فرم ارزیابی مدرسه

ترجمه و ساخت : آرین ارانی
ناظر منطقه اي مدرسه
فرم ارزيابي مدرسه 46902
 
نام مدرسه
تاريخ بازديد
 
 
تعداد كاركنان رسمي
تعداد دانش آموزان
 
 
نام ناظر
شماره تلفن ناظر
 
 
نشاني ناظر
 
 
 
فعاليت هاي مورد بازديد :
 
محيط عمومي مدرسه      O
فضاي كلاس هاي درس    O
فعاليت هاي دبير            O
فعاليت هاي دانش آموزان   O
فعاليت دبير و دانش آموز در كلاس درس O
دفاتر و اسناد                   O
 
 
نام و نام خانوادگي ناظر
افراد همراه
 
 
 
 
 
 
توصيه ها و نظرات ناظر
 
 
 
 
 
 
 
 
امضا و تاريخ
 

 

بخش 1 سياست ها و عملكرد
درجه اهميت : برداشت ناظر از ميزان مهم بودن امر براي مدرسه است كه از نمره 0 تا 4 به آن تعلق مي گيرد .
1- مدرسه خود را با شرايط و قوانين منعكس شده از سوي وزارتخانه متبوع ، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2- سياست هاي اتخاذ شده ، توسط كاركنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابليت بررسي عمومي تحقق اين امر براي اداره اجرايي وجود دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
3- مدرسه يك طرح بهسازي مكتوب كه در دسترس كادر آموزشي ، پرسنل منطقه و افراد ذينفع باشد ، تهيه كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3-الف : طرح بهسازي مدرسه مشتمل است بر :
 
 
 
 
        1)  اطلاعات جمعيتي دانش آموزان (تعداد در پايه ، سن ، مشخصات فردي )
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        2) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء ، افت ، اخراج
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        3) اطلاعات مربوط به غيبت ، فرار از مدرسه موقت و مستمر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        4) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالي
 
 
 
 
        5) اطلاعات مربوط به سنجش هاي منطقه اي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     6) تحليل هايي برپايه داده هاي سنجش هاي مدرسه اي ، محلي و كشوري كه مي توانند براي شناسايي عقب ماندگي هاي دانش آموزان مفيد باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        7)  شناسايي دانش آموزان كم پيشرفت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     8)  تعيين هدفهاي قابل اندازه گيري براي بهسازي برنامه مدرسه و كاركرد دانش آموزان ، شامل موارد زير وجود دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                     أ‌.    مراحل معين وقابل اندازه گيري هدفها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                   ب‌.   مراحل زماني فعاليتها ( زمان بندي فعاليت ها)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                   ت‌.   بودجه بندي براي هريك از فعاليتها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     9) وجود فعاليت براي توسعه حرفه اي كاركنان ، براي هر كاركرد خدماتي موجود در مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
       10)         تعيين فرايند مشاهده ، پيشرفت و بازنگري هايي كه طرح بهسازي نياز دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
3- ب : مدرسه بازنگري سالانه كيفيت دروني ( به غير از بازنگري بيروني ) را در برنامه دارد و هر سال در شهريورماه آن را براي آگاهي به اداره ارسال مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
بازنگري طراحي شده شامل :
 
 
 
