آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی
Self-Actualization Questionnaire
پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما ، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر ، دور عدد مورد نظرتان خط بکشید.
6= کاملا موافق
5=موافق
4= نسبتا موافق
3=نسبتا مخالف
2= مخالف
1= کاملا مخالف
1.        من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم .
1  2  3  4  5  6
2.        احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند ، [باید] انجام دهم.
1  2  3  4  5  6
3.        من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آن ها اعتماد کرد.
1  2  3  4  5  6
4.        من احساس می کنم نسبت به آن هایی که دوست دارم عصبانی نمی شوم.
1  2  3  4  5  6
5.        آنچه من انجام می دهم باید همیشه مورد تایید دیگران قرار گیرد.
1  2  3  4  5  6
6.        من ناتوانی ها و ضعف های خود را نمی پذیرم.
1  2  3  4  5  6
7.        من می توانم مردم را دوست داشته باشم(مثل مردم باشم) بدون آن که آن ها را تایید کنم.
1  2  3  4  5  6
8.        من از شکست می ترسم.
1  2  3  4  5  6
9.        من از کوشش برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده اجتناب می کنم.
1  2  3  4  5  6
10.    بهتر است برای خودت باشی تا برای مردم.
1  2  3  4  5  6
11.    هیچ ماموریتی در زندگی به من داده نشده که خود را وقف [آن] کنم.
1  2  3  4  5  6
12.    من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی که ممکن است آن ها پیامد ناخوشایندی داشته باشند.
1  2  3  4  5  6
13.    من احساس نمی کنم مسؤول باشم [که] به کسی کمک کنم .
1  2  3  4  5  6
14.    ترس از بی کفایتی مرا آزار می دهد.
1  2  3  4  5  6
15.    دوستم دارند، چون دوستشان دارم.
1  2  3  4  5  6
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست فقط برای دانش آموزان دارای رتبه درصدی است ، که به نظر می رسد مربوط به ایران نباشد.