کارنامک (رزومه)

باسمه تعالي
كارنامك ( رزومه(

نام : آرين نام ونام خانوادگي : آراني     متولد : 1332 نام پدر: محمد رضا

مدارك ورشته تحصيلي

كارشناسي : بيمه بازرگاني ، گرايش حقوق ، مدرسه عالي بيمه تهران . 1355

كارشناسي ارشد : سنجش واندازه گيري ، گرايش روان سنجي . 1376

ويژگيهاي شغلي :
·         عضو شورای برنامه ریزی دروس تربیتی تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - از 1387 تا 1391
·         مشاور در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
·         مدرس دروس سنجش و اندازه گيري ، روانشناسي تربيتي ، مقدمات مطالعه ، آسيب هاي رواني در مركز تربيت معلم شهيد بهشتي تهران
·         مشاور معاون هماهنگي سازمان سما ( دانشگاه آزاد اسلامي ) 1384
·           مدرس " پيشگيري بيماريهاي مقاربتي " ايدز و هپاتيت
·         محقق نمونه مراكز تربيت معلم شهر تهران 1383
·         مدرس نمونه مركز تربيت معلم شهيد بهشتي 1382
·         محقق نمونه مركز تربيت معلم شهيد بهشتي 1382
·         كارشناس پژوهشي و آموزشي سازمان بازرسي ونظارت وزارت بازرگاني از سال 1374 -1380
·         مدعو صاحب نظر كميته هاي تخصصي شورايعالي آموزش و پرورش 1379
·         معلم نمونه 1377
·         مدرس اداره كل سنجش و ارزشيابي وزارت آموزش و پرورش از 1377
·         عضو كميسيون تخصصي و شوراي تحقيقات اداره كل آموزش وپرورش شهرتهران از 1371 تا مهر 1376
·         مشاور گروه هاي آموزشي و مشاور معاون آموزشي شهر تهران سال 1375
·         عضو گروه درسي رياضي دوره راهنمايي اداره كل آموزش وپرورش شهرتهران سال 1374
·         عضو يا سرگروه درسي آمار منطقه 16 از سال 1366 تا سال 1372
·         عضو يا سرگروه درسي آمار استان تهران از سال 1368 تا 1372 ( انحلال موقت گروه هاي متوسطه(
·         عضو گروه درسي رياضي وزارت آموزش وپرورش سال 1369
·         همكاري با گروه هاي آموزشي از سال 1361
·         دبير آموزش وپرورش از 1/2/1359

تشويق ها
·         دارنده بيش از بيست تشويق از سطوح گوناگون مديريتي آموزش و پرورش از منطقه تا وزير
·         دارای چهار تشويق از سازمان بازرسي و نظارت

