پرسشنامه همام

پرسشنامه همام .

آرین آرانی
پرسشنامه 119 جمله است هريك از جملات را به دقت بخوانيد و هر مورد را که در باره شما صادق است با درج علامت (× ) در پاسخنامه مشخص كنيد . هيچ پرسشي را بدون پاسخ نگذاريد . پاسخ های بدون علامت ( خیر) محسوب می شود .

 


 

1) گفتارم بر درستي استوار است .
2) تلاش مي كنم پوششم ( لباسم ) مانند افراد عادي باشد .
3) فروتني سرلوحه رفتارم است .
4) مي توانم به سادگي نگاهم را از زن ( مرد ) زيبايي بردارم .
5) در سختي و گرفتاري آنچنانم كه ديگران در راحتي و خوشي .
6) از شوق رسيدن به بهشت آرزو دارم مرگم زودتر فرا رسد .
7) مرگ زود رس من موجب خواهد شد تا گناه كمتري مرتكب شوم .
8) گذشته از اعتقاد ، عملا" نيزنزد من هر چيز غير خدا حقير وناچيز است .
9) بهشت را مي بينم .
10) بارها آتش دوزخ را احساس كرده ام .
11) كاستي هايم مرا اندوهگين مي سازد .
12) كاستي هاي ديگران مرا اندوهگين مي سازد .
13) بيم در دام شيطان افتادن برايم غم بزرگي است .
14) شرم به كسي نرسيده است .
15) بدني لاغر و نحيف دارم .
16) دردنيا به آنچه مي خواسته ام رسيده ام .
17) آسايش طولاني دنياي ديگر ، سختيهاي اين دنيا را برايم آسان مي كند .
18) وجودم را از ناپاكي ها دور نگه داشته ام .
19) ترجيح مي دهم با خداوند معامله كنم .
20) مي توانم در مقابل روي آوردن دنيا مقاومت كنم .
21) مي توانم خود را از قيد وبندهاي مسائل مادي رها كنم .
22) شبها برمي خيزم و به تلاوت قرآن مي پردازم .
23) تامل وانديشه در قرآن مرا اندوهگين مي سازد .
24) دردهاي خود را با قرآن درمان مي كنم .
25) آيات بشارت دهنده قرآن در من ايجادطمع مي كند ، گويي كه در جلوي ديدگا نم است .
26) با آيات عذاب در قرآن ، گويي شيون و فرياد جهنميان در گوشم مي پيچد .
27) شبها به سجده مي روم و از خدا، گسستن بندهايم را مي طلبم .
28) برد بار هستم .
29) پرهيزگار و متقي هستم .
30) مردم حق گويي و حق خواهي مرا نمي پسندند .
31) كارهاي مفيد وكوچك مرا خشنود نمي كند .
32) در زندگي كار ي مهم يا عمده انجام نداده ام .
33) در كارنامه اعمالم ، كار مفيد و مطلوبي نمي بينم .
34) كارهاي مهم وبر زمين مانده زيادي دارم .
35) از كارهاي مفيد ومطلوب غافل مانده ام .
36) نگران نتايج وحاصل كارهايم هستم .
37) كساني هستند كه مرا آنچنان خوب تعريف مي كنند كه نيستم .
38) آرزو دارم برتر از آن باشم كه مرا تعريف مي كنند .
39) آرزو دارم خداوند مرا به احترام نظر ديگران بخشد .
40) در دينم احساس قوت وپايداري مي كنم .
41) گمان دارم كه در ايمان به يقين رسيده باشم .
42) در دور انديشي نرم هستم ( تند روي نمي كنم ) .
43) در كسب علم و دانش حريص هستم .
44) علم و دانشم را با صبر آميخته كرده ام .
45) دانشم را به رخ ديگران نمي كشم .
46) اگر توانگر هم باشم ، ميانه روي مرام من است .
47) حسرت عبادتي با خضوع در دلم هست
48) با سختي ها از كوره در نمي روم .
49) همين لقمه حلال ما را بس .
50) مديون آنم كه مرا با كلامي هدايت كند .
51) حتي در فقر نيز آراسته ام .
52) از طمع حذر كرده ام .
53) نگران آن هستم كه اعمال نيكم با اعمال بد بعدي ازبين برود .
54) شبم را به شكر صبح مي كنم .
55) وقتي مي خوابم مي ترسم كه ديگر بيدار نشوم .
56) روزم با ذكر وياد خدا مي گذرد .
