مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان
The Specific Interpersonal Trust Scale: Men
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ 21 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه مخالف و نه موافق 4= اندکی مخالف 3= تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- اگر "......." از من تعریف کند ، از او می پرسم آیا واقعا جدی می گوید .
2- اگر تصمیم بگیریم که در جایی با هم ناهار بخوریم، مطمئن خواهم بود که "......." می آید .
3- اگر "......." به من اطمینان بدهد که جایی را می شناسد ، با او برای کوهنوردی به آنجا می روم ، هر چند خودم آن جا را نشناسم .
4- از "......." چیزی نمی خرم ، چون قیمتی را که می گوید قبول ندارم .
5- معتقدم که "......." منصفانه (جوانمردانه) بازی می کند .
6- اگر نتوانم خودم به پست بروم ، می توانم به "......." اعتماد کنم که نامه ممهمی را برایم پست کند .
7- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد .
8- معتقدم که "......." حقیقت را می گوید .
9- برای رسیدن به پرواز ، نمی توانم مطمئن باشم که "......." مرا به موقع به فرودگاه خواهد رساند.
10- اگر "......." به طور غیر منتظره ای به چیزی که من گفتم یا کاری که من کردم ، بخندد فکر می کنم که این کار او انتقاد آمیز و غیر دوستانه است .
11- می توانم به راحتی با "......." صحبت کنم و می دانم که "......." دوست دارد به حرفم گوش کند .
12- "......." هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی کند .
13- اگر "......." بداند که چه چیزهایی احساسات مرا جریحه دار می کند ، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن ها را علیه من به کار گیرد .
14- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد .
15- اگر "......." فکر کند که من نمی توانم در یک موقعیت خاص حوب عمل کنم ، مرا در حضور دیگران سرزنش نمی کند .
16- اگر به "......." بگویم که نگران چه چیزهایی هستم ، نگرانی های مرا احمقانه تصور نمی کند .
17- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از "......." بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
18- اگر "......." نتواند طبق قراری که با هم گذاشته بودیم ، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده ، حرف او را باور می کنم .
19- اگر "......." به من قول بدهد که کاری برایم انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .
20- اگر قرار باشد که "......." مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید ، حدس می زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد .
21- اگر قرار بگذاریم که در جایی با هم ناهار بخوریم ، مطمئن خواهم بود که "......." می آید . 
سایت روان سنجی  :  منبع

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388