پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

 پرسشنامه زیر را ، باکشیدن دایره دور پاسخی که با ویژگی های شخصیتی شما منطبق است، پر کنید . تا می توانید سریع پاسخ دهید و هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
پس از هر سوال کلمات "بلی" ، "خیر" یا علامت سوال "؟" خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ "بلی" یا "خیر" بدهید ، در آن صورت علامت سوال"؟" را انتخاب کنید .
1- آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید؟ بلی خیر ؟
2- آیا به طور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید ؟ بلی خیر ؟
3- آیا به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند ؟ بلی خیر ؟
4- آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید ؟ بلی خیر ؟
5- آیا وقتی دیگران حرف می زنند آن ها را وادار می کنید که زود باشند؟ بلی خیر ؟
6- آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید ، خیلی عصبانی می شوید ؟ بلی خیر ؟
7- آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند، هم چنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می کنید ؟ بلی خیر ؟
8- آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن ، صبحانه نیز بخورید ؟ بلی خیر ؟
9- آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید ؟ بلی خیر ؟
10- آیا بحث های مربوط به موضوع های مورد علاقه خود را هدایت می کنید ؟ بلی خیر ؟
11- آیا ، اگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید ؟ بلی خیر ؟
12- آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه افراد یا تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید ؟ بلی خیر ؟
13- آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی در گیر هستید ؟ بلی خیر ؟
14- آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟ بلی خیر ؟
15- آیا همیشه به موقع سرقرار حاضر می شوید ؟ بلی خیر ؟
16- آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظرات خود ، مشت گره کنید یا بزنید ؟ بلی خیر ؟
17- آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردن خود نسبت می دهید ؟ بلی خیر ؟
18- آیا احساس می کنید کارها باید همین حالا و سریع انجام گیرد ؟ بلی خیر ؟
19- آیا برای انجام دادن کارهای خود ، همیشه سعی می کنید ابزارهایی به کاربرید که بیشترین بازده را دارند ؟ بلی خیر ؟
20- آیا به هنگام بازی ، بیشتر سعی می کنید ببرید نه این که سرگرم شوید ؟ بلی خیر ؟
21- آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید؟ بلی خیر ؟
22- آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند، عصبانی می شوید ؟ بلی خیر ؟
23- آیا پس از غذا خوردن ،بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید؟ بلی خیر ؟
24- آیا احساس می کنید عجله دارید ؟ بلی خیر ؟
25- آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید ؟ بلی خیر ؟

ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380