ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪن

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪن
Body Dysmorphic Metacognitive Questionnaire
ربیعی، مهدی؛ صلاحیان، افشین؛ بهرامی، فاطمه؛ پالاهنگ، حسن
E-mail:rabiei_psychology@yahoo.com
1.     ﭼﻨﺎن اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻞﺑﻮدن ﻇﺎﻫﺮم ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﻣﺮا ﺻﺮف ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
2.     ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮانﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
3.     ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮدم دارم ﺑﺸﻮﻧﺪ.
4.     آنﻗﺪر ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ.
5.     ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽام ﺑﺮﺳﻢ.
6.     ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ.
7.     در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺪﺷﮑﻠﯽ در ﺧﻮدم ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ.
8.     ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻫﯿﭻ ارادهای ﻧﺪارم.
9.     ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ.
10.ﺧﯿﻠﯽﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
11.ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﻧﺮژی رواﻧﯽ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﯽﺷﻮد.
12.ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم در ﺧﻮدم ﻓﺮو ﻣﯽروم و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻃﺮاﻓﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
13.ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
14.ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻏﺮق در اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﯽﺷﻮم و ﺑﻪ آنﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻢ.
15.ﺧﻮدم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
16.وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
17.ﻣﻦ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ.
18.ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و در آن ﻫﺎ ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ.
19.ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ.
20.وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم وارد ذﻫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدم را در آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
21.ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ.
22.ﺗﺼﻮرات و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﻦ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
23.ﺗﺼﻮرات و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﺎﺷﻢ.
24.وﺟﻮد ﺗﺼﻮرات و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﻇﺎﻫﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
25.وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
26.وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﺑﺮای ﻣﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
27.وﺟﻮد اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑرای من خیلی مهم است.
28.ﺳﻌﯽﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮑﻨﻢ.
29.ﺑﺎﮔﺮﯾﻢ ﮐﺮدن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﻇﺎﻫﺮم را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ.
30.ﺧﻮدم را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم از دﯾﮕﺮان دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم.
31.ﺳﻌﯽﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮرات و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮم زﯾﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮم.
ربیعی، مهدی؛ صلاحیان، افشین؛ بهرامی، فاطمه؛ پالاهنگ، حسن. ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره بیست و یکم ، شماره 83 ، مرداد 1390
سایت روان سنجی: ربیعی و همکاران در صفحه هشتم مقاله خود ( صفحه 50 مجله) اظهار می دارند که پرسشنامه BDMCQ پرسشنامه جدیدی است.
Rachman S‚ Shafran R. Cognitive distortions: thought-action fusion. Clinical Psychological and Psychotherapy 1999; 6(6): 80-85.
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.