مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان
The Specific Interpersonal Trust Scale: women

Cinthia Johnson-George & Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟ 13 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه مخالف و نه موافق 4= اندکی مخالف 3= تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- اگر زخمی شوم یا آسیبی ببینم ، اطمینان دارم که "......." بهترین کارها را برایم انجام خواهد داد .
2- اگر "......." چیز با ارزشی از من قرض بگیرد و آن را بشکند ، او حاضر خواهد بود که پول تعمیر آن را برایم بپردازد .
3- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از "......." بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
4- اگر "......." بپذیرد که وقتی که من در خانه نیستم ، به حیوان خانگی ام غذا بدهد ، در مورد مواظبت از حیوان خانگی ام هیچ نگرانی نخواهم داشت .
5- اگر "......." به من قول بدهد که کاری برایم انجام انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .
6- اگر قرار باشد که "......." مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید ، حدس می زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد .
7- من حاضرم تقریبا هر مبلغ پول به "......." قرض بدهم ، زیرا او هر وقت که بتواند آن را به من برمی گرداند .
8- اگر "......." نتواند طبق قراری که با هم گذاشته بودیم ، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده ، حرف او را باور می کنم .
9- می توانم به راحتی با "......." صحبت کنم و می دانم که "......." دوست دارد به حرفم گوش دهد .
10- "......." هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی کند .
11- اگر "......." بداند که چه چیزهایی احساسات مرا جریحه دار می کند ، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن ها را علیه من به کار گیرد .
12- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش بدهد .
13- معتقدم که "......." حقیقت را می گوید .
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.