پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل

پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل
سنجش عوامل " تحت تاثیر احساسات – استوار از نظر هیجانی" و " سرسختی- نرم خویی" و " مطمئن به خود – بیمناک"
Catell’s Three Factors Personality Inventory
در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن "محسنات" یا " معایب" نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ "صحیح" یا "غلط" نیست ، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است . آن چه در این تست باید مشخص گردد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شوند؛ دیگر به خودی خود، خوب یا بد نیستند.
برای هر یک از گویه ها سه پاسخ "الف" ، "ب" و "ج" ارائه شده است . دور حرف پاسخی که بیش از همه با آن موافق هستید ، خط بکشید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد انتخاب کنید . سعی کنید پاسخ هایی را که با حرف "ب" مشخص شده اند، انتخاب نکنید مگر آن که انتخاب دو پاسخ دیگر واقعا برایتان میسر نباشد.
1- من ترجیح می دهم در پیاده رو بایستم و هنرمندی را که مشغول کار است تماشا کنم تا به دعوای چند نفز گوش دهم : الف : درست ، ب: نامطمئن ، ج: نادرست
2- دوستانم مرا تحقیر می کنند : الف : بسیار به ندرت ، ب: گهگاه ، ج: خیلی زیاد
3- اگر کسی از من عصبانی شود، من : الف: سعی می کنم او را آرام کنم، ب: نامطمئن ، ج: عصبانی می شوم .
4- آن چه که ترجیح می دهم بخوانم : الف: شرحی واقعی از مبارزات نظامی یا سیاسی ، ب: نامطمئن ، ج: یک رمان احساسی و خیال انگیز
5- اگر خطای اجتماعی زشتی مرتکب شوم، به اسانی می توانم آن را فراموش کنم . الف: بله ، ب: بین این دو ، ج: خیر
6- چون شما همیشه نمی توانید کارها را به طور تدریجی و با روش های معقولی به انجام برسانید، گاه مجبور می شوید به زور متوسل شوید. الف: بله ، ب: بین این دو ، ج: خیر
7- موقعی که افرادی ریاست طلب هستند، سعی می کنند " به من امر و نهی کنند" ، من دقیقا خلاف آن چه که آن ها می خواهند انجام می دهم . الف: بله ، ب: بین این دو ، ج: خیر
8- رفتار مردم با من بدتر از آن است که به خاطر نیات خیرم مستحق آنم . الف: اغلب ، ب: گهگاه ، ج: هرگز
9- گاهی اوقات از بدگویی هایی که افراد بی دلیل پشت سرم کرده اند ناراحت شده ام . الف: بله ، ب: بین این دو ، ج: خیر
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار و برخی از گزینه ها توسط این سایت تغییر کرده است .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.