پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
Organizational health of School questionnaire
با توجه به مقیاس زیر نظر خود را در باره هر عبارت مشخص کنید.
1= به ندرت رخ می دهد ... 2= گاهی رخ می دهد ...3= زیاد رخ می دهد ... 4= بسیار زیاد رخ می دهد.
1. در این مدرسه معلمان به یکدیگر کمک می کنند.
2. در این مدرسه دانش آموزان می توانند به اهدافی که برای آن ها تعیین شده است نائل شوند.
3. برای معلمان وسائل کمک آموزشی کافی تهیه می گردد.
4. از معلمان در مقابل تقاضاهای غیر معقول والدین و جامعه، حمایت می شود.
5. مدیر مدرسه صمیمی و قابل دسترسی است.
6. مدیر، آنچه را که از مافوق خود می خواهد، به دست می آورد.
7. مدیر مدرسه از معلمان می خواهد که موازین و مقررات مصوب را رعایت نمایند.
8. در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر بی تفاوت هستند.
9. مدرسه برای عملکرد تحصیلی، ملاک های سطح بالایی تعیین می کند.
10. اگر مواد آموزشی اضافی در خواست شود، فراهم می شود.
11. مدرسه نسبت به فشارهای خارجی ، آسیب پذیر است.
12. مدیر مدرسه با معلمان به عنوان همکار و همتای خود رفتار می کند.
13. پیشنهادهای مدیر مدرسه مورد توجه روسای مافوق او قرار می گیرد.
14. مدیر مدرسه، نگرش هایش را برای کارکنان توضیح می دهد.
15. در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر، ابراز دوستی می کنند.
16. دانش اموزان به آن هایی که نمرات بالایی می گیرند، احترام می گذارند.
17. معلمان تدارکات مورد نیاز کلاسی را دریافت می کنند.
18. تقاضاهای جامعه حتی زمانی هم که با برنامه آموزشی همخوانی ندارند، پذیرفته می شود.
19. مدیر مدرسه به معلمان می گوید که از آن ها چه انتظاری دارد.
20. مدیر مدرسه به پیشنهادهای معلمان عمل می کند.
21. در این مدرسه معلمان نسبت به یکدیگر سرد و کناره گیر هستند.
22. معلمان، کارهایشان رابا شور و شوق انجام می دهند.
23. در این مدرسه معلمان به امر تدریس و یادگیری متعهدند.
24. معلمان به وسائل آموزشی مورد نیاز ، دسترسی دارند.
25. مدیر مدرسه قادر است در اقدامات افراد مافوق خود، نفوذ کند.
26. معلمان از طرف والدین، احساس فشار می کنند.
27. مدیر مدرسه نسبت به ایجاد تغییر، علاقه مند است.
28. مدیر مدرسه با رئیس ناحیه خود، به خوبی کار می کند.
29. مدیر مدرسه برای عملکرد کارکنان، ملاک های روشن و صریح تعیین می کند.
30. در این مدرسه معلمان معتقدند که دانش آموزان آن ها از توانایی پیشرفت تحصیلی، برخوردارند.
31. محیط یادگیری مدرسه منظم و جدی است.
32. اعضای انجمن اولیاء و مربیان بر معلمان مدرسه نفوذ دارند.
33. مدرسه نسبت به خواست های عامه مردم، توجه دارد.
34. موقعیت [ موفقیت] تحصیلی از سوی مدرسه مورد قدرشناسی قرار می گیرد.
35. مدیر به رفاه و آسایش معلمان علاقه مند است.
36. وسایل کمک آموزشی جهت استفاده در کلاس درس ، قراهم است.
37. عده قلیلی از والدین معترض، می توانند برنامه مدرسه را تغییر دهند.
38. روسای مدیر برای او ایجاد مانع و مشکل می کنند.
39. روحیه معلمان بالاست.
40. مدیر مدرسه کارهایی را که قرار است انجام شود، زمان بندی و تنظیم می کند.
41. معلمان نسبت به یکدیگر اطمینان و اعتماد دارند.
42. دانش آموزان برای بهبود وضع تحصیلی خود، به سختی تلاش می کنند.
43. در این مدرسه معلمان یکدیگر را دوست دارند.

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط پایگاه روان سنجی به منظور طبقه بندی اختیار شده است.
دستورالعمل ابتدایی توسط پایگاه ارائه شده است.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   

سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

http://www.raahenoo.com/

   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.