زندگی شخصی ، منبع استرس

\آیا زندگی شخصی شما منبع استرس است ؟
سوال
بلی
خیر
1.     آیا در آستانه طلاق یا جدایی هستید ؟
 
 
2.     آیا با همسر خود اختلاف دائمی دارید ؟
 
 
3.     آیا بر خلاف میل باطنی خود ، تنها زندگی می کنید و ناراحت هستید ؟
 
 
4.     آیا از نظر عاطفی احساس خلا می کنید ؟
 
 
5.     آیا همسر شما دشواریهای شغلی دارد ؟
 
 
6.     آیا فرزندان شما ، از نظر تحصیل یا شغل ، موجب نگرانی شما هستند ؟
 
 
7.     آیا والدین شما ، از نظر شغل یا سلامت موجب نگرانی شما هستند ؟
 
 
8.     آیا فرزندان یا همسر شما از نظر سلامت مشکل دارند؟
 
 
9.     آیا با والدین خود اختلاف های شدید داشته یا دارید ؟
 
 
10. آیا با فرزندان خود تعارض دارید؟
 
 
11. آیا به بیماری مزمن گرفتارهستید، به طوری که شما را رنج می دهد یا ممکن است معلول کند؟
 
 
12.آیا فعالیت های فرهنگی منظم دارید؟
 
 
13.آیا سرگرمی های منظم دارید ؟
 
 
14.آیا نگرانی های اقتصادی دارید؟
 
 
15.آیا از زندگی شهری بیزار هستید ؟
 
 
16.آیا در محیط آلوده زندگی می کنید ؟
 
 

 

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصی . نشر ساوالان