ويژگي هاي مطالعاتي :
·         بررسي نتايج پايه سوم راهنمايي منطقه 16 سال 1368
·         بررسي نتايج پايه سوم راهنمايي منطقه 16 سال 1369
·         بررسي نتايج آزمون هماهنگ آمار خرداد 1369
·         بررسي ، تحليل نتايج پايه هاي تحصيلي ، مناطق اداره كل آموزش وپرورش شهر تهران از 1370 الي 1373
·         ارائه فرم ارزشيابي سوال امتحاني معلم ساخته در يك مجموعه بيست صفحه اي .
·         ارائه مباحث درسي در مجلات تلاش تا سال 1372 .
·         ارائه متوني متفرقه در مورد آمار ، روش تدريس و يادگيري
·         نگارش مجموعه اي از خطاها و مشكلات سوالهاي امتحاني
·         مشاور در حداقل ده پايان نامه كارشناسي ارشد و تعداد زيادي پژوهش .
·         برقراري و راه اندازي B.B.S كارشناسي تحقيقات اداره كل با حداقل امكانات . با نام پاك 1374
·         اشتراك و برقراري ارتباط رايانه اي اداره كل با مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران .1373
·         تجهيز رايانه اي كارشناسي تحقيقات اداره كل ، تهيه نرم افزار كتابخانه 1373
·         ارائه خدمات مشاوره اي به كارشناسي هاي مختلف شاهد ، امتحانات ، گروه هاي آموزشي ، نظرسنجي و. . .
·         ساخت و اجراي فرم عملكرد آموزش سازماني 1376
·         طراحي ، اجراي بيش از 8 آموزش و آزمون كتاب باز مديران ستادي و استاني سازمان بازرسي و نظارت 1376-1380
·         طراحي و اجراي بيش از 10 آزمون و آموزش كاركنان سازمان بازرسي و نظارت 1374-1380
·         تهيه و تدوين برنامه آموزشي سال 1380 سازمان بازرسي و نظارت
·         تهيه و تدوين مجموعه دانش ها و مهارت هاي پيش نياز و ضمن خدمت ، سازمان بازرسي و نظارت 1380
·         تهيه و تدوين برنامه راهبردي ( استراتژيك ) آموزش هاي سازمان بازرسي و نظارت براي برنامه سوم 1380
·         تهيه و تدوين پروپزال " بررسي دانش ، نگرش معلمان دوره ابتدايي نسبت به شيوه هاي آموزشي و ميزان به كارگيري آن ها " براي يونيسف 1381
پژوهش علمي :
·         بررسي بازار بيمه استان خوزستان 1355
·         بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان جهشي ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل و وزارت متبوع 1371
·         بررسي مناسبت و عدم مناسبت تغيير تاريخ امتحانات سه ماهه دوم ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل 1372
·         بررسي علل تغيير مدرسه دانش آموزان تهراني ، مصوب شوراي تحقيقات اداره كل و وزارت متبوع 1376
·         الگوي بهينه گزينش دانش آموز مدارس نمونه مردمي . به دليل عدم ارائه اطلاعات طرح متوقف شد .
·         اجراي طرح ارزشيابي و نياز سنجي آموزشي - سازمان بازرسي و نظارت - سال 1376
·         تهيه و ساخت ابزار چند عاملي ارزشيابي كارآموزي بدو استخدام - سازمان بازرسي و نظارت 1377
·         شاخص هاي كارايي آموزش و پرورش - روابط بين الملل وزارت آموزش و پرورش 1378
·         ساخت ، اجراي آزمايشي پرسشنامه وضعيت مطلوب و موجود مدير نمونه 1379
·         ساخت پرسشنامه چند وجهي شخصيتي همام 1378
·         بررسي عملكرد آموزش و پرورش دوره ابتدايي در دهه منتهي به 1380
·         مطالعه اي بر فرم كوتاه MMPI پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا 1383
·         تجزيه و تحليل نظرات مجريان طرح آزمايشي " ارزشيابي توصيفي " معاونت آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش 1382
·         تحليل و جمع بندي گزارش اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ( فصل پنجم ) ، معاونت آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش 1383
·         مطالعه اي بر فرم کوتاه MMPI در سال 1385 و تقدير از مديرکل دفتر ارتقا
ارائه مقاله :
·         ارائه مقاله در كتاب تكنولوژي و تكنولوژي آموزشي به همت آقاي مرتضي مجدفر .
·         ارائه مقاله در روزنامه همشهري
·         ارائه مقاله در مجله گزارش با عنوان " ارزشيابي مستمر از آموخته هاي دانش آموزان "
·         ارائه واژه هاي اقتصادي در 32 شماره هفته نامه ناظر وابسته به سازمان بازرسي و نظارت . با بهره گيري فراوان از فرهنگ واژه هاي اقتصادي مرتضي قره باغيان
·         ارائه مقاله در گردهمايي يافته هاي پژوهشي - اهواز
·         ارائه مقاله در گردهمايي يافته هاي پژوهشي - تهران
·         ارائه مقاله در فصلنامه تعليم وتربيت
·         ارائه مقاله در همايش علمي - كاربردي بهبود كيفيت آموزش عمومي با عنوان " نگاهي به درون داد و برون داد آموزش وپرورش تهران "
·         ارائه مقاله در هفته نامه ناظر با عناوين " آموزش سازماني " (1379) و " تصميم گيري اخلاقي " 1380
تاليف
·          تاليف كتابچه " گزارش نويسي و مكاتبات اداري " سازمان بازرسي و نظارت 1376
·          تاليف " درآمدي بر بازرسي ، نظارت ، ارزشيابي " ناشر دنياي هنر 1380
·         تاليف " ارزشيابي فرايندهاي مدرسه " معاونت آموزش عمومي . دفتر آموزش دوره راهنمايي . 1383
·          تالیف پودمان سنجش و اندازه گیری برای دوره تربیت معلم - دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی – 1385
.          تالیف کتاب: درسنامه سنجش در یاددهی و یادگیری 1396
 
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.