 
1) تعيين موفقيت برنامه مدرسه در دوره هاي كاركرد دانش آموزي با توجه به اهداف عمومي آموزش و پرورش
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2) شناسايي فضاهاي داخلي كه نياز به بهسازي دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3) وجود برنامه براي انجام تشخيص به موقع و انجام تغييرات مناسب
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4. اعمال بازنگري و تجديد نظر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4- مدرسه در امتحانات عمومي منطقه شركت مي كند
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
5- مدرسه دانش آموزان را از برنامه زماني ، شيوه اجرا و توجه دادن به آنها براي مشاركت ، آگاه مي سازد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
6- مدرسه اطلاعات كافي مكتوب به دانش آموزان درباره دوره هاي فارغ التحصيلي بي قالب ( كار و دانش ) ، شرايط ورود ، مواد آزمون ها و مهارت هاي مورد نياز و مزايا و محدوديت ها و امتيازها ، ارائه كرده است . مانند مدارس شبانه ، مدارس خاص نيروهاي نظامي ، آموزشگاههاي فني و حرفه اي و غيره
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
7- الف : مدرسه سياستهايي براي مراقبت هاي بهداشتي - دارويي تعيين كرده است . مانند : استفاده از يد ، فلورايد ، آهن و غيره
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب : سياستهاي بهداشتي مدرسه قبل از هر سال تحصيلي به دانش آموزان و خانواده آنان توضيح داده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
پ : مدرسه اقدام مناسب را براي جلوگيري از استعمال دخانيات در هرشكلي تمامي محيط مدرسه به صورت فعاليت فوق برنامه ورزشي ، تحصيلي يا ضمانت هاي اجرايي يا گروه هاي خود جوش دانش آموزي انجام داده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
8- الف : مدرسه رويه كلي مقررات كشوري را در ثبت پيشينه دانش آموزان اعمال مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
1( نمرات امتحانات جزيي از پيشينه دائمي دانش آموز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2( نمرات مستمر بخشي از پيشينه موقت دانش آموز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3( نمرات آزمون هاي استاندارد بخشي از پيشينه دانش آموز است.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4( سوابق نمرات دائمي و موقت دانش آموزان وفق مقررات كشوري و محلي حفاظت مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
8-
ب : شرايط و مقررات نمرات به هنگام ثبت نام اوليه به صورت مكتوب به اطلاع خانواده رسيده است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : اطلاعات كتبي مناسب و در خور به هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال ، انصراف براي والدين و دانش آموزان تدارك ديده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : مدرسه 10 روز پس از درخواست غير اداري ثبت نام هر دانش آموز انتقالي ، سوابق او شامل نمرات ، پايه و رشته تحصيلي ، سوابق بهداشتي ، انضباطي و نتايج آزمون هاي استاندارد را از مدرسه مبدا و منطقه خواسته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : مدرسه با پرهيز از اين كه چه كسي منتقل شده است ، نسيت به بررسي و روزآمد كردن پيشينه بهداشتي و انضباطي دانش آموز انتقالي اقدام كرده است.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
9- الف :مدرسه داراي سياستهاي رسيدگي و انضباطي مكتوب است . كه در يك جلسه عمومي و قانوني به تصويب رسيده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : سياستهاي انضباطي مدرسه اختيارات معقولي را كه معلمان مي توانند براي حفاظت ساير دانش آموزان اعمال كنند ، مقرر داشته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : سياستهاي رسيدگي و انضباطي عمومي و خاص مدرسه به دانش آموزان و خانواده ابلاغ شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : مدرسه كميته هاي مشترك مشورتي معلمان و اولياء را براي رسيدگي و سياستهاي انضباطي داير و حمايت كرده است . كه رئوس اصلي ملاك هاي شناسايي وضوابط محروم سازي دانش آموزان اخلال گر ، بيمار مسري ، متجاوز و . . . را تعيين مي كنند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : سياستهاي عمومي ايمني ساير دانش آموزان ، به دانش آموزان و معلمان ابلاغ شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 ج : مدرسه روال مناسب را براي تذكر پيامدهاي محروم سازي را مقرر داشته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
