آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری
Sample of Dominance Tendency Inventory
برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده ، بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هرکدام از آن ها بنویسید که ایا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید یا خیر . اگر پاسخ آری است ، آن گاه مشخص کنید که ایا شما آن رفتار را در طی آن مدت " بندرت" ، " گهگاه" یا "اغلب" انجام داده اید.
1-     مسؤولیت سازمان بندی یک طرح را بر عهده داشتم.
بندرت
گهگاه
اغلب
2-     در یک جلسه زیاد صحبت کردم.
 
 
 
3-     تصمیماتی گرفتم بی آن که با سایر افرادی که در آن تصمیمات دخیل بودند، مسورت کنم.
 
 
 
4-     در مورد کاری، به رغم فشار گروهی زیادی که انجام شد ، از مصالحه امتناع کردم.
 
 
 
5-     برای این که منظورم را عملی کنم، سر یک نفر داد کشیدم.
 
 
 
6-     به یک نفر با صدای بلند و خشن حرفی زدم.
 
 
 
7-     بی آن که از من خواسته شده باشد، کسی را نصیحت کردم.
 
 
 
8-     در یک مکالمه متکلم وحده شدم
 
 
 
9-     در برابر جمع زیادی از مردم صحبت کردم.
 
 
 
10-مضمون مکالمه ای را چنان هدایت کردم که بر خودم و آن چه که انجام داده بودم معطوف باشد.
 
 
 
11- گفتگوی شخص دیگری را قطع کردم.
 
 
 
12-برای سرگرمی دیگران داستانی بلند تعریف کردم .
 
 
 
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.