57) درهر صبح از آن كه فرصتي براي جبران گذشته برايم ايجاد شده ، شادمانم .
58) بيم آن دارم كه غفلت مرا دربر گيرد .
59) قوت دل و اتكاء دروني ام در چيزهايي است كه كاستي نمي گيرند .
60) توانسته ام بر خواهشهاي نفساني ام غلبه كنم .
61) لطف و رحمت خدا دلشادم مي كند .
62) بر آنچه از دست رفتني است دل نمي بندم .
63) گفتارم با كردار يكي است .
64) آرزوهايم چنان اندك است كه گويي به همه آنها رسيده ام .
65) لغزشهايم اندك است .
66) سراپا فروتن وخاضع هستم .
67) به آنچه دارم قانع هستم .
68) خوراكم اندك است .
69) در اجراي كارهايم سخت نمي گيرم .
70) گره هاي كارم به آساني گشوده مي شود .
71) مي توانم دينم را محفوظ نگه دارم .
72) گويي شهوات در من مرده اند .
73) ديگران از گزند من در امان هستند .
74) مي توانم بر خشمم غلبه كنم .
75) چنانم كه ديگران گمان خير از من دارند .
76) آنگاه كه در ميان نا آگاهانم ، آگاه محسوب مي شوم .
77) درجمع آگاهان ، غافل به حساب نمي آيم .
78) كسي را كه بر من ستم كند به سادگي مي بخشم .
79) آن كه مرا محروم كند به سادگي عطايش مي كنم .
80) ناسزا نگفته ام .
81) پرداختن به منكرات از من بعيد است .
82) به نرمي سخن مي گويم .
83) به كسي كه از من بريده است به سادگي مي پيوندم .
84) كلامم تند و گزنده نيست .
85) از نظر مردم ، خيرم همواره در پيش رو است .
86) همواره رفتار خوب و مناسب از من سر مي زند .
87) از نظر مردم ، شرم گم و نا پيداست .
88) در تنش ها داراي وقار هستم .
89) در ناگواريها صبور و بردبار هستم .
90) در خوشي ها شاكرم .
91) خوشي ها مرا از خود بيخود نمي كند .
92) بر كسي كه به من ستم كند ، كينه نمي ورزم .
93) به آن كه دوستم دارد ، خيانت و گناه نكرده ام .
94) قبل از آن كه عليه من شاهدي بياورند ، خود به آن اعتراف مي كنم .
95) بياد ندارم آنچه را كه به من سپرده اند ضايع كرده باشم .
96) تذكرات را آويزه گوش مي كنم .
97) از يادآوري و تذكر نمي رنجم .
98) كسي را با لقب زشت صدا نكرده ام .
99) خنده ام به قهقهه منتهي نشده است .
100) ترجيح مي دهم پاسخ ستمي را به من كرده اند ، به خدا واگذار كنم .
101) خواسته هاي درونيم از من در رنج اند .
102) من از خواسته هاي درونيم در رنجم .
103) هرگز به همسايه ام زياني نرسانده ام .
104) غم ديگران را غم خود مي دانم .
105) دركارهاي عبث و بيهوده وارد نشده ام .
106) مي توانم خود را در مسير صحيح و درست حفظ كنم .
107) مي توانم در گفتگو ها ، سكوت اختيار كنم .
108) به واسطه مهار نفسم مردم از من در آسايشند .
109) براي مردم ، خودرا دچار سختي و مشقت مي كنم .
110) اگر از فرد يا كسي دوري جويم ، فقط به دليل پرهيز از خطا و گناه است .
111) ارتباطم با دوستان فقط بر اساس لطف و محبت است .
112) به دليل آن كه خود را برتر ديده ام ، از كسي دوري نجسته ام .
113) در دوستي مكر و خدعه نكرده ام .
114) شادي ام در چهره ام پيدا و اندوهم در قلبم پنهان است .
115) همواره در جستجوي هدايت هستم .
116) به ياد ندارم به كسي سركوفت زده باشم .
117) چون رفتارم فوق روز مرگي است به ناروا به من نسبت جنون مي دهند .
118) بارها دنيا آهنگ من كرده است اما نتوانسته شكارم كند .
119) دنيا كمند اسارتش را برگردنم انداخت ، ولي خود را رها ساختم .

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.