مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)
Ryan's Religious identity

مقیاس شش نقطه ای لیکرت است .
1. من در ایمانم سهیم ام [سهم دارم] ، از این رو که خدا برایم مهم است و دوست دارم که دیگران هم او را بشناسند.
2. من از این رو عبادت می کنم چون رضایت بخش است.
3. به خدا رو می آورم چون از با او بودن لذت می برم.
4. به کلیسا می روم چون چیزهای جدیدی می آموزم.
5. به خدا رو می آورم ، زیرا رضایت بخش است.
6. اغلب لذت و آرامشی را تجربه می کنم که نتیجه آگاهی از این است که با خدا هستم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384
نظر پایگاه روان سنجی :
عنوان لاتین توسط این پایگاه و جهت طبقه بندی انتخاب شده است .
عبارات داخل [ ] پیشنهاد سایت روان سنجی است.
مقیاس فاقد گزارش روایی و پایایی است. بدیهی است که بومی ایران و فرهنگ ایران نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.