خودآزمایی و آشنایی با تست احساس جویی

مقیاس احساس خواهی ، زاکرمن

در هر جفت از جملات زیر جمله ای را انتخاب کنید که بیشتر از جمله دیگر با آن موافقید، و دور حرف کنار آن خط بکشید.

1-

الف . گاهی اوقات دوست دارم کارهایی انجام دهم که کمی ترسناکند.

ب . یک آدم عاقل از فعالیت هایی که خطرناکند اجتناب می کند.

2-

الف. ترجیح می دهم در جایی که کاملا آن را نمی شناسم راهنما داشته باشم.

ب. دوست دارم شهری بیگانه یا بخشی ناآشنا از شهر خودم را به تنهایی سیاحت کنم ، حتی اگر بدانم که گم می شوم.

3-

الف. مایلم افرادی را ملاقات کنم که از لحاظ فیزیکی افراد هیجان انگیزی هستند.

ب. مایلم افرادی را ملاقات کنم که آنان نیز همان ارزشهای مرا دارا هستند.

4-

الف. هرگز نخواهم خواست که با چتر نجات یا بدون چتر نجات از یک هواپیما به بیرون بپرم.

ب. دوست دارم پریدن با چتر نجات را امتحان کنم.

5-

الف. دوست دارم غذاهایی را که قبلا هرگز طعم آن را نچشیده ام امتحان کنم.

ب. غذاهایی را سفارش می دهم که با آنها آشنایم، طوری که از نومیدی و نامطبوعی اجتناب کنم.

6-

الف. فکر می کنم از اسکی کردن با سرعت در سراشیب یک کوه بلند احساس لذت خواهم کرد.

ب. اسکی کردن با سرعت در سراشیب یک کوه بلند راه خوبی است تا کار به چوب زیر بغل بکشد.

7-

الف. جوهر هنر خوب در وضوح آن، تقارن شکل ، و هماهنگی رنگهاست.

ب. من اغلب در "برخورد" رنگها و اشکال نامنظم نقاشی مدرن زیبایی می بینم.

 

ماده آزمونهایی که هم اکنون کامل کردید از مقیاس "احساس جویی" ، فرم شماره 5 (زوکرمن، آیسنک . آیسنک ، 1987) اقتباس شده است. این وسیله برای اندازه گیری چند جنبه از احساس جویی به منزله یک گرایش شخصیتی تهیه شده است.

اکنون نمره هایتان را جمع ببندید. اگر برای ماده آزمونهای 1 و 3 و 5 و 7 پاسخ الف را انتخاب کرده اید ، کنار آن ماده آزمون عدد "1" را بنویسید. اگر پاسخ "ب" را انتخاب کرده اید کنار آن عدد صفر بگذارید. اگر پاسخ "ب" را برای ماده آزمون های 2 و 4 و 6 و 8 و 9 انتخاب کرده اید، کنار آن عدد "1" بنویسید.

بعد از این کار ، اعداد کنار ماده آزمونهای 1 و 4 و 7 و اعداد کنار ماده آزمون های 2 و 5 و8 و نیز اعداد کنار ماده آزمونهای 3 و 6 و 9 را به طور جداگانه با هم جمع ببندید.

اولین مجموعه امتیازهایی که حساب کردید (ماده آزمون های 1 و 4 و 7) منعکس کننده گرایش شما به "هیجان و ماجرا جویی" است.

جمع دمی که محاسبه کرده اید ( 2 و 5 و 8) گرایش شما را به تجربه جویی منعکس می کند.

سومین مجموعه ای که محاسبه کردید، گرایش شما به سمت "بازداری زدایی" منعکس می کند.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : این آزمون آموزشی در کتاب منبع نیز دارای ماده های 8 و 9 نیست . برای مشاهده آزمون "احساس خواهی " می توانید آن را در بخش : شناخت خود / شناخت خود 3 بیابید.

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.