مقیاس خود آگاهی خصوصی

مقیاس خود آگاهی خصوصی
Private Self Consciousness Scale. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F
ماده های زیر از یک مقیاس خود اگاهی اتخاذ شده است .
هریک از گویه های زیر را بخوانید و فکر کنید عقیده ای که در آن ابراز شده چقدر شبیه به شما و چقدر بی شباهت به شما است . عددی از مقیاس زیر را انتخاب کنید و در مقابل گویه بگذارید.
1= بسیار شبیه من
2= تا حدودی شبیه من
3= کمی شبیه من
4= کاملا شبیه من

1- همیشه سعی می کنم خودم را برآورد کنم .
2- زیاد به خودم فکر می کنم.
3- اغلب درباره خودم خیال پردازی می کنم.
4- مدام به دلایل انجام کارهایی که می کنم ، می اندیشم.
5- عموما به احساس های درونی ام توجه می کنم.
6- بسیار سریع از تغییراتی که در حالات روحی ام ایجاد می شود، آگاه می شوم.
7- گهگاه(در ذهنم) از خودم فاصله می گیرم تا خودم را از دور بررسی کنم.
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . ابزار دارای کلید است .از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.