرتان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می کند؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
17)پدرتان خوب به حرف های شما گوش می کند؟
1=تقریبا هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
18)چقدر پدرتان برای شما مهم است (به او اهمیت می دهید)؟
1=هیچ مهم نیست ، 7 = خیلی مهم است
1
2
3
4
5
6
7
19)وقتی از خانه دور هستید، چقدر دلتان برای پدرتان تنگ می شود؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
20)چقدر برای پدرتان اهمیت قائل هستید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
21)چقدر برای نظرات پدرتان ارزش قائل هستید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
22)پدرتان چقدر مورد تحسین شماست؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
23)چقدر دلتان می خواهد مانند پدرتان باشید؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
24)چقدر مایلید مانند پدرتان زندگی کنید ؟
1=هیچی ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.