مقیاس خود پنداره راجرز

توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید . با اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .
فرم الف
نام و نام خانوادگی
سن
با توجه به صفات زیر ، خود را چگونه شخصی می دانید ؟ برحسب این که خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند ، یکی از نمره های 1 تا 7 را برای خود منظور کنید و علامت * بزنید .
 
7
6
5
4
3
2
1
 
قوی
 
 
 
 
 
 
 
ضعیف
عمیق
 
 
 
 
 
 
 
سطحی
مهربان
 
 
 
 
 
 
 
ظالم
عصبی
 
 
 
 
 
 
 
راحت
خوشایند
 
 
 
 
 
 
 
ناخوشایند
فعال
 
 
 
 
 
 
 
غیر فعال
خوشحال
 
 
 
 
 
 
 
غمگین
خوب
 
 
 
 
 
 
 
بد
زیبا
 
 
 
 
 
 
 
زشت
با ارزش
 
 
 
 
 
 
 
بی ارزش
رو راست
 
 
 
 
 
 
 
متقلب
سخت
 
 
 
 
 
 
 
نرم
تمیز
 
 
 
 
 
 
 
کثیف
تند
 
 
 
 
 
 
 
کند
پریشان
 
 
 
 
 
 
 
ارام
تلخ
 
 
 
 
 
 
 
شیرین
سالم
 
 
 
 
 
 
 
مریض
واضح
 
 
 
 
 
 
 
مبهم
خشن
 
 
 
 
 
 
 
ملایم
شجاع
 
 
 
 
 
 
 
ترسو
نامعنبر
 
 
 
 
 
 
 
معتبر
نا بالغ
 
 
 
 
 
 
 
بالغ
بی استعداد
 
 
 
 
 
 
 
بی استعداد
خونسرد
 
 
 
 
 
 
 
خونگرم
متواضع
 
 
 
 
 
 
 
خود خواه
 

 
فرم ب
نام و نام خانوادگی
سن
اکنون ، می خواهید چگونه شخصی باشید ؟ به عبارت دیگر شخص ایدآل شما که دوست دارید مانند او باشید باید دارای چه خصایصی باشد . خصایص فرد ایدال را با نمره های 1 تا 7 درجه بندی کنید و در جای مناسب علامت * بزنید .
 
7
6
5
4
3
2
1
 
قوی
 
 
 
 
 
 
 
ضعیف
عمیق
 
 
 
 
 
 
 
سطحی
مهربان
 
 
 
 
 
 
 
ظالم
عصبی
 
 
 
 
 
 
 
راحت
خوشایند
 
 
 
 
 
 
 
ناخوشایند
فعال
 
 
 
 
 
 
 
غیر فعال
خوشحال
 
 
 
 
 
 
 
غمگین
خوب
 
 
 
 
 
 
 
بد
زیبا
 
 
 
 
 
 
 
زشت
با ارزش
 
 
 
 
 
 
 
بی ارزش
رو راست
 
 
 
 
 
 
 
متقلب
سخت
 
 
 
 
 
 
 
نرم
تمیز
 
 
 
 
 
 
 
کثیف
تند
 
 
 
 
 
 
 
کند
پریشان
 
 
 
 
 
 
 
ارام
تلخ
 
 
 
 
 
 
 
شیرین
سالم
 
 
 
 
 
 
 
مریض
واضح
 
 
 
 
 
 
 
مبهم
خشن
 
 
 
 
 
 
 
ملایم
شجاع
 
 
 
 
 
 
 
ترسو
نامعنبر
 
 
 
 
 
 
 
معتبر
نا بالغ
 
 
 
 
 
 
 
بالغ
بی استعداد
 
 
 
 
 
 
 
بی استعداد
خونسرد
 
 
 
 
 
 
 
خونگرم
متواضع
 
 
 
 
 
 
 
خود خواه
 
سایت روان سنجی: پرسشنامه انگلیسی با این عنوان از راجرز به دست نیامد.
   
خرداد 1396
اسفند 1395
آبان 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1390
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
دی 1389
اردیبهشت 1389
دی 1388
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.