مقیاس خود گسستگی

مقیاس خود گسستگی

Self-discrepancy Scale

عبارتهایی داده شده است که در آنها پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد. با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1= کاملا مخالفم ... 2= مخالفم ... 3= تقریبا مخالفم ... 4= موافقم ... 5 = کاملا موافقم

1.     خدا را در بیشتر لحظات زندگی ام احساس می کنم.

2.     دوست دارم خدا را در تمامی لحظات زندگی ام احساس کنم.

3.     لازم است طوری باشم که خدا را در تمامی لحظات زندگی ام احساس کنم.

4.     معمولا به دیگران احترام می گذارم.

5.     دوست دارم به همه اطرافیانم احترام بگذارم.

6.     بیشتر اوقات مجبورم به دیگران احترام بگذارم.

7.     معمولا دروغ نمی گویم.

8.     دوست دارم هیچ وقت دروغ نگویم.

9.     نباید دروغ بگویم.

10. فرد زود رنجی نیستم.

11. دوست دارم خیلی زود رنج نباشم.

12. فکر می کنم نباید فرد زود رنجی بود.

13. خیلی راحت حرف دلم را به زبان می آورم.

14. خیلی دلم می خواهد بتوانم حرف دلم را بزنم.

15. من باید این توانایی را داشته باشم که حرف دلم را بزنم.

16. نمازم را ترک نمی کنم.

17. دوست دارم هیچ گاه نمازم را ترک نکنم.

18. برخود واجب می دانم که نمازم را بخوانم.

19. گاهی وقتها جسادت می کنم.

20. ای کاش هیچگاه حسادت نمی کردم.

21. بر من واجب است که حسود نباشم.

22. اعتماد به نفس بالایی دارم.

23. خیلی دلم می خواهد اعتماد به نفس بالایی داشته باشم.

24. یکی از ضرورت های زندگی من داشتن اعتماد به نفس بالا می باشد.

25. آدم احساساتی هستم.

26. خیلی دلم می خواهد احساساتی نباشم.

27. نباید احساساتی باشم.

 

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

نظر سایت روان سنجی :

عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است .

دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است .

تست توسط صادق زاده ، مرضیه و سامانی ، سیامک (1385) ساخته شده است و دارای 39 گویه است. E-mail: samani@shirazu.ac.ir

 http://jm.um.ac.ir/index.php/ijap/article/downloadFile/6755/15232/1

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.