مقیاس خود – کار آمدی کودکان

مقیاس خود – کار آمدی کودکان
Children's Self-efficacy for peer interaction scale Wheeler & Ladd
1-     بعضی بچه ها می خواهند بازی کنند . این که از آنها بخواهید که شما را هم در بازی شان شرکت دهند برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
2-     بعضی از بچه ها بر سر این که چه طور بازی کنند با هم بگو مگو می کنند. این که مقررات بازی را برای آن ها بگویید، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
3-     بعضی از بچه ها، دوست شما را اذیت می کنند. این که از آنها بخواهید این کار را نکنند ، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
4-     شما می خواهید یک بازی شروع کنید . این که از بچه های دیگر بخواهید در این بازی شرکت کنند، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
5-     بچه ای در وسط بازی می خواهد که نوبت شما را بگیرد ، این که به آن بچه بگویید که حالا نوبت شماست ، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
6-     بعضی از بچه ها می خواهند در کنارهم تغذیه [چیزی] بخورند. این که از آن ها بخواهید شماهم در کنار آن ها تغذیه [چیزی] بخورید ، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
7-     بچه ای توی صف از شما جلو می زند، این که به آن بچه بگویید که نباید توی صف جلو بزند، برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
8-     بچه ای می خواهد کاری انجام دهد که شما را به دردسر می اندازد، این که از او بخواهید این کار را نکند و کار دیگری انجام دهد ،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
9-     بعضی از بچه ها یکی از شاگردان کلاس شما را مسخره می کنند. این که به آن ها بگویید این کار را نکنند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
10-بعضی از بچه ها نیاز به یار بیشتری در تیمشان دارند. این که از آن ها بخواهید اجازه دهند شما هم جزء تیم آن ها باشید،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
11-شما مجبورید که بعد از تعطیلی مدرسه چیزی را تا خانه ببرید. این که از بچه دیگری بخواهید در این کار به شما کمک کند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
12- وقتی که بازی می کنید، یکی از بچه ها همیشه می خواهد که نفر اول باشد. این که به او بگویید شما تصمیم دارید اول باشید،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
13-قرار است همه دانش آموزان کلاس شما به گردش علمی (اردو) بروند و لازم است که هرکس با یک نفر همراه و شریک باشد. این که از کسی بخواهید همراه و شریک شما باشد،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
14-یکی از بچه ها از دوست شما خوشش نمی آید. این که به آن بچه بگویید با دوست شما خوشرفتار باشد،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
15- بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرندکه یک بازی را شروع کنند. این که به آن ها بگویید که شما کدام بازی را دوست دارید،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
16-شما در حال انجام یک بازی جالب هستید ولی بچه های دیگر می خواهند این بازی تمام شود. این که از آن ها بخواهید بازی تمام نشود،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
17-شما در حال نوشتن و تنظیم یک روزنامه دیواری هستید. این که از بچه دیگری بخواهید به شما کمک کند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
18-بعضی از بچه ها از محل بازی شما استفاده می کنند. این که از آن ها بخواهید از آن جا بروند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
19-بعضی از بچه ها می خواهند تصمیم بگیرند که بعد از مدرسه چکار کنند. این که به آن ها بگویید شما دوست دارید چکار کنید،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
20-گروهی از بچه ها می خواهند بازی کنند و شما آن بازی را دوست ندارید. این که از آن ها بخواهید بازی مورد علاقه شما را انجام دهند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
21-بعضی از بچه ها می خواهند یک جشن و میهمانی ترتیب دهند. این که از آن ها بخواهید دوست شما را هم به آن میهمانی دعوت کنند،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
22-بچه ای بر سر شما داد می کشد. این که به او بگویید دیگر این کار را ادامه ندهد،  برای تان .... است .
خیلی آسان □ آسان □ سخت □ خیلی سخت □
ماخذ : حسین چاری ، مسعود . مقایسه خود کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی ، دوره 3 ، شماره 4 ، 1386 ، صفحات 87-103
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.