پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ)
نادر حاجلو و علي رضايي شريف 2
N. Hajloo & A.Rezaie Sharif2
. Ph. D. student of psychology‚ Tehran University 2 دانشجوي دكتري دانشگاه تهران.
Journal of Learning Disabilities‚ Autumn & Winter 2011
Vol.1‚ No.1/24-43
مجله ي ناتواني هاي يادگيري، پاييز و زمستان 1390
دوره ي 1، شماره ي 124-43 /
اين پرسشنامه كه از 20 آیتم تشكيل شده است، توسط والدين دانش آموزان تكميل مي شود. پاسخ به هر عبارت در يك مقیاس لیکرت 5 درجه ای از اصلاً ( 1) تا هميشه ( 5) مي باشد.

 
1. در املاء مشكل دارد .
2. در يادگيري نام حروف مشكل دارد .
3. در يادگيري هجاها مشكل دارد .
4. در خواندن كند است .
5. پايين تر از سطح مورد انتظار مي خواند .
6. به خاطر مشكل در خواندن و املاء، در مدرسه نياز به كمك بيشتري دارد.
7. از فاصله بين فردي، درك ضعيفي دارد .
8. در فهم نحوه واكنش ديگران مشكل دارد .
9. در فهم احساسات ديگران مشكل دارد .
10. درك درستي از موقعيت اجتماعي ندارد (مانند گفتن جك هاي بيجا يا اظهارات بي مورد).
11. در پيدا كردن دوست يا حفظ دوست مشكل دارد .
12. در موقعيت هاي اجتماعي، خود را كنار مي كشد .
13. در موقعيت اجتماعي جديد دچار اضطراب مي شود
14. بد خط است .
15. نوشته هايش آشفته يا كثيف به نظر مي رسند .
16. نمي تواند اعداد را در يك ستون بنويسد
17. متناسب با سن خود نقاشي نمي كشد .
18. عملكردش در رياضيات، بدتر از عملكرد وي در خواندن و املاء است .
19. در رياضيات دقت كافي ندارد، مثلاً هنگامي كه علامت تفريق وجود دارد جمع مي بندد.
20. در يادگيري مفاهيم جديد رياضيات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشكل دارد.
 
سایت روان سنجی : پرسشنامه فوق ، از متنی است که توسط آقای شریف، در اختیار سایت روان سنجی گذاشته شده است .
نشانی متن
برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر ارتباط برقرار فرمایید
rezaiisharif@ut.ac.ir
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.