خود آزمایی و آشنایی با تست تحریک پذیری

آشنایی با تست تحریک پذیری

هریک از ماده آزمونهای زیر را بر روی یک مقیاس 1 ( که به هیچ عنوان شبیه خودتان نیست) تا 5 (بسیار شبیه خودتان) درجه بندی کنید، و نمره درجه بندی خودتان را در کنار ماده آزمون بنویسید.

1-     دوست دارم با مردم باشم.
2-     معمولا چنین به نظر می رسد که عجله دارم.
3-     به آسانی وحشت زده می شوم.
4-     مکررا برآشفته می شوم.
5-     مرا فردی خونگرم و تندخو می شناسند.
6-     زنگی ام اهنگ تندی دارد.
7-     بیشتر ترجیح می دهم با دیگران کار کنم تا به تنهایی .
8-     به آسانی دچار پریشانی عاطفی می شوم.
9-     چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
10-اغلب احساس ناامنی می کنم.
11-مردم را بیش از هر چیز دیگری عامل تحریک می دانم.
12-اغلب احساس می کنم از فرط نیرومندی در حال انفجار هستم.
13-هنگامی که ناراضی باشم ، بلافاصله کاری می کنم که دیگران از آن باخبر شوند.
14-رویدادهای روزانه مرا آشفته و مضطرب می سازند.
15-هنگامی که بترسم، سرآسیمه می شوم.

حال برگردید و نمرات پاسخ هایتان را به صورت گروه های سه تایی از ماده آزمونها جمع بندی کنید. ابتدا پاسخهایتان را به ماده آزمونهای 1 ، 7 و 11 جمع ببندید. این جمع منعکس کننده سطح جامعه پذیری شماست. (تقسیم این حاصل جمع بر 3، نمره شما را با با مقیاس 1 تا 5 که در آغاز در نظر گرفتید قابل مقایسه خواهد کرد، و به این ترتیب نمره شما مفهوم شهودی تری پیدا خواهد کرد). سپس پاسخ هایتان را به مواد 2، 6 و 12 را جمع ببندید. این چمع بیانگر سطح فعالیت شما خواهد بود.

سه مقیاس دیگر از نظر مفهومی به هم وابسته هستند، هر چند جداگانه سنجیده می شوند. حاصل جمع پاسخهای شما به ماده آزمونهای 4 ،8 و 14 بازتابی از گرایش کلی شما نسبت به تجربه کردن یک واکنش درماندگی است. ماده آزمونهای 3، 10 و 15 اختصاصی ترند. این سه ماده آزمون اضطراب را اندازه گیری می کنند. ماده آزمونهای 5، 9 و 13 نیز بسیار اختصاصی اند. آنها خصیصه خشم را می سنجند. این سه مقیاس آخر – درماندگی، ترس و خشم – همگی مقیاسهای مولفه های تهییج پذیری هستند.

این ماده آزمونها از بررسی آماری خلق و خوی EAS خاص بزرگسالان (باس و پلومین، 1984) اقتباس شده است . خصیصه های شخصیتی ای که با این آزمون سنجیده می شود خلق و خوها هستند. که از نظر زیست شناختی مبتنی بر گرایشهای خلق و خویی موروثی می باشند. سه خصوصیت اساس که با این مقیاسها سنجیده می شوند – جامعه پذیری، سطح فعالیت، و هیجان پذیری – ویژگیهایی هستند که تاثیری بسیار نافذ دارند. آنها بر آنچه افراد انجام می دهند تاثیر می گذارند( مثلا ، اشتغال به فعالیتهای انفرادی در مقابل فعالیتهای گروهی ). آنها همچنی بر چگونگی انجام هر کاری که افراد عملا انجام می دهند تاثیر می گذارند ( مثلا ، سریع و با تقلای زیاد، در مقابل به آرامی و با فراغت بال). در واقع این خصوصیات خلق و خو ممکن است در هسته اصلی تمامی شخصیت قرار داشته باشد، به این مفهوم که سایر گرایشهای شخصیت ممکن است بر مبنای آنها ساخته شده باشند.

ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375 . صص 252-253

نظر سایت روان سنجی
توجه داشته باشید که این تست آموزشی است و روایی و پایایی گزارش شده ، ندارد .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.