پرسشنامه فرایند جدا شدن- فردیت یافتن

پرسشنامه فرایند جدا شدن- فردیت یافتن
آر.ام.کریستنسون، و ویلیام پی. ویلسون
Separation-Individuation Process Inventory. (SIPI)
سنجش اختلالات فرایند جدا شدن- فردیت یافتن
در این قسمت از شما درخواست می شود به عبارات زیر رتبه ای بدهید که در مورد مردم به طور کلی صادق است. رتبه هر یک از سوالات این مقیاس بین 1 تا 10 است . به این ترتیب که رتبه 1 یعنی مردم اینطور نیستند. و رتبه 10 یعنی مردم خیلی زیاد این طور هستند. رتبه ای که شما می دهید نظر شماست درباره این که مردم به طور کلی نسبت به خود و دیگران چه احساسی دارند، لذا هیچ پاسخی صحیح یا غلط نیست. چون نگرش مردم نسبت به خودشان و دیگران بسیار متفاوت است، سؤالات زیر هم بسیار متفاوتند ؛ طوری که ممکن است بعضی سؤوالات به نظر شما کمی عجیب یا غیر عادی باشد. لطفا به تمام سوالات بهترین جواب ممکن را بدهید. به سؤوالات ، نسبتا سریع و بدون تفکر زیاد درباره آن ها پاسخ دهید. لطفا رتبه ای را که پاسخ شما به هر سوال است روی خط تیره سمت راست سوال بنویسید.

 


 

_____ 1. وقتی اشخاص به دیگری واقعا اهمیت می دهند، غالبا نسبت به خود احساس بدتری می کنند.
_____ 2. وقت یک نفر از نظر عاطفی به دیگری خیلی نزدیک می شود، غالبا احساس می کند که از دست رفته است.
_____ 3. وقتی اشخاص از دست کسی واقعا عصبانی می شوند، غالبا احساس بی ارزشی می کنند.
_____ 4. اشخاص وقتی بیش از همه آسیب می بینند که به دیگری نزدیکی عاطفی پیدا می کنند.
_____ 5. لازم است اشخاص برای صدمه نخوردن، کنترل خود را بر دیگران حفظ کنند .
در این قسمت از شما درخواست می شود به عبارات زیر رتبه ای بدهید که فکر می کنید تجلی احساس شما نسبت به خودتان و نسبت به سایر مردم است. رتبه هر یک از سژوالات بین 1 تا 10 است. به این ترتیب که رتبه 1 یعنی احساس شما این طور نیست و رتبه 10 یعنی احساس شما خیلی زیاد این طور است. مجددا باید گفت که این رتبه ها نظر شماست، لذا پاسخ صحیح یا غلط در بین نیست. از آنجا که غالبا اشخاص نظرات بسیار متفاوتی درباره خود و دیگران دارند، این عبارات هم بسیار متفاوتند؛ طوری که ممکن است بعضی از آن ها به نظر شما عجیب یا غیر عادی باشد، اما لطفا به تمام عبارات بهترین جواب ممکن را بدهید . به هر سوال نسبتا سریع و بدون تفکر زیاد پاسخ دهید. لطفا رتبه ای را که پاسخ شما به هر سوال است روی خط تیره سمت راست سوال بنویسید.
_____ 6. هر وقت نسبت به دیگری شناخت پیدا می کنم، به نظرم می رسد که او شروع به تغییر می کند .
_____ 7. من به راحتی می توانم به طور همزمان خصوصیات خوب و بد خود را ببینم .
_____ 8. من احساس می کنم که دیگران یا واقعا مرا دوست دارند یا از من متنفرند.
_____ 9. احساسم این است که دیگران با من طوری رفتار می کنند که گویی کار من برآورده کردن تمام خواسته های آنان است.
_____ 10. به درستی نمی دانم که خودم را واقعا دوست دارم یا از خودم بیزارم .
_____ 11. وقتی تنها هستم، احساس می کنم گمشده ای دارم.
_____ 12. برای این که احساس پوچی نکنم ، احتیاج دارم با دیگران باشم.
_____ 13. گاه وقتی با دیگری موافقت می کنم، احساس می کنم قسمتی از وجودم را از دست داده ام.
_____ 14. من هم مانند دیگران هرگاه کسی را می بینم که نسبت به او واقعا احساس احترام و الگو بودن می کنم، غالبا احساس کهتری به من دست می دهد.
_____ 15. برایم خیلی راحت است که خود را فردی متفاوت و متمایز از دیگران ببینم.
_____ 16. هر وقت احساس کنم با والدین خود تفاوت زیادی دارم ، خیلی ناراحت می شوم.
_____ 17. آن قدر می دانم که تقریبا همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مهم با مادرم مشورت می کنم.
_____ 18. برایم نسبتا آسان است که به دیگران تعهد بدهم و به آن وفا کنم.
_____ 19. گاهی اوقات وقتی از نظر عاطفی به کسی نزدیک می شوم،احساس می کنم دارم به خودم صدمه می زنم.
_____ 20. احساس می کنم که یا واقعا از یک نفر خوشم می آید و یا نمی توانم او را تحمل کنم.
_____ 21. غالبا خواب سقوط از بلندی می بینم و این خواب مرا مضطرب می کند.
_____ 22. احساس می کنم یافتن تصویر روشنی از اشخاص مهم زندگیم برای من دشوار است .
_____ 23. بیش از یک بار برایم پیش آمده که به خود امدم و متوجه شدم که درگیر رابطه با دیگری هستم، در حالی که به درستی نمی دانم چطور و چرا این رابطه بوجود آمده است .
_____ 24. تصدیق می کنم که وقتی تنها هستم، غالبا احساس سرمستی می کنم.
_____ 25. وقتی از دست کسی خیلی عصبانی می شوم، احساس بی ارزشی می کنم.
_____ 26. اگر قرار باشد عمیق ترین افکار خود را به زبان آورم، احساس پوچی می کنم.
_____ 27. بنا به تجربه من، به نظر می رسدکه مردم همیشه از من متنفرند.
_____ 28. هروقت متوجه می شوم که چقدر به والدین خود شبیه هستم، خیلی ناراحت می شوم.
_____ 29. معمولا وقتی در یک رابطه نزدیک قرار می گیرم ، این احسا را که چه کسی هستم از دست می دهم.
_____ 30. برایم دشوار است که ببینم دیگران در آن واحد دارای خصوصیات خوب و بد ، هردو هستند.
_____ 31. احساس می کنم تنها راه برای این که بتوانم خودم باشم این است که با دیگران متفاوت باشم.
_____ 32. وقتی از نظر عاطفی خیلی به دیگری نزدیک می شوم، گاه احساس می کنم که قسمتی از وجودم از دست رفته است.
_____ 33. هر وقت از خانواده ام دور می شوم ف خیلی احساس ناراحتی می کنم.
_____ 34. دریافت محبت و علاقه برایم مهمتر از آن است که چه کسی آن را به من می دهد.
_____ 35. احساس می کنم خوب شناختن دیگری واقعا دشوار است.
_____ 36. برایم مهم است که قبل از اتخاذ هر تصمیمی، تایید مادرم را بگیرم.
_____ 37. باید تصصدیق کنم، که هرگاه متوجه خطای دیگری می شوم، احساس بهتری پیدا می کنم.
_____ 38. فکر می کنم برای نزدیک نگه داشتن دیگران به خودم باید سعی کنم آن ها را کنترل کنم.
_____ 39. باید تصدیق کنم که وقتی نزدیکی عاطفی به دیگری پیدا می کنمف گاه دلم می خواهد به او صدمه بزنم.

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387