مقیاس دین داری - آلپورت - مقیاس ششم

مقیاس دین داری - آلپورت - مقیاس ششم
Religiousness scale_Alport
لطفا با استفاده از مقیاس زیر ، موافقت یا مخالفت خود را با هریک از آیتمهای [عبارات] زیر مشخص نمایید :
[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. هدف اصلی عبادت، دسترسی به آرامش و معنویت است.
2. یک دلیل عضویتم در کلیسا این است که ، چنین عضویتی به تایید شخص در جامعه کمک می کند.
3. مهم نیست من به میزان معینی به چیزی معتقد بودم، تا وقتی که به زندگی اخلاقی هدایت شدم.
4. من اغلب کاملا متوجه حضور خدا یا یک موجود الهی بوده ام.
5. دعاهایی که من در تنهایی می خوانم، همان قدر در برگیرنده معنا و عاطفه شخصی هستند که توسط من در طول عبادات گفته می شوند.
6. دلیل اصلی علاقه ام به مذهب این است که کلیسای من نوعی فعالیت اجتماعی مطلوب است.
7. من از این رو عبادت می کنم که درباره آن فکر کرده بودم.
8. برای من مهم است که مدتی از وقتم را به تفکر دینی و مراقبه صرف کنم.
9. اگر قرار بود که به یک گروه کلیسا ملحق شوم، ترجیح می دادم به گروه انجیل خوانی تا یک اخوت جمعی [ گروه اجتماعی] بپیوندم.
10. اعتقادات دینی من واقعا چیزی است که پشت رویکرد کلی ام به زندگی قرار دارد.
11. گاهی اوقات چشم پوشی از اعتقادات دینی ام را به منظور حفظ رفاه اقتصادی و اجتماعی لازم می بینم.
12. هدف از عبادت تامین خوشی و زندگی صلح آمیز است.
13. مذهب اهمیت ویژه ای دارد، چون به سوالات بسیاری درباره معنای زندگی پاسخ می دهد.
14. زمانی که با غصه ها و کدورت ها روبه رو می شوم، چیزی که دین به من عرضه می کند، راحت ترین چیزهااست.
15. دین به همان روشی که به شهروندی، دوستی ها و دیگر عضویت ها کمک می کند، به حفظ توازن زندگیم نیز کمک می کند.
16. من واقعا سعی می کنم دینم را توام با همه رفتارهای دیگرم در زندگی داشته باشم.
17. اگر شرایط اجتناب ناپذیری پیش نیاید، وارد کلیسا می شوم . [ به کلیسا می روم]
18. من درباره ایمانم ( یا کلیسا) کتاب می خوانم.
19. اگرچه من به دینم معتقدم، اما احساس می کنم چیزهای مهمتری در زندگیم وجود دارد.
20. اگرچه من یک شخص مذهبی ام ، اجازه نمی دهم دغدغه های دینی بر امور روزمره ام تاثیر بگذارد.
21. کلیسا برای تنظیم روابط اجتماعی خوب است.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد پایگاه روان سنجی است.
پرسشنامه ، یکی از 11 مقیاس مربوط به آیین مسحیت است . این مقیاس به بعد عمودی نگرش دین دار مسیحی توجه دارد .
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است اما درصد پاسخگویی به هر گزینه را دارد . بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.