پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری

Salzman's Leader Ship Inventory

عبارات زیر، جنبه های مختلف رفتار رهبر را نشان می دهد. در زیر گزینه ای را که بیانگررفتار شما به عنوان یک رهبر است، انتخاب نمایید.

1= هرگز ... 2= به ندرت ...3= گاهی اوقات ... 4= غالبا ... 5= همیشه

1.     من به عنوان سخنگوی گروه عمل می کنم..

2.     من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم.

3.     من به افراد تحت نظارت خود آزادی عمل در انجام دادن کار می دهم.

4.     من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.

5.     من به افراد تحت نظارتم، اجازه می دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردی خود استفاده کنند.

6.     من به افراد تحت نظارتم تاکید می کنم که از گروه های رقیب پیشی بگیرند.

7.     من به عنوان نماینده گروه صحبت می کنم.

8.     من کارکنان را به تلاش بیشتر ترغیب می کنم.

9.     من تلاش می کنم افکار و اندیشه های خود را در گروه مطرح نمایم.

10. من به افراد تحت نظارتم آزادی می دهم تا کارشان را به گونه ای که فکر می کنند، بهتر است؛ انجام دهند.

11. من برای ارتقا یافتن در سازمان، به سختی کار می کنم.

12. من ابهامات و به تعویق افتادن کارها و نامشخص بودن وضعیت را تحمل می کنم.

13. اگر در محل کار ما میهمانی نیز حضور داشته باشد، با این حال من برای اعضای گروه گروه صحبت می کنم و نظراتم را ابراز می دارم.

14.  من کارها را یک گام سریعتر انجام می دهم.

15. من افراد را در چرخش شغلی آزاد می گذارم و اجازه می دهم آنها در مشاغل مختلف گردش کنند.

16. وقتی در گروه تنش ایجاد می شود، آن را فرو می نشانم.

17. وقتی اطلاعات به صورت تفصیلی و جزیی است، من در جزئیات گرفتار می شوم و سر در گم می شوم.

18. در جلسات و ملاقات هایی که در خارج از سازمان دارم، گروه را معرفی می کنم.

19. من از دادن آزادی عمل به اعضا اکراه دارم.

20. من خودم تصمیم می گیرم که چه چیزی باید انجام شود و چگونه باید انجام گیرد.

21. من برای افزایش تولید و خدمت ، افراد را تحت فشار قرار می دهم.

22. من به افراد تفویض اختیار می نمایم.

23. کارها معمولا همان طور که پیش بینی کرده ان، انجام می گیرند.

24. به افرادگروه اجازه می دهم که از ابتکار فردی در کار، استفاده کنند.

25. انجام دادن وظایف خاصی را به اعضای گروه محول می کنم.

26. من برای ایجاد تغییرات تمایل دارم.

27. از اعضای گروه می خواهم که سخت تر کار کنند.

28. من اعتماد و اطمینان دارم که افراد تحت نظارتم به درستی قضاوت می کنند.

29. من برنامه کاری را که می بایستی انجام شود، برنامه ریزی می کنم.

30. من از تشریح کردن اقداماتم امتناع می ورزم.

31. افراد را توجیه می کنم که افکار و اندیشه هایم به صلاح آنهاست.

32. به افراد گروه برای تعیین سرعت و مراحل کار مربوط به خودشان، آزادی عمل می دهم.

33. اصرار دارم که افراد گروه رکوردهای قبلی خود را بشکنند.

34. من بدون مشورت با گروه عمل می کنم.

35. از اعضای گروه می خواهم که استانداردهای قانونی و مقررات را رعایت کنند.

 

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

سایت روان سنجی : عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.