مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر

مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر
مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل
Parent –Child Relationship Survey: Mother (PCRSM)
با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد مادر خودتان پاسخ دهید .
1)     احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید، چقدر است؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
2)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با مادر خود حفظ کنید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
3)     چقدر به مادر خود اعتماد دارید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
4)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟
1=هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
5)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، مادرتان به شما کمک خواهد کرد ؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
6)     چقدر به مادرتان احساس نزدیکی می کنید ؟
1= خیلی دوریم ، 7 = خیلی نزدیکیم
1
2
3
4
5
6
7
7)     چقدر برایتان راحت است که برای یک مشکل عشقی با مادرتان صحبت کنید؟
1=راحت نیست  ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
8)     درباره مشکلاتی که در مدرسه دارید، با مادرتان تا چه اندازه راحت صحبت می کنید؟
1=راحت نیستم  ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
9)     تا چه حد درباره نقش مادرتان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
10)حس می کنید احساسات، افکار،و رفتار مادرتان را به درستی می شناسید؟
1= هیچ نمی شناسم ، 7 = خیلی زیاد می شناسم
1
2
3
4
5
6
7
11)قبول ضعف های مادرتان برایتان آسان است ؟
1= اصلا آسان نیست ، 7 = خیلی آسان است
1
2
3
4
5
6
7
12)تا چه مادرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تا چه حد او را فقط یک مادر می بینید؟
1= او را فقط یک مادر میبینم،7 = او برای خودش زندگی می کند
1
2
3
4
5
6
7
13)چند وقت یک بار از دست مادرتان عصبانی می شوید؟
1=تقریبا هرگز  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
14)به طورکلی ، چقدر از مادرتان آزرده هستید؟
1=اصلا نیستم  ، 7 = خیلی زیاد هستم
1
2
3
4
5
6
7
15)گفتگو با مادرتان تا چه حد مطلوب است؟
1=ابدا مطلوب نیست  ، 7 = خیلی مطلوب است
1
2
3
4
5
6
7
16)مادرتان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می کند؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
17)مادرتان خوب به حرف های شما گوش می کند؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
18)چقدر مادرتان برای شما مهم است (به او اهمیت می دهید)؟
1=هیچ مهم نیست  ، 7 = خیلی مهم است
1
2
3
4
5
6
7
19)وقتی از خانه دور هستید، چقدر دلتان برای مادرتان تنگ می شود؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
20)چقدر برای مادرتان اهمیت قائل هستید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
21)چقدر برای نظرات مادرتان ارزش قائل هستید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
22)مادرتان چقدر مورد تحسین شماست؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
23)چقدر دلتان می خواهد مانند مادرتان باشید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
24)چقدر مایلید مانند مادرتان زندگی کنید ؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.