پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر
عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com
فرم مقدماتی
همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه
1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.
2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .
3-     به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.
4-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.
5-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید.
6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
7-     با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند.
8-     گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد.
9-     بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.
10-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.
11-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .
12-دروغ می گوید.
13-کم انرژی و کسل است.
14-از ورزش کردن اجتناب می کند.
15-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.
16- هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.
17-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.
18- به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.
19-ناخن جویدن دارد.
20-دست خود را گاز می گیرد.
21-وقتی ناراحت می شود ، سرخود را به دیوار می کوبد.
22-استمنا می کند.
23-به همجنس بازی تمایل دارد.
24-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.
25- در حیاط مدرسه با دوستان خود بازی می کند .
26- وقتی با محبت چیزی از او درخواست می کنند به آن عمل می کند.
27-در صدد جلب توجه معلم است .
28-به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.
29-با مسئولان مدرسه دعوا می کند .
 
فرم نهایی و اصلاح شده
 
همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه
مشکلات سلوک
1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.
2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .
3-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.
4-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید.
5-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.
7-     دروغ می گوید.
8-     به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.
9-     با مسئولان مدرسه دعوا می کند .
تمایلات بزهکارانه
10-به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.
11-بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.
12-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .
13-هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.
14-استمنا می کند.
15-به همجنس بازی تمایل دارد.
بیقراری
16-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.
17-کم انرژی و کسل است.
18-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.
19-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.
20-در صدد جلب توجه معلم است .
حواس پرتی
21-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.
22-به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.
ماخذ : حسین خانزاده فیروزجاه ، عباسعلی و پرند ، اکرم . تهیه پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 3 شماره 3 ، 1386 . صفحات 121-135
نظر سایت روان سنجی :
الف : اختلالاتی که قید شده است ، مختص کودکان عقب مانده ذهنی نیست . لذا پرسشنامه را می توان در مورد دانش آموزان عادی نیز اجرا کرد .
ب : پرسشنامه ابزار تشخیصی است . لذا محاسبه نمره کلی قابل توصیه نیست.
پ : تهیه کنندگان از تحلیل عاملی استفاده کرده و با این روش سایر اختلال هایی که در گروه نمونه مشاهده نشده است را ناخواسته حذف کرده اند . در این گونه موارد ، راهبرد منطقی – قیاسی مناسب تر به نظر می رسد .
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.