پرسشنامه ادراک خدا

پرسشنامه ادراک خدا
دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی [1]
سید محمد حسن اشرف [2]
The God Image Inventory: by Lawrence‚ R. T
پرسشنامه
·         لطفاً هر يك از عبارات را به دقت بخوانيد و گزينه مناسب را در مقابل هر عبارت علامت بزنيد.
ردیف
عبارات
پاسخ‌ها
1
هرگاه که به دستورات خداوند عمل می کنم، خدا کاری می‌کند که اتفاقات خوبی برایم رخ دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
2
من معمولاً خدا را به صورت رسمی و غیرصمیمی تجسم می‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
3
گاهی وقتی از خودم می‌پرسم آیا خدا هنوز دوستم دارد، مضطرب می‌شوم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
4
کمک خواستن از خدا، به ندرت باعث رخداد خوبی برایم می‌شود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
5
من به عشق خداوند به خودم اطمینان دارم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
6
وقتی خدا را صدا می‌زنم، جوابم را نمی‌دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
7
می‌دانم با اینکه کامل نیستم، اما خدا دوستم دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
8
ندای خداوند به من می‌گوید که چه بکنم یا نکنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
9
گاهی این احساس را داشته‌ام که گناه غیرقابل بخشایشی مرتکب شده‌ام.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
10
می‌دانم حتی وقتی من چیزی را خراب کنم، خدا اصلاحش می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
11
خداوند هرگز مرا نیازموده است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
12
زیاد فکرکردن، اعتقادات مرا سست می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
13
به نظر من خدا بیشتر ترحم و بخشایش می‌کند تا اینکه انتقام بگیرد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
14
هرآنچه که به خاطرش دعا می‌کنم را به دست می‌آورم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
15
می‌توانم خدا را در اعماق وجودم احساس کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
16
محبت خدا برای من یک رشته اتصال محسوب نمی‌شود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
17
خدا نسبت به من احساسی شخصی و خاص خودم ندارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
18
هرچقدر هم که دعا و نیایش کنم بازهم برایم اثر خوبی ندارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
19
می دانم حتی زمانیکه کار بدی می‌کنم خدا دوستم دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
20
من با خدا به زبانی خودمانی و صمیمی صحبت می‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
21
آنچه در زندگیم اتفاق می‌افتد کاملاً نتیجه تصمیماتی است که می‌گیرم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
22
من فکر می‌کنم خدا حتی ملحدین (کافران) را هم دوست دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
23
خدا مرا بی‌نیاز می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
24
من حتی زمان نیایش و نماز هم احساس نزدیکی به خدا نمی‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
25
خدا فقط زمان‌هایی که من خیلی خوب عمل می‌کنم دوستم دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
26
خدا مرا صرف‌نظر از هرچیزی دوست دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
27
خدا از موفقیت و پیشرفت من لذت می‌برد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
28
من نمی‌توانم کسی را تجسم کنم که خدا دوستش نداشته باشد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
29
خدا همواره از من می‌خواهد که بیشتر تلاش کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
30
خدا برای کمک به من همواره همین نزدیکی است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
31
حتی اگر دعا و نیایش کنم هم کمکی از جانب خدا دریافت نمی‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
32
به خدا نزدیک بودن و در زندگی فعال بودن با هم جور در نمی‌آید.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
33
خدا با هر نافرمانی به راحتی خشمگین می‌شود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
34
گاهی نگران و مضطرب می‌شوم که خدا دوستم نداشته باشد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
35
خدا مشغول کنترل زندگی من است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
36
خدا می‌خواهد در زندگیم به هرآنچه که می‌توانم، برسم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
37
به خاطر (وجود خدا) من شخص بسیار قویی هستم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
38
خدا همواره خواسته هایم را تامین می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
39
من فکر می‌کنم خدا اغلب، انسان ها را رها می‌گذارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
40
اگر خدا به نیایش کنندگان گوش دهد، در مورد من که این چنین نبوده‌ است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
41
خدا به دنبال فرصتی است تا من به او بپیوندم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
42
حمد و سپاس از خدا به خاطر همه چیز باید باشد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