10- مدرسه سياستهاي مشخص و قابل دسترسي براي پيشگيري از غيبت ، فرار موقت و يا مستمر از مدرسه دارد
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه با درخواست ترك تحصيل دانش آموزان مدرسه گريز كه به سن قانوني رسيده اند موافقت مي كند و اجازه مي دهد تا چنين فردي در برنامه هاي خاص دانش آموزان مدرسه گريز در منطقه شركت كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
11- مدرسه ظرف 5 روز از شناسايي و اطلاع از وجود روابط جنسي و اقدام به تعويض كلاس يا مدرسه نسبت به اخطار كتبي به اولياء اقدام مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : اگر اولياء به موضوع گردن ننهند ، چنين دانش آموزي مجاز به ادامه دوره در همان مدرسه نبوده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
12- محتواي سياستهاي اتخاذ شده انضياطي از مقررات و قوانين كشوري تجاوز نكرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
13- مدرسه با درخواست بيشتر از دو ساعت غيبت - به طور عادي -از سوي والدين موافقت نكرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
14- مدرسه جلسات و فعاليتهاي عمومي را برقرار كرده و يا در آن ها فعالانه شركت مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه توصيف عمومي از جلسات محرمانه و شيوه تصميم گيري در آن دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : مدرسه حداقل هر شش ماه يك بار در يك جلسه محدود ، محرمانه ماندن مصوبات قبلي را بررسي مي كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : منشي يا معاون يا . . . با روشي دقيق ، معتبر به ثبت و حفاظت مصوبات و دستورالعمل هايي كه به وسيله رييس و نماينده معلمان امضا شده است اقدام مي كند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
15- مدرسه روال مناسب حسابداري را براي موضوعات مالي ، حسب دستورالعمل هاي سازماني و وزارتي اتخاذ كرده و سند هاي لازم را براي بازرسي و مميزي فراهم نموده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : بودجه مدرسه بر اساس مصوبات سازمان ، وزارت متبوع و مقررات كشور تنظيم شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: بودجه مدرسه متناسب با الزامات اداري و وزارتي هزينه شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: حقوق دولتي مطابق با الزامات كشوري و به صورت صحيح پرداخت شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: ثبت اثاثيه و ذخاير عمومي مدرسه منطبق با روش هاي حسابداري و مالي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: دريافت ، پرداخت و انتقال وجوه با ضوابط كشوري مطابق است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: تعهدات مالي مدرسه قانع كننده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: عملكرد و تسهيلات مالي سالانه بازرسي مي شوند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: اظهارنامه هاي اقتصادي و مالي براي تمام كساني كه ملزم به رعايت آن هستند ، اعمال شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: مدرسه رويه هاي قانوني را در قراردادهاي تداركاتي ، خدماتي ، خريد مواد يا كالا رعايت كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
16- دريافتي هاي مدرسه - درهرمورد- بيشتر از 10 درصد ضوابط تعيين شده نيست .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
17- الف: هيچ دانش آموزي به دليل زبان ، قوميت ، نژاد ، مليت ، رنگ پوست يا مذهب ، مورد تبعيض نيست .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدرسه در برنامه هاي فوق العاده ، فعاليتها ، خدمات ، اعانه تبعيض قائل نشده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
1- مدرسه موارد زير را به صورت مكتوب دارد
 
