مقیاس دین داری - باستون - مقیاس نهم

مقیاس دین داری - باستون - مقیاس نهم
Batson's Quest Scale

این پرسشنامه شامل برخی اظهارات شنیدنی درباره زندگی دینی است که بسیار متفاوت هستند. کار شما این است که میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر عبارت، در یک مقیاس 9 قسمتی از کاملا مخالف (1) تا کاملا موافق (9) مشخص نمایید. سعی کنید هریک از گویه ها را درجه بندی کنید و هیچ گویه ای را سفید نگذارید. سریع کار کنید و روی جملات خیلی طولانی تامل نکنید. هیچ توافقی درباره پاسخ های درست و نادرست وجود ندارد، برخی از مردم با هریک ازگویه ها، موافق و برخی مخالف خواهند بود.
1. وقایع جهانی نمی تواند بر واقعیت های جاودانی دینم تاثیر بگذارند.
2. ممکن است گفته شود من برای شبهات و تردیدهای دینی ام ارزش قائل می شوم.
3. من تشخیص می دهم که تجربیات روزمره ام به شدت عقاید دینی ام را می آزماید.
4. من انتظار ندارم عقاید دینی ام در چند سال آینده تغییر کنند.
5. من به پرسیدن سوالات دینی خارج از رشد آگاهی از تنش ها در جهان و ارتباط با جهانم کشانده شده ام.
6. پیشرفت دینی ام از درک رو به رشدم از هویت شخصی به وجود آمده است.
7. تا زمانی که شروع به پرسش سوالاتی درباره معنای زندگی خودم نکردم، خدا برایم خیلی مهم نبود.
8. "من ِ" چند سال قبل از موضع دینی کنونی ام شگفت زده می شود. [ از تفاوت موضع دینی کنونیم نسبت به گذشته ، در حیرتم].
9. سوالات از پاسخ ها به تجربه دینی ام دورتر هستند.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی نگرش دین دار مسیحی توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.