مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر

مقیاس رابطه ولی - فرزندی : مادر
مارک ای.فاین، جی.آر.مورلند ، و اندرو شویل
Parent –Child Relationship Survey: Mother (PCRSM)
با توجه به مقیاس ، به سوال های زیر در مورد مادر خودتان پاسخ دهید .
1)     احساس می کنید وقتی را که با مادرتان صرف می کنید، چقدر است؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
2)     احساس می کنید تا چه حد توانسته اید رابطه پایداری را با مادر خود حفظ کنید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
3)     چقدر به مادر خود اعتماد دارید ؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
4)     چقدر اطمینان دارید که اگر صحبت کنید چدرتان شما را مسخره یا مضحکه نمی کند؟
1=هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
5)     چقدر اطمینان دارید که اگر مشکلی داشته باشید، مادرتان به شما کمک خواهد کرد ؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
6)     چقدر به مادرتان احساس نزدیکی می کنید ؟
1= خیلی دوریم ، 7 = خیلی نزدیکیم
1
2
3
4
5
6
7
7)     چقدر برایتان راحت است که برای یک مشکل عشقی با مادرتان صحبت کنید؟
1=راحت نیست  ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
8)     درباره مشکلاتی که در مدرسه دارید، با مادرتان تا چه اندازه راحت صحبت می کنید؟
1=راحت نیستم  ، 7 = خیلی راحتم
1
2
3
4
5
6
7
9)     تا چه حد درباره نقش مادرتان در زندگی خود دچار ابهام هستید؟
1= هیچ ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
10)حس می کنید احساسات، افکار،و رفتار مادرتان را به درستی می شناسید؟
1= هیچ نمی شناسم ، 7 = خیلی زیاد می شناسم
1
2
3
4
5
6
7
11)قبول ضعف های مادرتان برایتان آسان است ؟
1= اصلا آسان نیست ، 7 = خیلی آسان است
1
2
3
4
5
6
7
12)تا چه مادرتان را فرد بالغی می دانید که برای خودش زندگی می کند، و تا چه حد او را فقط یک مادر می بینید؟
1= او را فقط یک مادر میبینم،7 = او برای خودش زندگی می کند
1
2
3
4
5
6
7
13)چند وقت یک بار از دست مادرتان عصبانی می شوید؟
1=تقریبا هرگز  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
14)به طورکلی ، چقدر از مادرتان آزرده هستید؟
1=اصلا نیستم  ، 7 = خیلی زیاد هستم
1
2
3
4
5
6
7
15)گفتگو با مادرتان تا چه حد مطلوب است؟
1=ابدا مطلوب نیست  ، 7 = خیلی مطلوب است
1
2
3
4
5
6
7
16)مادرتان تا چه حد نیازها، احساسات و رفتار شما را درک می کند؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
17)مادرتان خوب به حرف های شما گوش می کند؟
1=تقریبا هیچ  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
18)چقدر مادرتان برای شما مهم است (به او اهمیت می دهید)؟
1=هیچ مهم نیست  ، 7 = خیلی مهم است
1
2
3
4
5
6
7
19)وقتی از خانه دور هستید، چقدر دلتان برای مادرتان تنگ می شود؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
20)چقدر برای مادرتان اهمیت قائل هستید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
21)چقدر برای نظرات مادرتان ارزش قائل هستید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
22)مادرتان چقدر مورد تحسین شماست؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
23)چقدر دلتان می خواهد مانند مادرتان باشید؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
24)چقدر مایلید مانند مادرتان زندگی کنید ؟
1=هیچی  ، 7 = خیلی زیاد
1
2
3
4
5
6
7
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387