آزمون ضرب المثل ها

آزمون ضرب المثل ها
Proverbial Test
حمزه گنجی
در این زیر 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیحترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد معطل نشوید ، چون بیشتر از 5 دقیقه وقت ندارید .
1-     زیر پای کسی نشستن :
‌أ-        با گفتار دروغ فریفتن
‌ب-    زیر پای کسی را کشیدن
‌ج-     با مهارت راز پرسیدن
‌د-      با خطر روبه رو کردن
 
2-     زنگوله پای تابوت است :
‌أ-        بی کس و کار است
‌ب-    بی پدر و مادر است
‌ج-     کودک خردسال پیرمرد است
‌د-      در انتظار مرگ نشسته است
 
3-     آب که آمد تیمم برخاست :
‌أ-        چون که اصل آمد بدل را ارزش نیست
‌ب-    تیمم باطل است آنجا که آب است
‌ج-     آب مایه پاکیزگی انسان است
‌د-      تیمم در فقدان آب لازم است
 
4-     از دماغ فیل افتادن :
‌أ-        پر طمع بودن
‌ب-    متکبر بودن
‌ج-     ناراضی بودن
‌د-      مشکل پسند بودن
 
5-     آب با غربال پیمودن :
‌أ-        کاری عبث کردن
‌ب-    سخت تلاش کردن
‌ج-     ضد و نقیض گفتن
‌د-      بهانه در آوردن
 
6-     آب را گل آلود کردن :
‌أ-        در کارها کارشکنی کردن
‌ب-    به دنبال فرصت گشتن
‌ج-     بازار آشفته خواستن
‌د-      مردم را اذیت کردن
 
7-     خانه ای را که دو کدبانوست ، خاک تا زانوست :
‌أ-        کار مشترک فایده ندارد
‌ب-    تنهایی فقط خدا را سزاست
‌ج-     یک دست صدا ندارد
‌د-      در یک ده دو کدخدا نمی شود
 
8-     کباب ، پخته نگردد مگر به گردیدن :
‌أ-        انسان را مسافرت می سازد
‌ب-    نابرده رنج گنج میسر نمی شود
‌ج-     تا زحمت نکشی آش نمی خوری
‌د-      بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
 
9-     بخت در بازار نفروشند :
‌أ-        خوشبختی هرکس مال خود اوست
‌ب-    خوشبختی قابل فروش نیست
‌ج-     خوشبختی هرکس در دست خود اوست
‌د-      خوشبختی به شانس فرد وابسته است
 
10-آسوده کسی که خر ندارد :
‌أ-        آسوده منم که خر ندارم
‌ب-    هرکه تهی کیسه تر آسوده تر
‌ج-     هرکه بامش بیش برفش بیشتر
‌د-      هرکس مهمان عمل خویش است
 
11-از این شاخ به آن شاخ پریدن :
‌أ-        تظاهر به درستکاری کردن
‌ب-    سخنان نسنجیده گفتن
‌ج-     تند و سریع تصمیم گرفتن
‌د-      هر لحظه سخن را عوض کردن
 
12-سگ صاحبش را نمی شناسد :
‌أ-        واقعا شیر توشیر است
‌ب-    هرج و مرج و بی نظمی است
‌ج-     جای سوزن انداختن نیست
‌د-      سگ در خانه صاحبش شیر است
 
13-ظاهر و باطنش یکی است :
‌أ-        بی ریا و یک روست
‌ب-    بی عیب ونقص است
‌ج-     رنگش را ببین حالش را بپرس
‌د-      از کوزه همان برون تراود که دراوست
 
14-دختری را که مادرش تعریف کند برای دائیش خوب است :
‌أ-        دختر به تو می گویم، عروس تو بشنو
‌ب-    مشک آن است که خود ببوید
‌ج-     اقوام معمولا عیب یکدیگر را می پوشانند
‌د-      هر کسی را که تعریف کنند حتما عیبی دارد
 
15-شتر دیدی ندیدی :
‌أ-        دروغ شاخ دار نگفتن
‌ب-    گذشت و بخشش داشتن
‌ج-     دیده را ندیده انگاشتن
‌د-      اسرار بزرگ را پنهان کردن
 
16-شاخ به شاخ شدن :
‌أ-        رو به رو ایستادن
‌ب-    رو به رو در آمدن
‌ج-     دشمنی کردن
‌د-      مجادله کردن
 
17-سیب زمینی است :
‌أ-        بی خیال است
‌ب-    کم روست
‌ج-     بی کس و کار است
‌د-      بی غیرت است
 
18-در پوست نگنجیدن :
‌أ-        خیلی مغرور و متکبر شدن
‌ب-    از دنیا و اجتماع راضی شدن
‌ج-     از رسیدن به آرزو شاد شدن
‌د-      بسیار چاق و فربه شدن
 
19-مرد را کار ، کار را مردان :
‌أ-        کار نیکو کردن از پر کردن است
‌ب-    هرکسی را بهر کاری ساختند
‌ج-     مردها با زن ها تفاوت دارند
‌د-      همه چیز را همگان دانند
 
20-مرد آن است که لب بندد و بازو گشاید :
‌أ-        دوصد گفته چون نیم کردار نیست
‌ب-    عیب کلام زودتر معلوم می شود
‌ج-     کم گوی و گزیده گوی چون در
‌د-      پر حرفی شایسته انسان نیست
 
21-دیوارش کوتاه است :
‌أ-        ناقص العقل است
‌ب-    ضعیفتر از همه است
‌ج-     بضاعت مالی ندارد
‌د-      مردمی و بدون غرور است
 
22-کار استاد را نشانی دیگر است :
‌أ-        کار هر کس نیست خرمن کوفتن
‌ب-    استاد و شاگرد تفاوت دارند
‌ج-     باید کارهای پخته انجام داد
‌د-      باید کار را به کاردان سپرد
 
23-پنج انگشت برادرند، برابر نیستند :
‌أ-        بین انسان ها تفاوت وجود دارد
‌ب-    برخی کوچک و برخی درشت اند
‌ج-     برخی ثروتمند و برخی فقیرند
‌د-      برادر بودن دلیل برابر بودن نیست
 
24-شاخ و شانه کشیدن :
‌أ-        بزرگ شدن
‌ب-    بی اعتنایی کردن
‌ج-     رها کردن
‌د-      تهدید کردن
 
25-شتر سواری دولا دولا نمی شود :
‌أ-        هر خلافی آشکار شدنی است
‌ب-    ریا و تفوا جور در نمی آیند
‌ج-     خلاف بزرگ پنهان نمی ماند
‌د-      شتر را با ملاقه آب نمی دهند
 
گنجی ، حمزه . روان سنجی ( مبانی نظری آزمون های روانی) . انتشارات ساوالان
نظر کارشناسی این پایگاه : تست در نوع خود کاری بسیار ارزنده است . متاسفانه این سایت هیچ نوع اطلاعی از شواهد علم روان سنجی در مورد این تست ندارد .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.