مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان
The Specific Interpersonal Trust Scale: Men
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ 21 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام "......." مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه مخالف و نه موافق 4= اندکی مخالف 3= تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- اگر "......." از من تعریف کند ، از او می پرسم آیا واقعا جدی می گوید .
2- اگر تصمیم بگیریم که در جایی با هم ناهار بخوریم، مطمئن خواهم بود که "......." می آید .
3- اگر "......." به من اطمینان بدهد که جایی را می شناسد ، با او برای کوهنوردی به آنجا می روم ، هر چند خودم آن جا را نشناسم .
4- از "......." چیزی نمی خرم ، چون قیمتی را که می گوید قبول ندارم .
5- معتقدم که "......." منصفانه (جوانمردانه) بازی می کند .
6- اگر نتوانم خودم به پست بروم ، می توانم به "......." اعتماد کنم که نامه ممهمی را برایم پست کند .
7- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد .
8- معتقدم که "......." حقیقت را می گوید .
9- برای رسیدن به پرواز ، نمی توانم مطمئن باشم که "......." مرا به موقع به فرودگاه خواهد رساند.
10- اگر "......." به طور غیر منتظره ای به چیزی که من گفتم یا کاری که من کردم ، بخندد فکر می کنم که این کار او انتقاد آمیز و غیر دوستانه است .
11- می توانم به راحتی با "......." صحبت کنم و می دانم که "......." دوست دارد به حرفم گوش کند .
12- "......." هرگز از روی عمد نظر مرا پیش دیگران ناجور بیان نمی کند .
13- اگر "......." بداند که چه چیزهایی احساسات مرا جریحه دار می کند ، هرگز نگران آن نخواهم بود که او آن ها را علیه من به کار گیرد .
14- می توانم با "......." درد دل کنم و می دانم که او دوست دارد به حرفم گوش دهد .
15- اگر "......." فکر کند که من نمی توانم در یک موقعیت خاص حوب عمل کنم ، مرا در حضور دیگران سرزنش نمی کند .
16- اگر به "......." بگویم که نگران چه چیزهایی هستم ، نگرانی های مرا احمقانه تصور نمی کند .
17- اگر ساعت زنگ دار من بشکند و از "......." بخواهم که سر ساعت خاصی به من زنگ بزند ، می توانم روی تماس او حساب کنم .
18- اگر "......." نتواند طبق قراری که با هم گذاشته بودیم ، سر قرار حاضر شود و بگوید که اتفاق مهمی برایش افتاده ، حرف او را باور می کنم .
19- اگر "......." به من قول بدهد که کاری برایم انجام دهد ، به قول خود عمل می کند .
20- اگر قرار باشد که "......." مرا با اتومبیل به جایی برساند و به موقع نیاید ، حدس می زنم که دلیل موجهی برای این تاخیر دارد .
21- اگر قرار بگذاریم که در جایی با هم ناهار بخوریم ، مطمئن خواهم بود که "......." می آید . 
سایت روان سنجی  :  منبع

ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.