پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان
هامیلتون آی. مک کابین ، جوئن ام.پاترسون ، جانت آر. گذوچووسکی
سنجیدن استرس در بزرگسالان جوان
Young Adult Family Inventory of Life Events and Changes. (YA-FILES)
لطفا در هریک تغییرات اجمالی خانواده را بخوانید و مشخص کنید که آیا این تغییر در 6 ماه گذشته در خانواده شما رخ داده است یا خیر. با گذاشتن علامت ، با توجه مقیاس زیر یکی از سه پاسخ را انتخاب کنید .
1= بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده است .
2= بله ، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه من) اتفاق افتاده است .
3= خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده من اتفاق نیفتاده است .
خانواده به گروهی از اشخاص اطلاق می شود که با ازدواج، خون یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده اند، خواه با هم زندگی کنند و یا از هم دور باشند. یک خانواده ، ناپدری، نامادری، نابرادری، ناخواهری و مادرخوانده یا پدر خوانده را نیز شامل می شود .
لطفا در نظر داشته باشیدکه در این پرسشنامه کلمات پدر، مادر، برادر و نظایر آن به معنی نامادری ، ناپدری، پدر خوانده یا مادر خوانده، قیم، و نظایر آن نیز هست .
تغییرات خانواده
مشخص کنید در 6 ماه گذشته کدام از این تفییرات در خانواده شما رخ داده است ؟
بله
بله
نه برای من
خیر
1)     یکی از اعضای خانواده من کار تازه ای شروع کرده است .
1
2
3
2)     یکی از والدینم شغل خود را ازدست داده و یا رها کرده است .
1
2
3
3)     والدینم طلاق گرفته، ویا باقهر، از هم جدا هستند.
1
2
3
4)     یکی از والدینم ازدواج مجدد داشته است .
1
2
3
5)     یکی از اعضای خانواده ام ازدواج کرده است.
1
2
3
6)     خانواده ام متوجه شده که یکی از اعضای آن اختلال یادگیری دارد .
1
2
3
7)     والدینم کودکی را به فرزندی قبول کرده اند .
1
2
3
8)     یکی از اعضای خانواده ام، وارد دوره راهنمایی یا دبیرستان شده است .
1
2
3
9)     یکی از کودکان یا نوجوانان خانواده وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است .
1
2
3
10)یکی از والذینم شروع به تحصیل کرده است .
1
2
3
11)برادر یا خواهرم خانه را ترک کرده است .
1
2
3
12)یکی از اعضای جوان ، ولی بزرگسال خانواده ، وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است .
1
2
3
13)یکی از والدینم یا هردوی آن ها شغل خود را تغییر داده یا شغل تازه ای شروع کرده اند.
1
2
3
14) خانواده به منزل تازه ای نقل مکان کرده است .
1
2
3
15)یکی از اعضای مجرد خانواده باعث بی آبرویی شده است .
1
2
3
16)یک عضو خانواده اقدام به سقط جنین کرده است .
1
2
3
17)برادر یا خواهری متولد شده است .
1
2
3
18)یک عضو مجرد خانواده دوستی از جنس مخالف پیدا کرده است .
1
2
3
19)خانواده به علت فقر تحت قیمومیت تامین اجتماعی یا کمک های دولتی قرار گرفته است .
1
2
3
20)خانواده از آتش سوزی، سرقت، ورشکستگی، یا سایر فاجعه ها صدمه دیده یا نابود شده است .
1
2
3
21)برادر یا خواهری فوت شده است .
1
2
3
22)پدر یا مادر فوت شده اند .
1
2
3
23)یک خویشاوند نزدیک فوت شده است .
1
2
3
24)یکی از دوستان یا اعضای خانواده نزدیک فوت شده است .
1
2
3
25)یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خانواده "اقدام به خودکشی"، یا خودکشی منجر به فوت داشته است .
1
2
3
26)یک عضو خانواده شدیدا یسمار یا مصدوم شده است .
1
2
3
27)یک عضو خانواده در بیمارستان بستری شده است .
1
2
3
28)یکی از اعضای خانواده معلولیت جسمی پیدا کرده یا دچار بیماری دراز مدتی (مانند آسم) شده است .
1
2
3
29)یک عضو خانواده مشکل عاطفی پیدا کرده است .
1
2
3
30)یکی از پدر یا مادر بزرگ ها شدیدا بیمار شده است .
1
2
3
31)پدر یا مادر مسؤولیت بیشتری برای مراقبت از پدر بزرگ یا مادر بزرگ پیدا کرده است.
1
2
3
32)یکی از اعضای خانواده فرار کرده است .
1
2
3
33)خانواده به علت چک بی محل یا هزینه، زیر بار بدهی رفته است.
1
2
3
34)هزینه های خانواده به علت مراقبت های پزشکی، خوراک، پوشاک و سوخت (گاز، نفت و مانند آن ها) افزایش یافته است .
1
2
3
35)اوقات دور بودن پدر یا مادر از خانواده زیاد شده است .
1
2
3
36)یک عضو بزرگسال ولی جوان خانواده در مقابل همکاری و همراهی با خانواده مقاومت می کند .
1
2
3
37)بحث و جدل والدین افزایش یافته است .
1
2
3
38)بحث و جدل نوجوانان خانواده با یکدیگر زیاد شده است .
1
2
3
39)بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر ظاهر افراد (مانند لباس یا ارایش مو) زیاد شده است .
1
2
3
40)بحث بر سر کار کردن در خانه زیاد شده است .
1
2
3
41)یک عضو خانواده از دارو یا مواد مخدر(بدون تجویز دکتر) استفاده می کند .
1
2
3
42)یک عضو خانواده مشروب زیادی می خورد .
1
2
3
43)نوجوان یا جوان خانواده از مدرسه اخراج شده یا ترک تحصیل کرده است .
1
2
3
44)بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر زیاد شده است .
1
2
3
45)یکی از اعضای خانواده به زندان یا مرکز اصلاح و تربیت افتاده است .
1
2
3
46)یک عضو خانواده مورد سرقت یا حمله(جسمی و جنسی) قرار گرفته است .
1
2
3
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.