43
علاقه خدا به من بدون قید و شرط است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
44
من می دانم برای اینکه خدا به من گوش بدهد، باید چه کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
45
خدا از من می‌خواهد تا جایی که می‌توانم به رشد ادامه بدهم تا برای خودم کسی بشوم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
46
من فکر می‌کنم خدا فقط اشخاص خاصی را دوست دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
47
خدا تقریبا همیشه جواب دعاها و نیایش های مرا می‌دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
48
خدا دوست ندارد من سوالات زیادی در ذهنم داشته باشم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
49
خدا برای اینکه نتیجه زندگی مرا تعیین کند کار زیادی نمی‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
50
خدا جهان را رها کرده تا با قوانین خودش پیش برود.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
51
حتی اگر عقاید من درباره خدا غلط باشد، بازهم خدا مرا دوست دارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
52
من به اندازه کافی خوب نیستم تا خدا مرا دوست داشته باشد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
53
رحم و مهربانی خدا حد و مرزهای مذهبی و دینی نمی‌شناسد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
54
من گاهی احساس می‌کنم در آغوش خدا هستم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
55
خدا هرگز از من نمی‌خواهد کارهای سخت انجام بدهم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
56
به راه انداختن جریان خلقت وگرداندن این جهان برای خدا مهم تر از نگرانی درخصوص آنچه بر سر مردم می‌آید، است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
57
غالبا احساس می‌کنم در دستان قدرت خداوندم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
58
فکر نمی‌کنم اعتقادم به خدا تاثیر چندانی بر من داشته باشد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
59
اغلب مجبورم خودم، هرچیزی که نیاز دارم برای خودم فراهم کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
60
من غالباً تصویر خدا را همچون یک راهنما یا معلم تجسم می‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
61
خدا را دور از خودم حس می‌کنم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
62
فکر می‌کنم موفقیت‌های مردم مایه خوشی خداوند است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
63
به ندرت حس می‌کنم خدا با من است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
64
وقتی نیایش یا دعا می‌کنم احساس می‌کنم درونم گرم شده است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
65
من بهتر از هرکس دیگری مسئول زندگی خودم هستم.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
66
خدا به ندرت آنچه را از او خواسته‌ام به من داده است.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
67
من فکر می‌کنم حتی زمانی که ما شایستگی داشتن چیزی را داریم، خدا از نگه داشتن آن نزد خودش لذت می‌برد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
68
خداوند به من شهامت پیش رفتن در سفر زندگیم را می‌دهد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
69
خداوند گاهی در چند و چون خواسته‌های من مداخله می‌کند.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
70
خدا هرگز خارج از دسترس من نیست.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
71
اگر من زیاد هم رشد نکنم برای خدا مهم نیست.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
72
گاهی فکر می‌کنم حتی خدا هم نمی‌تواند مرا دوست بدارد.
کاملاً موافق
موافق
مخالف
کاملاً مخالف
1.     استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
2.     کارشناس ارشد روانسنجی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه حکمت رضوی
منابع:
قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی؛ اشرف، محمدحسن؛ و قنبری هاشم آبادی، محمدرضا. (1391). بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 2 (1).
1.    Lawrence‚ R. T. (1997). Measuring the image of God: the God Image Inventory and the God Image Scales. Journal of Psychology and Theology‚ 25‚ 214-236.
 
تارنمای روان سنجی : پرسشنامه توسط جناب آقای محمد حسن اشرف در اختیار این تارنما گذاشته شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با نشانی m_h_ashraf@yahoo.com ارتباط برقرار فرمایند. کلید و تفسیر این پرسشنامه از طریق موسسه آزمون یار پویا در دسترس است .
تارنمای روان سنجی : ابزار در پژوهش های زیادی به کار گرفته شده است. آقای دکتر باقر غباری بناب و اقای علی اکبر حدادی کوهسار ، از واژه " تصویرذهنی از خدا " سود جسته اند. برای آگاهی از پژوهش آنان می توانید نشانی زیر را ببینید.
خانم منصوره السادات صادقی، دکتر محمدعلی مظاهری و سعاده ملک عسگر در پژوهش خود با عنوان : والدین، خود و دیگران مهم: منابع تصور از خدا، عنوان "تصور از خدا" را آورده اند. به نظر می رسد خانم صادقی برای بررسی اعتبار و روایی ابزار از یک نمونه 30 نفری سود جسته اند. مجله علوم رفتاری. دوره 2. شماره 1. بهار 1387. صص 83-96
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.