چك ليست ارزيابي درخودماندگي در كودكان نوپا

چك لیست ارزیابی درخودماندگی در كودكان نوپا (CHAT)
برگردان به فارسی: مرجان صائب، محسن انوری، 1378

Checklist for Autism in Toddlers
Baron-Cohen‚ Wheelwright‚ Cox‚ Baird‚ ch‎arman‚ Swettenham‚ Drew and Doehring‚ (2000)
......................
بخش الف: پرسش ازوالدين
1.     آياهنگامي كه كودكتان رادرهوا تاب مي دهيد ويا او را روي زانويتان بالا و پايين مي اندازيد،ازاين كارلذت مي برد؟
2.     آياكودكش ما،به بچه هاي ديگرتوجه وعلاقه اي نشان مي دهد؟
3.     آيا كودك شما،بالارفتن از چيزهايي مثل پله [يامبل وصندلي] رادوست دارد؟
4.     آياكودك شما از دالي موشه يا قايم موشك بازي كردن لذت مي برد؟
5.     آياكودك شما هيچگاه دربازيهايش چيزي را وانمود مي كند؟به عنوان مثال اين كه با استفاده ازقوري وفنجان اسباب بازي ،وانمود كند كه داردچاي مي ريزد. بلي خير
6.     آياكودك شماهيچگاه از انگشت نشانه (سبابه)  اش به منظوراشاره به چيزي كه طالب آن است،استفاده مي نمايد؟
7.     آياكودك شماهيچگاه ازانگشت نشانه اش به منظور اشاره به چيزي كه توجه و علاقه اش به آن جلب شده است،استفاده مي كند؟
8.     آياكودك شما با اسباب بازيهاي كوچكي مثل ماشين يا لِگو،به نحوي متعارف بازي مي كند يا فقط اسباب بازيها رابه دهان مي برد،با آنها ور مي رود و پرتشان ميكند؟
9.     آيا هيچگاه پيش مي آيدكه كودك اشيايي رانزد شما بياورد تاچيزي را در آنها به شما نشان دهد؟
بخش ب: مشاهدات پزشك يا متخصصين مراكزبهداشت
1.     آياكودك درطول جلسه [ارزيابي]،باشما ارتباط چشمي برقرارمي كند؟
2.     *سعي كنيد ابتداتوجه كودك راجلب نماييد؛ سپس به شيئي جالب كه درنقطه ي دیگری از اتاق قرار گرفته است اشاره کنید و بگویید "وای ! نگاه كن! يك" .... اونجاست ( اسم اسباب بازی را بگویی)". به صورت کودک نگاه كنيد. آيابه نقطه اي كه به آن اشاره مي كنيد نگاه مي كند؟
3.     **سعي كنيد ابتدا توجه كودك را جلب نماييد؛ سپس يك فنجان وقوري اسباب بازي کوچک به او بدهید و بگویید " می تونی یه فنجون چای درست کنی؟" . آیا کودک وانمود به ريختن چاي ونوشيدن آن مي كند؟
4.     به کودک بگویید "چراغ کجاست ؟" یا "چراغ را به من نشان بده ". آياكودك با انگشت نشانه اش به چراغ اشاره مي كند؟
5.     آياكودك مي تواند با لگو،برج بسازد؟ (اگرميتواند،با چه تعداد لگو اين كار را انجامميدهد؟
(تعدادلگوها ..... )
*چنانچه می خواهید در مورد سؤال 2، پاسخ "بلی" را علامت بزنید، حتماً ابتدا مطمئن شوید كه كودك واقعاً در حال نگاه كردن به شیئی است كه به آن اشاره كرده اید، نه در حال نگاه گردن به سر انگشت شما!
**چنانچه كودك در بازی های دیگری، قادر به وانمود كردن باشد، پاسخ " بلی " را علامت بزنید .
*** اگر كودك معنای چراغ را نمیداند، این سؤال را با اشیاء دیگری همچون عروسك و یا چیزهایی كه دور از دسترس باشند، تكرار نمایید.

نمره گذاری: بله، خیر
اعتبار: بازآزمایی درون رده ای 0.82
سایت روان سنجی : برگردان کنندگان توشته اند "این چك لیست، تنها به منظور استفاده پزشكان و متخصصین مراكز بهداشت برای ارزیابی درخودماندگی دركودكان زیر 18 ماه طراحی گشته است." جهت کسب اطلاعات بیشتربه مرکز پژوهشی اوتیسم به نشانی زیر مراجعه کنید:
This instrument can be found online at: http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
نسخه لاتین این ابزار در بخش انگلیسی سایت وجود دارد.
منابع

Baron-Cohen‚ S.‚ Wheelwright‚ S. Cox‚ A.‚ Baird‚ G.‚ ch‎arman‚ T.‚ Swettenham‚ J.‚ Drew‚ A. and Doehring‚ P.‚ (2000)‚ The early identification of autism: the Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)‚ Journal of the Royal Society of Medicine 93:521-525
Allison‚ C.‚ Baron-Cohen‚ S.‚ Wheelwright‚ S.‚ ch‎arman‚ T. Richler‚ J.‚ Pasco‚ G. and Brayne‚ C.‚ 2008)). The Q-CHAT (Quantitative Checklist for Autism in Toddlers): A Normally Distributed Quantitative Measure of Autistic Traits at 18-24 Months of Age: Preliminary Report Journal of Autism and Developmental Disorders
Allison‚ C.‚ Auyeung‚ B.‚ Baron-Cohen‚ S. 2012)). Toward Brief "Red Flags" for Autism Screening: The Short Autism Spectrum Quotient and the Short Quantitative Checklist in 1‚000 Cases and 3‚000 Controls Journal of the American Acad of Child & Adolescent Psychiatry
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.