 
 
 
 
 
أ‌.         سياست تساوي دانش آموزان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ب‌.       برقرار سازي امكان شكايت درباره تبعيض
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ت‌.       گوشزد نمودن موارد بالا به دانش آموزان ، اولياء و كاركنان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ث‌.       سامانه ( سيستم ) ارزيابي رعايت تساوي ( عدم تبعيض)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ج‌.     برنامه كاربردي رفع هرگونه تبعيض را برقرار كرده و يا توسعه داده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ح‌.        مطالعه و بررسي علائق ورزشي دانش آموزان را در برنامه دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
2- مدرسه موارد زير را پوشش داده است .
 
 
 
 
 
 
آ.
پيشگيري برنامه ريزي شده و يا حذف عملي ارتباط هاي غير متعارف با جنس مخالف .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ب
حراست دانش آموزان از ارعاب يا آزار جنسي و جسمي توسط فرد ديگر و يا سياستها و تكاليف مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
3- برنامه هاي ورزشي براساس بازخورد دريافت شده از بررسي علائق دانش آموزان است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
18- كادر مديريت مدرسه
 
 
 
 
 
الف : مطابقت شرح شغل را با آن چه كه افراد به آن مشغول هستند ، شناسايي و نظارت مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: تمامي تصميمات شامل به كارگيري ، نگهداري ، مرخص كردن معلمان و ساير كاركنان را با دريافت نظر از منطقه صورت مي دهد.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: ارتباطات اداري و حرفه اي با شاغلين را از مجراي اداره انجام مي دهد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
19- مدير مدرسه متعهد ، مجري و پاسخگوي رهبري و مطابقت برنامه ها ، عملكرد و ارزيابي برنامه هاي آموزشي با قوانين و آيين نامه ها در مقابل مدير مافوق است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف: منطقه براي جايگاه مدير مدرسه شرح شغلي تعيين كرده است كه اكثر زمان آن به بهسازي ، برنامه ريزي و توسعه مديريتي معطوف است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
20- مدرسه سياستي مكتوب براي ارائه كمك و اعانه ، شامل : شرايط بهره گيري ، اطلاع رساني و رسيدگي به اعتراضات برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
الف : مدرسه براي دانش آموزان بي بضاعت كتاب درسي و لوازم التحرير تامين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
21- دانش آموزان واجد شرايط ، از تخفيف و يا عدم پرداخت هزينه هاي جنبي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي برخوردارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
22- كادر مدرسه هرنوع ارتقاء تحصيلي دانش آموز را به هر دليل غير مرتبط با كاركرد تحصيلي او يا هر دليل اجتماعي ديگر را منع كرده است ، به پيش مي برد و برآن تاكيد مي ورزد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه سياست هايي اتخاذ كرده است كه دانش آموز براي ارتقاء حداقل انتظارات پايه بعد را كسب كرده باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: بحث ارتقاء يا تكرار در هر كلاس منوط به توفيق كامل است لذا رسيدگي و كاركرد آزمونها و رعايت مباني آن ها بايد توسط كادر برقرار گردد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: براي دانش آموزاني كه ارتقاء نمي يابند ، مشاوره تحصيلي و چاره انديشي مي شود . شامل - اما نه محدود به - برنامه هاي تكميلي تابستاني ، دوره تحصيلي خصوصي ، اضافه يا تمركز زمان آموزشي ، تعديل و يا تغيير مواد آموزشي و آن چه كه براي موفقيت در پايه مورد نياز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
23- كادر مدرسه تا يك حداقل ميانگين و يا حداقل پايه يا هردو ، در قبال دانش آموزاني كه از مشاركت در تكاليف مدرسه اي يا فوق برنامه يا حمايت هاي ورزشي منصرف شده اند سياستي مبتني بر عدم مداخله اتخاذ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
 

بخش 2- بهداشت عمومي و ايمني
 
24- مدرسه در قلمرو اختيارات خود استانداردهاي ايمني زندگي را برقرار و عمل مي كند . تمام بازسازي ها و تغييرات ساختماني مطابق با استاندارهاي ايمني هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
25- مدرسه نسبت به ثبت سوابق بهداشتي و ايمن سازي دانش آموزاني كه به اين امر اقدام كرده اند ، اقدام كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه هيچ دانش آموزي را براي آزمايشها و ايمن سازي هاي لازم تا قبل از آذر ماه و يا تعيين يك تاريخ و ابلاغ كتبي آن حسب مقررات ، محروم نساخته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
26- دانش آموزان در ورزشهاي درون مدرسه اي مشاركت دارند و امتحانات سالانه عملي دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
27- رويه هاي ايمني زير نوسط مدرسه پيگيري مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه برنامه اي براي هشدار ، پرهيز و حفاظت در مقابل زلزله و پيامدهاي آن برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: حداقل در هر سال سه برنامه وضعيت اضطراري آتش سوزي اداره كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرسه توضيحات لازم را براي شرايط اضطراري آسيب رسان يا بيماريهاي واگير دانش آموزان يا كاركنان را با توجه به رويه متناسب با امكانات مدرسه ، زمينه سازي و يا ايجاد كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: حفاظت از چشمان ، به هنگام شركت در مشاهدات خطرناك ، آزمايشگاه فيزيك و شيمي ، از دانش آموزان و معلمان خواسته شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مدرسه رويه مطمئني براي عدم خريداري رنگ ها و يا مواد صنعتي سمي در نظر گرفته است و در صورت ضرورت ، مواد داراي مهر استاندارد هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: مدرسه برنامه كارآموزي ضمن خدمت براي اشخاصي كه الزاما با حمل و نقل مواد خطرناك يا سمي سر و كار دارند ، الزامي و برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: مدرسه سياستها و آيين نامه جابجايي ( حمل و نقل ، رفت و آمد) دانش آموزان و آموزشهاي مخصوص آن را تهيه يا تكميل كرده است ( يا توسعه داده است .)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: دانش آموزاني كه توسط اتوبوس در ارتباط با هر فعاليت مدرسه و يا رفت آمد ، جابجا مي شوند ، آموزشهاي ايمني و تخليه اضطراري را حداقل دوبار در سال دريافت كرده اند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: تمامي اشخاصي كه تصدي حمل و نقل دانش آموزان را دارند داراي پروانه مخصوص اين كار هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د: مدرسه نسبت به ثبت اسامي اولياء و يا مستخدماني كه سابقه و يا زمينه يا استعداد آزار رساني دارند در يك دفتر اقدام كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
بخش 3- كاركنان
 
