حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان
مری پروسیدانو و کنیت هلر
سنجش ارضا حمایت اجتماعی از ناحیه دوستان
Perceived Social Support – Friend Scale (PSSFr)
عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراک ها و احساس هایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با دوستان خود پیدا می کنند. برای هر عبات سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد: بله ، خیر ، نمی دانم . لطفا دور پاسخ انتخابی خود برای هر عبارت دایره بکشید.
1)     دوستانم در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند.
بله
خیر
نمی دانم
2)     اکثر مردم بیشتر از من به دوستان خود نزدیک اند.
بله
خیر
نمی دانم
3)     دوستانم از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند.
بله
خیر
نمی دانم
4)     بسیاری از علائق من با علائق دوستانم مشترک است.
بله
خیر
نمی دانم
5)     من روی حمایت عاطفی دوستانم حساب می کنم.
بله
خیر
نمی دانم
6)     اگر احساس کنم یک یا چند نفر از دوستانم از دست من ناراحت اند، به روی خود نمی آورم.
بله
خیر
نمی دانم
7)     در جمع دوستانم، احساس می کنم در حاشیه هستم.
بله
خیر
نمی دانم
8)     دوستی دارم که در صورت ناراحتی، می توانم به سراغش بروم، بدون این که بعدا از این کار خود پشیمان شوم.
بله
خیر
نمی دانم
9)     من و دوستانم نظر خود را درباره همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم .
بله
خیر
نمی دانم
10)دوستانم به نیازهای شخصی من توجه دارند.
بله
خیر
نمی دانم
11)اگر دوستانم به حمایت عاطفی نیاز داشته باشند به سراغ من می آیند.
بله
خیر
نمی دانم
12)دوستانم برای کمک به حل مشکلات من آماده اند.
بله
خیر
نمی دانم
13)چند دوست دارم که با آنها درد دل کنم.
بله
خیر
نمی دانم
14)دوستان من خوش فکرند و اوضاع مرا روبراه می کنند.
بله
خیر
نمی دانم
15)وقتی راز خود را به دوستان می گویم، دچار احساس ناراحتی می شوم.
بله
خیر
نمی دانم
16)دوستانم مرا همدم خود می دانند.
بله
خیر
نمی دانم
17)به نظر من دوستانم احساس می کنند که من برای حل مشکلات آنان یاور خوبی هستم.
بله
خیر
نمی دانم
18)رابطه من با هیچ دوستی به اندازه رابطه سایر مردم با دوستانشان صمیمی نیست.
بله
خیر
نمی دانم
19)افکار خوبی درباره کمک به دوستانم به نظرم می رسد.
بله
خیر
نمی دانم
20)کاش دوستانم جور دیگری بودند.
بله
خیر
نمی دانم
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت .1387