خودآزمایی و آشنایی با تست نیاز به شناخت

نیاز به شناخت
هریک از ماده آزمونهای زیر را با انتخاب یک عدد از این مقیاس و نوشتن آن بعد از آن ماده آزمون پاسخ دهید:
موافقت بسیار شدید 4+ __ 3+ __ 2+ __ 1+ __ 0 __ 1- __ 2- __ 3-__ 4- مخالفت بسیار شدید
1- من معمولا وسوسه می شوم که در مورد یک تکلیف بیش از حداقل مقدار مورد نیاز دقت و اندیشه به خرج دهم.
2- یادگیری راه های تازۀ اندیشیدن خیلی مرا به هیجان نمی آورد.
3- من بیشتر ترجیح می دهم بگذارم کارها اتفاق افتند تا این که سعی کنم بفهمم چرا اتفاق افتاده اند.
4- من از فرصتهایی که برای کشف نقاط قوت و ضعف استدلال خودم پیش می آید استقبال می کنم.
5- فکر کردن برای من تفریح به شمار نمی رود.
6- من ترجیح می دهم که زندگی ام سرشار از معماهایی باشد که بایستی آنها را حل کنم.
7- صرفا دانستن پاسخ به یک سوال و نه درک دلایل آن پاسخ برایم کافی است.
8- من از فکر کردن درباره یک مساله ، حتی هنگامی هم که نتایج تفکر من هیچ تاثیری بر پیامدهای آن مساله نداشته باشد، لذت می برم.
حال برگردید به مقیاس فوق و علایم پاسخ هایتان به اقلام 2 و 3 و 5 و 7 را تغییر دهید ( مثبت را به منفی و منفی را به مثبت). سپس همه اعداد مربوط به همه 8 ماده آزمون را باهم جمع کنید.
اقلامی را که در این آزمون تکمیل کرده اید بخشی از مقیاسی است که یک بعُد تفاوت فردی موسوم به نیاز به شناخت را مورد سنجش قرار می دهد(کاسیوپو و پتی، 1982 ، 1984). نمره کل شما در آزمونی که هم اکنون انجام داده اید سطح نیاز شما را به شناخت مشخص می کند. نمراتی که حاوی اعداد مثبت بالا باشند نشان دهنده نیاز قوی به شناخت می باشند، نمراتی که حاوی اعداد منفی بالایی باشند نیاز نسبتا ضعیفی به شناخت را نشان می دهند. نمرات نزدیک به صفر جایی در وسط قرار دارند.
افرادی که نیاز بالایی به شناخت دارند افرادی هستند که از فرایند تفکر درباره امور لذت می برند و اغلب بنا به علاقه شخصی به این قبیل فعالیتها مشغول می شوند. جالب این است که نیاز به شناخت به نظر نمی رسد رابطه زیادی با هوش – خواه استدلال انتزاعی یا استدلال کلامی – داشته باشد (رک: کاسیوپو، پتی و موریس 1983، ص815) . بنابراین این مقیاس نوعی سنجش استعداد هوشی یا حتی سنجش معلومات نیست ، بلکه مقیاسی از انگیزه به صرف وقت در تفکر درباره امور مختلف است. تفکر، درست همچون هر نوع رفتار دیگر مستلزم تلاش است، و افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می گیرند از فرایند تفکر پر تلاش لذت می برند.
این انگیزه در سالهای اخیر عمدتا در بافت تفاوتهای فردی در زمینه چگونگی ترغیب شدن افراد به انجام کاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. تفاوتهای بین افرادی که در این انگیزه نمره بالایی می گیرند و آنهایی که نمره کمی می گیرند در متن اصلی این بخش [ مراد منبع زیر است] مورد بحث قرار گرفته است.
ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375 . صص 221-222
نظر سایت روان سنجی
توجه داشته باشید که این تست آموزشی است و روایی و پایایی گزارش شده ، ندارد .