الگوی پنج عاملی شخصیت

الگوی پنج عاملی شخصیت
Robert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personality
این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.
1.     واقع بین
1
2
3
4
5
تخیلی
2.     تنبل
1
2
3
4
5
پرکار و زحمتکش
3.     ایمن
1
2
3
4
5
نا امن
4.     تودار و کم حرف
1
2
3
4
5
مهربان و خونگرم
5.     سنگدل
1
2
3
4
5
دلسوز
6.     راحت
1
2
3
4
5
خجول
7.     عدم همیاری
1
2
3
4
5
همیاری
8.     علاقه کم
1
2
3
4
5
علاقه زیاد
9.     ساکت و خاموش
1
2
3
4
5
پر حرف و وراج
10.بی دقت ، مسامحه کار
1
2
3
4
5
وظیفه شناس
11.خونسرد
1
2
3
4
5
نگران
12.کناره گیر
1
2
3
4
5
دوستانه
13.سنتی و قدیمی
1
2
3
4
5
بدیع و نو
14.بی اراده
1
2
3
4
5
جاه طلب
15.کینه توز
1
2
3
4
5
بخشنده
16.خوش خو
1
2
3
4
5
تندخو
17.کناره گیر (ازجامعه)
1
2
3
4
5
اجتماعی
18.رهاکردن و دست کشیدن
1
2
3
4
5
پشتکار داشتن
19.ترسو
1
2
3
4
5
جسور
20.کج خلق
1
2
3
4
5
مهربان و ملایم
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : تست دارای شواهد علم روان سنجی نیست .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر علی اکبر سیف که هر دانش آموخته این حوزه از کتاب های او بی نیاز نبوده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.