پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

این پرسشنامه 24 جمله است که هر یک حالت ، عقیده یا تجربه ای را بیان می کند.
پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری
حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره
Fs_hajati@yahoo.com

خواهشمند است هر یک از جمله ها را به دقت مطالعه کنید و موافقت خود را با درج علامت در ستون ها مشخص کنید .

سوالات

کاملا موافق

موافق
بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

1.     آیا کسانی که به شما بدی می کنند به سرعت می بخشید؟

 
 
 
 
 

2.     آیا اغلب آگاهانه یا غیر آگاهانه، دندان هایتان را به هم فشار می دهید؟

 
 
 
 
 

3.     آیا هرگز از دست مردم آنقدر عصبانی می شوید که سر آن ها داد بکشید و ناسزا بگویید؟

 
 
 
 
 

4.     آیا تا به حال مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید؟

 
 
 
 
 

5.     آیا اغلب حرف های نیش دار و طعنه آمیز درباره سایر افراد می زنید؟

 
 
 
 
 

6.     آیا نسبت به والدین خود بی ادبی می کنید؟

 
 
 
 
 

7.     آیا در هنگام کودکی از جنگ و دعوا گریزان بودید؟

 
 
 
 
 

8.     آیا اگر کسی به شما اهانت کند، فکر می کنید بهترین کار این است که موضوع را نادیده بگیرید؟

 
 
 
 
 

9.     آیا معتقدید که کمتر از سایر همکلاسی ها از کوره در می روید؟

 
 
 
 
 
10.آیا اغلب میل به ازار رساندن و زدن دیگران احساس می کنید؟
 
 
 
 
 

11.آیا دوست دارید مسابقات کشتی و بوکس را در تلویزیون تماشا کنید؟

 
 
 
 
 

12.آیا گاهی اوقات آن چنان عصبانی می شوید که ظرفها و اسباب های خانه را به اطراف پرتاب کنید؟

 
 
 
 
 
13.آیا به طور مداوم مشغول دعوا و نزاع با دیگران هستید؟
 
 
 
 
 

14.آیا معمولا می توانید حتی در مقابل اشخاص نادان آرامش خود را حفظ کنید؟

 
 
 
 
 

15.آیا در موقعیت های جدید عصبی شده و بسادگی اعتماد به نفس خود را از دست می دهید؟

 
 
 
 
 
16.آیا از شنیدن انتقاد ناراحت می شوید؟
 
 
 
 
 

17.آیا اغلب از انجام کارهایی که والدین، معلم یا سایر بزرگترها از شما می خواهند سرپیچی می کنید؟

 
 
 
 
 

18.آیا بعضی وقتها می شود که احساس کنید دوست دارید با کسی دعوا کنید؟

 
 
 
 
 
19.آیا تا به حال به والدین و معلم خود دروغ گفته اید؟
 
 
 
 
 
20.آیا تا به حال از روی قصد اشیاء دیگران را خراب کرده اید؟
 
 
 
 
 

21.هنگامی که خشمگین می شوید، آیا حرکت های فیزیکی نظیر کوبیدن پا به زمین و لگد زدن به چیزها را از خودتان نشان می دهید؟

 
 
 
 
 
22.آیا از نظر انضباط از مدرسه اخطار گرفته اید؟
 
 
 
 
 

23.آیا می توانید با دیگران احساس همدلی داشته باشید، یعنی خود را به جای آن ها فرض نموده احساسشان را درک نمایید؟

 
 
 
 
 
24.آیا تاکنون به طور موقت از مدرسه اخراج شده اید؟
 
 
 
 
 

حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 / شماره 3 . 1387 . صفحات 35-56

نظر سایت روان سنجی : تست گزارش باز آزمایی و روایی دارد . به نظر می رسد ؛ نثر سوال ها برای گروه سنی کمی سنگین باشد .