28- الف : مدرسه در سياستهاي استخدامي و به كارگيري ، در عمل و رويه ، بر مبناي زبان ، لهجه ، جنس ، مليت ، نژاد و مذهب بين افراد تبعيض قائل نمي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: مدرسه سياست استخدامي و به كارگيري نيروها را بر اساس گواهينامه (ابلاغ رسمي ) اتخاذ كرده است و به سرايدار ، معلمان كمكي ، كاركنان دفتري و كاركنان غذا خوري توسعه داده است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
29- مدرسه شرح شغل مدير ، معاونان ، مربي پرورشي ، سرگروهها و مشاوران را توسعه داده و به صورت مكتوب ابلاغ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
30- تمامي مجريان داراي ابلاغ و مدرك متناسب هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف: سرپرست شبانه روزي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدير مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: معاونان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: سرگروهها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مشاوران
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: كاركنان اداري
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
31- تمام كادر اداري داراي صلاحيت مناسب و يا مناسب براي وظايف خود هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
الف: گواهي عدم سوء پيشينه براي تمامي كاركنان اداري كه داراي تناسب صلاحيت نيستند و يا با به كارگيري آنان موافقت شده است ، در پرونده موجود است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
32- تمامي كساني كه به تدريس اشتغال دارند ، ابلاغ رسمي و معتبر از اداره دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
33- مدرسه براي تمامي افراد پرونده خاص دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
محتواي پرونده عبارتست از :
 
 
 
 
 
الف: مشخصات فردي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: ابلاغ به روز شده
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرك آزمايش سلامتي شامل عاري بودن از سل
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: پيشينه و تجربه كاري ، جدول حقوق ، مرخصي هاي استعلاجي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: گواهي عدم سوء پيشينه براي افراد بدون ابلاغ
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: ارزشيابي سالانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: برنامه جبراني براي معلمان كم بازده
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: بررسي و تحقيق پيشينه طرف (هاي) قرارداد با مدرسه . بخصوص اثر انگشت راننده اتوبوس
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: مستخدمين جديد ورقه اي را امضاء مي كنند كه در آن اشعار مي دارند كه از قوانين و مقررات سوء استفاده جنسي و يا اغفال آگاهند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
34- تمامي معلمان كمكي برنامه هاي استاندارد مدرسه داراي ابلاغ تدريس يا گواهينامه معتبر هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
35- كليه افراد داوطلب همكاري با مدرسه ورقه اي امضاء كرده اند كه در آن اشعار مي دارند كه قوانين و آيين نامه هاي مرتبط را آگاهي دارند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
بخش 4- برنامه هاي آموزشي و خدمات
 
36-مدرسه برنامه هاي ضمن خدمت را به افراد ذينفع ابلاغ كرده است . جدول كامل دوره ها در معرض ديد و در دسترس است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
37- الف : مدرسه تلاش كرده است براي يك روز شركت در جلسه اولياء و مربيان ، موافقت منطقه و معادل آموزش ضمن خدمت اخذ نمايد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت در پرونده كاركنان وجود دارد.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
38- الف: مدرسه برنامه سازماندهي شده براي ثبت روند پيشرفت دانش آموزان و اعطاي جايزه دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدرسه سياستي براي دستيابي به نتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان اتخاد كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرسه براي بروز خلاقيت ها و توانمنديهاي ديگر دانش آموزان داراي برنامه مكتوب اجرايي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: مدرسه سياستي الزامي براي ارتباط مستمر وضعيت تحصيلي با اولياء برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مدرسه براي فعاليت هاي خود جوش دانش آموزان و پشتيباني داراي برنامه است و به آنان ابلاغ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
39- الف: مدرسه تقويم سالانه فعاليت ها و ساعت باز شدن و بسته شدن را داراست و حداقل ها و حداكثرها را در هر مورد تعيين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: برنامه مدرسه به گونه اي تنظيم شده است كه مجموع روزهاي آموزشي سال تحصيلي كامل باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
40- مدرسه به گونه اي عمل كرده است كه متوسط ساعت آموزشي و پرورشي دانش آموزان كمتر از 5 ساعت در روز نباشد. ( با احتساب زنگ تفريح و مراسم )
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
41- مدرسه برنامه هاي تقويتي بر اساس مقررات برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
42- مدرسه سنجش نياز هاي جامع را براي تعيين نيازهاي خدماتي فردي دانش آموزان در موارد زير برقرار كرده است .
 
 
 
 
 
الف : خدمات مشاوره و راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : خدمات روان شناسي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : خدمات كار اجتماعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : خدمات بهداشتي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 5 برنامه هاي جانبي
 
43-
الف : مدرسه سالانه سرشماري عمومي براي تعيين دانش آموزان غير فارسي زبان و شناسايي كساني كه محدوديت چيرگي در زبان فارسي دارند برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : مدرسه يك برنامه آموزشي گذر از دوزبانگي و ضعف فارسي را براي دانش آموزاني كه پايين تر از حد چيرگي شناسايي شده اند ، برقرار كرده است . - با حداكثر 20 نفر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : مدرسه براي هر دانش آموز يك سنجش زبان در حد چيرگي را دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 6- 1 - برنامه هاي آموزشي - دوره ابتدايي و راهنمايي
 
44- مدرسه شرايط مناسب و هماهنگي تحصيل دبستاني و پيش دبستاني را در برنامه دارد . با شرايط زير :
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه با اخذ موافقت منطقه ، دوره پيش دبستاني را با رعايت ضوابط اين گونه دوره ها براي تمام روز ويا نيمي از روز داير كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : فعاليت هاي مرتبط با معارف اسلامي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : هنر هاي بياني ، خواندن و ديگر مهارت هاي ارتباطي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : رياضي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : حفاظت از منابع طبيعي
آموزش مسائل و نيازهاي جاري در حفاظت از مواد و منابع چون : آلودگي آب ، آلودگي هوا ، محيط زيست ، محيط غيرمسكون ، جنگل ها ، زندگي وحش ، حفاظت انسان از حيوانات خانگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ : آموزش هاي اجتماعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : تاريخچه كشور شامل نقش و همكاري گروهها و اقوام ايراني و نقش تلاش هاي جمعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ : مدرسه دوره آموزشي تاريخچه و مطالعات اجتماعي شامل : نوع حكومت ، قانون اساسي ، احترام به پرچم ، جايگاه جهاني ايران ، / آموزش تاريخ شامل نقش و مشاركت گروه هاي مردمي ، نقش زنان و مردان و . . .
دانش آموز بدون موفقيت در اين دوره گواهينامه فراغت از دوره را دريافت نمي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د : برنامه آموزشي دانش حوادث همه گير : زلزله ، سيل . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ذ : آموزش مقدماتي حوادث تلخ : گاز ، آتش ، رانندگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ر : نقش زنان ، مردان در تاريخچه كشور
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ز : مسير آموزشي ، اطلاع و شناسايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
س : موسيقي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ش : هنر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ص : آموزش و پرورش جسماني
فعاليت هاي متناسب جسماني براي هر روز همه دانش آموزان و فعاليت هاي خاص براي دانش آموزاني كه از نظر بدني و يا احساسي نمي توانند در دوره مشاركت داشته باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ض : آموزش هاي بهداشتي
اين امور بايد بخشي از آموزش هاي عادي و مرسوم در هر سطح و پايه باشد و وجود آن الزامي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
برنامه ها بهداشتي كه زير بناي دوره هاي تحصيلي بعد است و حداقل بهداشت محيط و انسان ، بهداشت رواني ، فيزيولوژي ، بهداشت و پاسخگويي اجتماعي ، زندگي فاميلي ، جلوگيري و پيشگيري از بيماري ها ، كنترل عمومي و محيطي بيماري ها ، آموزش ايمني و بلاياي زيستي ، سلامتي روان ، عادات بهداشت شخصي ، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الكل ، مضرات دخانيات ، تغذيه و بهداشت دهان ، سوء استفاده جنسي و . . . شامل است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ط : مدرسه براي سال آخر، برنامه اي براي جلوگيري از سوء استفاده از استروييدها منظور كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ظ : آموزش هاي ايمني براي پايه هاي 6 تا 8 معادل يك ساعت در هفته منظور شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
45- مدرسه از پايه هشتم به بعد با استفاده از روش هاي فعال ، مطالعه و بحث ، شناسايي ، پرهيز ، و خطرات آدم ربايي و سوء استفاده ها را برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
بخش 6- 2- برنامه هاي آموزشي - دوره متوسطه
 
46- مدرسه برنامه تحصيلي درك مفاهيم را به شرح زير به عنوان يك حداقل براي پايه هاي 12-9 تعيين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : سه سال هنرهاي كلامي و زباني
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : دو سال رياضيات ، يكي از آن ها بايد مرتبط با تكنولوزي رايانه باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : حفاظت از منابع طبيعي
آموزش مسائل و نيازهاي جاري در حفاظت از مواد و منابع چون : آلودگي آب ، آلودگي هوا ، محيط زيست ، محيط غيرمسكون ، جنگل ها ، زندگي وحش ، حفاظت انسان از حيوانات خانگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : دو سال مطالعات اجتماعي ، حداقل يك سال تاريخ كشور و يا تركيب تاريخ كشور و حكومت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : يك واحد مطالعه آموزشي شامل تاريخچه حوادث تلخ ، تاريخچه بزرگان و شناسايي واژه هاي تاريخي و مقدس
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ : 9 هفته از زمان آموزش به شرح : سه هفته آموزش در خريد هاي قسطي ، سه هفته آموزش بودجه ، سه هفته آموزش مقايسه قيمت ها و دانستني هايي از نقش مصرف كننده و مبادله در كشاورزي ، بازرگاني ، تجارت بين اللمللي و دولتي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
1- مدرسه سياست روشني براي ارتقاء دانش آموزاني كه در دوره مصرف كننده به چيرگي رسيده اند ، اتخاذ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : مسير آموزشي - آماده سازي و راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ : زبان بيگانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د : هنر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ذ : تحصيلات حرفه اي - مهارت هاي ورودي مشاغل
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ر : آموزش و پرورش جسماني
فعاليت هاي متناسب جسماني براي هر روز همه دانش آموزان و فعاليت هاي خاص براي دانش آموزاني كه از نظر بدني و يا احساسي نمي توانند در دوره مشاركت داشته باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
1- مدرسه سياست روشني براي كسب اعتبار و امتياز در تربيت بدني دارد و تدارك ديده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
2- دانش آموزان فقط به دلايلي كه در مقررات عمومي استان آمده است مي توانند از فعاليت هاي جسماني معذور باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ز : آموزش هاي بهداشتي
اين امور بايد بخشي از آموزش هاي عادي و مرسوم در هر سطح و پايه باشد و وجود آن الزامي است . برنامه ها بهداشتي كه پيگير دوره هاي تحصيلي قبل است و حداقل بهداشت محيط و انسان ، بهداشت رواني ، فيزيولوژي ، بهداشت و پاسخگويي اجتماعي و زندگي فاميلي ، جلوگيري و پيشگيري از بيماري ها ، كنترل عمومي و محيطي بيماري ها ، آموزش ايمنيو بلاياي زيستي ، سلامتي روان ، عادات بهداشت شخصي ، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الكل ، مضرات دخانيات ، تغذيه و بهداشت دهان ، سوء استفاده جنسي تا ازدواج و . . . شامل است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ژ : مدرسه براي سال آخر، برنامه اي براي جلوگيري از سوء استفاده از استروييدها منظور كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
س : مدرسه حدمات كتابخانه اي / رسانه اي برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ش : آموزش رانندگي
 
 
 
 
 
 
1- برنامه
مدرسه آموزش رانندگي را براي تمام گروه سني دانش آموزي بالاتر از 16 سال فراهم مي كند . خواه دانش آموز مدرسه باشند و خواه نباشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
 
الف : مرحله كلاسي
سي ساعت آموزش پيشنهادي و يا الزامي براي تمام دانش آموزان واجد شرايط
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
 
ب : مرحله تمريني
هر 6 ساعت اموزش عملي رانندگي معادل 6 ساعت آموزش نظري است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
2- دوره در روزهاي عادي مدرسه ارائه مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
3- هزينه دريافتي نبايد از مقررات تعيين شده بيشتر باشد
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
4- دانش آموزي واجد شرايط ثبت نام است كه حداقل پايه دهم را گذرانده باشد و يا اعلام عدم نياز كرده باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
5- اتومبيل هاي آموزش رانندگي با علائم مخصوص نيروي انتظامي مشخص شده اند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
47- حداقل شرايط براي فارغ التحصيلي
 
 
 
 
 
الف : گذراندن حداقل 48 واحد عمومي و 48 واحد گرايش
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : حداقل هرسال 2 واحد هنرهاي كلامي ( ادبيات ) كه تاكيد بر مهارتهاي خواندن ، نوشتن و با تكيه بر نيم واحد بر مهارتهاي ارتباطات شفاهي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : دو سال رياضي ، يكي مرتبط با رايانه و ديگري مرتبط با علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : حداقل دو سال مطالعات اجتماعي كه حداقل يكسال آن درباره تاريخ كشور و يك سال در هنر يا زبان خارجي يا آموزش هاي حرفه اي .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : ميهن دوستي ، آشنايي با قانون اساسي ، شناخت حكومت ، نحوه احترام و استفاده از پرچم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : آموزش تاريخ شامل مطالعه نقش ها و مشاركت هاي مردم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : هيچ دانش آموزي بدون گذراندن رضايت بخش حداقل هاي فوق ، گواهينامه فارغ التحصيلي دريافت نمي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
48- دبيرستان حداقل هايي را براي دانش آموزان علاقمند قابل دسترسي مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : سه سال فارسي : قوي نوشتن ، ارتباطات شفاهي ، ادبيات
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : دو سال آموزش هاي اجتماعي : تقويت تاريخ و حكومت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : سه سال رياضي شامل مباني جبر و جبر پيشرفته ، هندسه ، مثلثات ، يا مباني برنامه نويسي رايانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : سه سال علوم آزمايشگاهي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : دو سال به صورت انتخابي : موسيقي ، هنر ، زبان خارجي و يا آموزش هاي حرفه اي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 7 - آموزش هاي خاص
 
49- تمامي مستخدمان حرفه اي در هر سطح داراي گواهينامه معتبر و يا گواهي كارآموزي مخصوص با الزامات وزارت آموزش و پرورش هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
قوانين و الزامات خاص آموزشي
50- مستخدمين بدون گواهينامه ، لازم است تحت نظر ناظر كيفي و مخصوص آموزش تجربي ضمن خدمت را دريافت كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
51- مدرسه سنجش نيازهاي جامع را براي تصميم گيري درباره نيازهاي دانش آموزان و اطمينان از ارائه خدمات مناسب و اندازه مناسب خدمات اجرا مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
52- دوره تحصيلي دانش آموز نبايد تجاوز كند از :
 
 
 
 
 
الف : شش سال براي ابتدايي و چهار سال راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : چهار تا شش سال براي متوسطه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
53- تمامي برنامه هاي خاص ، مخصوص و ويژه ، محدود به شرح مقدماتي به هنگام ثبت نام هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
53- تدارك فعاليت هاي جسماني مخصوص براي هر فرد منفرد و يا ناتوان الزامي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
54- تمامي امكانات حمل و نقل محلي افراد ناتوان ، معلول توسط مدرسه ندارك ديده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
54- دانش آموزان عشاير برنامه آموزشي روزانه مانند ساير برنامه هاي عادي دريافت مي كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
55- تسهيلات مورد استفاده ، براي برنامه هاي آموزشي خاص مطابق مقررات و متناسب با سلامتي زندگي ، به اندازه كافي ، در خور فراهم شده و آنان در شرايط مساوي با ساير دانش آموزان و مدارس عادي هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا ، که علاوه بر ترجمه ، تلاش شده است ، در مواردی بومی سازی شود .
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.