پرسشنامه شفقت خود

پرسشنامه شفقت خود
مجید صادقی ،دکتر صدراله خسروی ، محمدرضا یابنده
Self-Compassion Scale— Long Version
Raes‚ Pommier‚ Neff‚ & Gucht‚ 2011
با توجه به مقیاس زیر، پاسخ خود را به هر گزینه مشخص کنید.
1= کاملا موافق، 2= موافق، 3= بی نظر، 4= مخالف، 5= کاملا مخالف
1.     من نسبت به عیبهاو نقصهایم، دیدگاهی انتقادی دارم.
2.     وقتی احساس غمگینی دارم به صورت وسواسی و مدام به اشتباهاتم فکر می کنم.
3.     وقتی اتفاق بدی می افتد آن را به عنوان بخشی از زندگی که برای هرکسی رخ می دهد در نظر می گیرم.
4.     وقتی در مورد عیبهایم فکر می کنم بیشتر احساس می کنم از همه مردم دنیا مجزا هستم.
5.     هنگام تجربه حوادث ناراحت کننده اغلب سعی می کنم با خودم مهربان باشم.
6.     وقتی درچیزی که برایم اهمیت دارد شکست می خورم احساس بی لیاقتی و بی کفایتی مرا از پای در می آورد.
7.     زمانی که به دلیل شکست ناراحت می شوم به احساس سایر مردم در چنین شرایطی فکر می کنم.
8.     وقتی در موقعیت دشواری هستم نسبت به خودم سخت گیر هستم.
9.     هنگامی که چیزی مضطربم می کند سعی میکنم عواطفم را در تعادل نگه دارم.
10.وقتی در چیزی احساس بی کفایتی و بی لیاقتی می کنم به خودم گوشزد می کنم که بیشتر مردم هم احساساتی شبیه من را تجربه می کنند.
11.نسبت به جنبه هایی از شخصیتم که دوست ندارم بی حوصله و ناشکیبا هستم.
12.وقتی در موقعیت دشواری هستم با ملاطفت و مهربانی از خودم مراقبت می کنم.
13.زمانیکه غمگین هستم، تمایل دارم که احساس کنم احتمالا دیگران از من شادتر هستند.
14.وقتی حادثه دردناکی رخ می دهد، سعی میکنم تعادل و خونسردی خودم را حفظ کنم.
15.شکست را بعنوان بخشی از شرایط انسانی در نظر می گیرم.
16.زمانی که جنبه هایی از خودم را درمی یابم که دوست ندارم، غمگین می شوم.
17.وقتی در چیزمهمی شکست می خورم سعی می کنم شکست را در ذهنم نگه دارم.
18.وقتی در حالت کشمکش و دودلی هستم، فکر می کنم دیگران شرایط بهتر و مناسب تری دارند.
19.در سختی با خودم مهربان هستم.
20.وقتی چیزی مرا ناراحت می کند در احساسات خود غرق می شوم.
21.هنگامی احساس ناراحتی می کنم نسبت به خودم بی رحمانه رفتار می کنم ( نامهربان هستم).
22.هنگامی که احساس ناراحتی و غمگینی دارم، بی پرده و صادقانه آنرا می پذیرم.
23.بی کفایتی هایم را با سعه صدر می پذیرم( نسبت به عیبهایم شکیبا هستم.)
24.زمانی اتفاق دردناکی برایم رخ می دهد، بیش از حد آن را جدی می گیرم.
25.وقتی در چیزهایی که برایم مهم است شکست می خورم احساس تنهایی می کنم.
26.سعی می کنم نسبت به جنبه هایی از شخصیتم را که دوست ندارم، شکیبا و پذیرا باشم.
 
آلفا کرونباخ در نسخه ایرانی "خسروی، صادقی و یابنده" چنین گزارش شده است: مهربانی با خود 0.81، قضاوت نسبت به خود 0.79، اشتراکات انسانی 0.84، انزوا 0.85، بهشیاری 0.80، همانند سازی افراطی 0.83 و کل مقیاس 0.76
سایت روان سنجی : مقیاس از گزارش پژوهشی "کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود(SCS)، مجید صادقی، دکتر صدراله خسروی ، محمدرضا یابنده ؛ است که توسط آقای " مجید صادقی " برگردان و مطالعه شده است .
Neff‚ K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity‚ 2‚ 223-250.
Azizi‚ A.‚ Mohammadkhani‚ P.‚ Lotfi‚ S.‚ & Bahramkhani‚ M. (2013). The Validity and Reliability of the Iranian Version of the Self-Compassion Scale. Iranian Journal of Clinical Psychology‚ 2(3)‚ 17-23.
Ghorbani‚ N.‚ Watson‚ P. J.‚ Chen‚ Z & Norballa‚ F. Self-compassion in Iranian Muslims: Relationships with integrative self-knowledge‚ mental health‚ and religious orientation. International Journal for the Psychology of Religion‚ 22 (2)‚ 106-118.
Samaie‚ G. Farahani‚ H. A.‚ (2011). Self-compassion as a moderator of the relationship between rumination‚ self-reflection and stress. Procedia - Social and Behavioral Sciences‚ 30‚ 978 – 982.
خسروی. صدرالله ، صادقی. مجید ، یابنده. محمدرضا،. 1392. کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود(SCS).روشها و مدلهاي روانشناختي،سال سوم،شماره سیزدهم: 47-59.
مومنی. فرشته، شهیدي. شهریار، موتابی. فرشته ، و حیدري. محمود . 1392. ویژگیهاي روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خود شفقت ورزي. روانشناسی معاصر، 8(2): 27-40.
 
پرسشنامه توسط آقای "مجید صادقی" به تارنمای روان سنجی ارائه شده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با نشانی  زیر ارتباط برقرار فرمایید.