مقیاس تجربه های اوج

مقیاس تجربه های اوج
« آیا لحظه های شادی عمیق را تجربه می کنید ؟ » 70 ماده

The Peak Experiences Scale: Eugene Mathes
جمله های زیر ، تجربه های مختلفی را که افراد داشته اند ، بیان می کنند . هر سوال را با دقت بخوانید و مشخص کنید که آیا آن جمله درباره شما "درست " است یا "نادرست "
1- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه سردر گمی و بلاتکیفی ام را از میان بردارد .
2- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من هویت بدهد .
3- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود خود را بیش از اوقات عادی ، منحصر به فرد احساس کنم .
4- تا به حال تجربه ای داشته ام که باعث شود خود را منحصر به فرد از اوقات عادی حس کنم .
5- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود جهان را مکانی مقدس ببینم .
6- تا به حال تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه حالت تسلیم و رضایت در من ایجاد کند .
7- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند که جهان را همان طور که هست بپذیرم .
8- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود کسی را سرزنش یا محکوم نکنم .
9- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود آزادانه تر عمل کنم .
10- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود کاری نیک انجام دهم .
11- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود رویدادهای جهان را هدف دار ببینم .
12- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود فکر کنم که جهان یک کل واحد و یکپارچه است .
13- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاهباعث شود نگرانی های شخصی و خودخواهانه ام محو شوند .
14- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود احساس خوشبختی و کامیابی کنم .
15- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیشتر قدر عافیت و توفیق را بدانم .
16- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه معنی جدیدی به کل زندگیم ببخشد .
17- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه از ابراز عواطف و احساسات منفی باز دارد .
18- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود گذشت زمان را حس نکنم .
19- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاهباعث شود نسبت به بشریت احساس محبت عمیقی داشته باشم .
20- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود احساس کنم گویی همه خواسته ها و نیازهایم ارضا شده اند .
21- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود همه را دوست داشته باشم و همان طور که هستند بپذیرم .
22- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود به جهان دیگر انسانها بدون خودخواهی نگاه کنم .
23- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بفهمم که هر کسی در جهان به جای خود نیکوست .
24- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیشتر قدر فردیت و بی همتا بودن را بدانم .
25- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود احساس کنم جهان به طور کامل خوب است .
26- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود اجتناب ناپذیر و اجباری بودن بعضی امور را بیشتر درک کنم .
27- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیشتر قدر بی نیازی را بدانم .
28- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود جهان و دیگران را از افقی بالاتر و معنوی تر ببینم .
29- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود ندانمکی ( چه زمانی ) است .
30- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود تحملم در برابر درد بیشتر شود .
31- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود در آن واحد هم احساس غرور کنم و هم احساس افسردگی .
32- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود طبیعی تر و بدون بازداری (کمرویی) عمل کنم .
33- هرگزتجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند فراتر از خواسته های خودم فکر کنم .
34- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود خودم را ملزم به انجام کارهای سازنده احساس کنم .
35- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند بیش از گذشته قدر به اتمام رساندن و کامل کردن کارها را بدانم .
36- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیش از معمول احساس آزادی و رهایی کنم .
37- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود سراپا گوش (شنونده) شوم .
38- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه ارزش جدیدی به زندگیم بدهد .
39- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود جهان را روی هم رفته زیبا ببینم .
40- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود زیبایی را بیش از معمول درک و احساس کنم .
41- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه مرا در حالت تمرکز دیداری قرار دهد .
42- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود وحدت و یک پارچگی بیشتری در شخصیت خود احساس کنم .
43- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود از داشتن چنین موهبتی شکرگزار باشم .
44- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه حالت تمرکز کامل در من بوجود بیاورد .
45- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود احساس کنم همه چیز دارم و چیز دیگری نمی خواهم .
46- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه اضطراب مرا تا حد زیادی کاهش دهد .
47- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیش از معمول قدر کامل بودن ، وحدت و یک پارچگی را بدانم .
48- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود پی ببرم که جهان هدف دار است .
49- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند تا امور متضاد و دوگانه را بهتر درک کنم .
50- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود جهان را در کل مطلوب ببینم .
51- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیش از معمول در برابر جهان حالت انفعالی و تسلیم داشته باشم .
52- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود باور کنم که هیچ کس نمی تواند مرا نا امید کند .
53- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من اجازه دهد همه چیز را ، اعم از مهم و غیر مهم ، تقریبا در یک سطح از اهمیت ببینم .
54- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود تعارض های زندگی در نظرم ناپدید شود .
55- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من بینشی عمیق بدهد .
56- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود دید من نسبت یه جهان بیش از معمول واقعیت مدار (عینی) باشد تا خود مدار (ذهنی ) .
57- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود بیش از معمول جهان و دیگر انسان ها را بدون غرض شخصی ببینم .
58- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود احساس کنم انسان ها همه محترم هستند .
59- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود همه چیز را بپذیرم .
60- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه کمک کند تا بیشتر به ارزش کمال پی ببرم .
61- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من امکان دهد تا "هشیاری وحدت بخش " را تجربه کنم .
62- هرگز تجربه ای نداشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه تصوری از "جهان آرمانی " ورای این جهان به من بدهد .
63- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود که ندانم کجا هستم .
64- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک کند تا جهان را به صورتی عینی تر و مستقل تر ببینم .
65- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من آموخت که هشیاری فرد یک جنبه از هشیاری کلی معنوی است .
66- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه در من این باور را به وجود آورد که می توانم با عزت و شرافت بمیرم .
67- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه احساس کنم تردیدی در مورد ارزشمندی آن وجود ندارد .
68- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه باعث شود جهان و دیگر انسان ها را متواضعانه تر (غیرخودخواهانه) ببینم .
69- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من بیاموزد که هرگز نمی توانم دست به خودکشی بزنم .
70- تا به حال تجربه ای داشته ام که مرا عمیقا شاد کند و حداقل برای مدتی کوتاه به من کمک گند تا بر دوگانگی های هستی مثل تضاد بین زشتی و زیبایی فائق آیم .
ماخذ : ژندا ، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388