آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ
Jung’s La Projection Associative
 فهرست اول
1-        سر
2-        سبز
3-        آب
4-     گزیدن
5-        فرشته
6-        دراز
7-        کشتی
8-     چیدن
9-        آدم
10-    مهربان
11-   میز
12-خواهش کردن
13-    حکومت
14-    لجباز
15-   نهال
16-رقصیدن
17-    دریا
18-    مریض
19-   غرور
20-پختن
21-    ج.هر
22-    بدجنس
23-   سوزن
24-شناکردن
25-    مسافرت
26-    آبی
27-   نان
28-تنبیه کردن
29-    چراغ
30-    ثروتمند
31-   درخت
32-اواز خواندن
33-    ترحم
34-    زرد
35-   کوهستان
36-مردن
37-    تنها
38-    تازه
39-   عادت
40-سوار شدن
41-    حصار
42-    حیوان
43-   دفتر
44-تحقیر کردن
45-    دندان
46-    نادرست
47-   مردم
48-احساس کردن
49-    کتاب گرسنگی
50-    اشتباه
51-   قورباغه
52-جدا شدن
53-    گعتقد
54-    سفید
55-   بچه
56-دقیق بودن
57-    خانه
58-    غمگین
59-   هلو
60-ازدواجکردن
61-    بز
62-    عزیز
63-   شیشه
64-مزاحم شدن
65-    قسمت
66-    بزرگ
67-   هویج
68-نقاشی کردن
69-    جادو
70-    پیر
71-   گل
72-زدن
73-    جعبه
74-    وحشی
75-   خانواده
76-شستن
77-    گاو
78-    خارجی
79-   سعادت
80-دروغ گفتن
81-    شریف
82-    تنگ
83-   برادر
84-ضرر زدن
85-    کلاغ
86-    نادرست
87-   اضطراب
88-بوسیدن
89-    آتش
90-    کثیف
91-   در
92-انتخاب کردن
93-    علف
94-    آرام
95-   ماه
96-مسخره کردن
97-    پنبه
98-    سگ
99-   سبد
100-        خوابیدن
 
 فهرست دوم
1-     زغال
2-     ملایم
3-     آواز
4-     حدس زدن
5-     درد
6-     تنبل
7-     حورشید
8-     خندیدن
9-     قهوه
10-هوا
11-گشاد
12-بردن
13-قصد
14-بشقاب
15-خسته
16-دزدیدن
17-میوه
18-چشم
19-قوی
20-خلق کردن
21-تور
22-پَست
23-خم شدن
24-سوت زدن
25-هدف
26-گرم
27-دست
28-بیدار کردن
29-سیب
30-بد
31-دهان
32-دیدن
33-تخت
34-لایق
35-خطر
36-ملاقات کردن
37-کارگر
38-بلند
39-پا
40-به هم زدن
41-راه
42-گرد
43-خون
44-آشکار کردن
45-پیش بینی
46-خوشحا
47-بازار
48-فراموش کردن
49-طبل
50-ازاد
51-اتومبیل
52-خوردن
53-بی ادبی
54-زود
55-بخاری
56-لذت بردن
57-پستور
58-ساده
59-گردن
60-خواستن
61-سنگ
62-اشراف
63-چرخ
64-دوست داشتن
65-سفال
66-ملایم
67-حریص
68-جست و جو کردن
69-سقف
70-خوب
71-برگ
72-شکایت کردن
73-سخت
74-اعتماد
75-ایستگاه ترن
76-خزیدن
77-انباری
78-مفید
79-جنگل
80-فهمیدن
81-تکلیف
82-کاناپه
83-کر
84-دادن
85-شرافتمند
86-پایان
87-مار
88-پرداخت کردن
89-عشق
90-رستوران
91-مودب
92-حمل کردن
93-سرباز
94-آینه
95-پر
96-نوشتن
97-دلیل
98-استخوان
99-خوب
100-        تنبیه کردن
 
بهرامی ، هادی . آزمون های فرافکن شخصیت . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی