مقیاس عزت نفس روزنبرگ

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ "مخالف" بدهید .

یکی از منابع : گنچی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشرساوالان

گویه موافق مخالف
1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم .    
 2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم .    
 3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم    
 4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم .    
 5- به طور کلی ، از خودم راضی هستم .    
 6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم .    
 7- با در نظر گرفتن همه چیزها ، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام .    
 8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم .    
 9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم .    
 10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم .    

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
هرکه بر ضرر مومن داستانی بگوید و قصدش عیب او و ریختن آبرویش باشد که از چشم مردم بیفتد ، خداوند اورا از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد : حضرت امام صادق (ع)
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.