پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر  MDBQ
Manchester Driving Behavior Questionnaire
١- تلاش براي فرار از چراغ خطر با دندة ٣
٢ - سرعت سنجتان را نگاه مي كنيد و متوجه مي شويد نادانسته سرعت تان بيش از حد مجاز بوده است .
٣- در حالي كه كليد ماشين هنوز داخل است، از ماشين خود خارج شده ايد.
٤- از راننده اي كه آهسته رانندگي مي كند، حوصله تان سر مي رود و از او سبقت مي گيريد.
٥- در شب در جاده خارج شهر با چراغ خاموش به سرعت رانندگي مي كنيد.
٦- قبل از آنكه ماشين را روشن كرده باشيد خواسته ايد رانندگي كنيد.
٧- نزديك اتومبيل جلويي رانندگي مي كنيد و مرتبًا به آن چراغ مي زنيد تا از سر راه شما كنار برود .
٨- فراموش كرده ايد كه اتومبيلتان را در كجاي يك پاركينگ چند طبقه پارك كرده ايد.
٩- به علت مشغله ذهني، تشخيص اين كه اتومبيل جلويي سرعت خود را كاهش داده يا نه برايتان مشكل شده و براي جلوگيري از تصادف مجبور هستيد ترمز كنيد.
١٠- خواسته ايد برف پاك كن را روشن كنيد اما به جاي آن چراغ را روشن كرده ايد و بالعكس.
١١- وسيله اي از پشت سر مي آيد كه شما او را نديده ايد يا با سرعت آن را اشتباه تخمين زده ايد و انحراف به چپ داشته ايد.
١٢- در هنگام پارك ماشين، فاصله خود را با ماشين مجاور اشتباه تخمين زده و تقريبًا به آن برخورد كرده باشيد..
١٣- ناگهان متوجه شده ايد كه نمي دانيد در امتداد كدام جاده رانندگي كرده ايد.
١٤- راه خروجي يك مسير ماشين رو را گم كرده ايد و مجبور شده ايد يك مسافت طولاني را دور بزنيد.
١٥ -فراموش كرده ايد با چه دن ده اي در حال رانندگي هستيد و مجبور شده ايد آن را چك كنيد.
١٦- در يك مسير دو طرفه كه پشت سر يك ماشين كه كند حركت مي كند، گير افتاده ايد و تصميم مي گيرد در يك شرايط خطرناك از ماشين جلويي سبقت بگيريد.
17- تصمیم گرفته اید به مقصد A بروید، اما ناگهان متوجه شده اید در مسیری به مقصد B قرار دارید.
١٨ -از چراغ خطري كه تازه قرمز شده است، عبور كرده ايد.
١٩- از رفتار راننده اي عصباني شده ايد و او را تعقيب مي كنيد تا عصبانيت خود را به او نشان دهيد.
٢٠- قبل از آنكه آينه خود را نگاه كنيد، تصميم گرفته ايد سبقت بگيريد كه با شنيدن صداي بوق اتومبيل پشت سرتان، متوجه مي شويد كه او قبل از شما سبقت خود را شروع كرده است.
٢١- عمدًا سرعت قانوني را در اواخر شب يا صبح خيلي زود ناديده گرفته ايد.
٢٢- اينكه چه موقع تاريخ بيمه يا ماليات جاده شما تمام مي شود را فراموش كرده ايد و متوجه شده ايد كه غيرقانوني رانندگي كرده ايد.
٢٣- فراموش كرده ايد كه چراغ هاي ماشينتان روشن كنيد تا هنگامي كه متوجه شده ايد بقيه اتومبيل ها براي شما چراغ مي زنند.
٢٤- در پيچيدن به سمت چپ با يك دوچرخه سوار كه در كنار شما بوده است، برخورد كرده ايد.
٢٥- در حالي كه اتومبيل ها در يك باند جاده به سمت چپ جاده اصلي مي پيچند، آنقدر حواستان به ترافيكي كه از سمت راست مي آيد جلب شده، كه ناگهان با اتومبيل جلويي برخورد مي كنيد.
٢٦- متوجه شده ايد كه به دليل محدوديت هاي پزشكي خاصي (مانند افت قند خون يا بالا رفتن فشار خون ) وضعيت مناسبي براي رانندگي نداريد.
٢٧- نسبت به بعضي از رانندگان بيزاري داريد و به هر صورتي كه هست مي خواهيد خصومت خود را به آنها نشان دهيد.
٢٨- آن قدر در افكار خودتان غرق شده ايد كه به يك عابر پياده در محل خط كشي يا ماشيني كه از چراغ خطر قرمز عبور كرده، توجهي نكرده ايد..
٢٩- در يك خط زرد به صورت دوتائي كه احتمال جريمه شدن هم وجود دارد، پارك كرده ايد.
٣٠- در موقع سبقت گرفتن سرعت ماشين جلويي خود را اشتباه تخمين زده ايد.
٣١- در موقع عقب رفتن به كسي كه او را نديده ايد، برخورد كرده ايد.
٣٢- به كسي كه از پشت يك اتوبوس يا وسيله نقليه پارك شده ناگهان پيدايش مي شود، توجه نكرده ايد و براي ترمز كردن هم دير شده است.
٣٣- مسير را اشتباهي را انتخاب كرده ايد و به ترافيكي كه از آن مي توانسته ايد اجتناب كنيد، برخورد كرده ايد.
٣٤- تنها براي اينكه بفهميد كه آيا وسايل نقليه براي عبور از يك خيابان يك طرفه يا چراغ هاي خطر جاده عبور كنند، از روي خط ممتد از يك وسيله نقليه كند رو، سبقت گرفته ايد.
٣٥- در داخل يك كوچه يا يك مسير سخت اتومبيل رو از يك وسيله اي كه كند حركت مي كند، سبقت گرفته ايد.
٣٦ -به هنگام سبقت از سمت ر است، براي اجتناب از برخورد با ماشين رو به رو به طور سر سام آوري سرعت گرفته ايد.
٣٧- خطوط تقاطع را در جهت مسير مخالف قطع كرده ايد.
٣٨- علامت رانندگي تابلو را نتوانسته ايد بخوانيد و از تقاطع جاده به يك مسير اشتباهي رفته ايد.
٣٩- به اتوبوسي كه دارد چراغ مي زند، راه نمي دهيد.
٤٠- براي اين كه به ترافيك برخورد نكنيد، از سمت راست جاده حركت مي كنيد و سبقت مي گيريد.
٤١- قبل از آنكه به آينه توجه كنيد، خواسته ايد به سمت چپ يا راست برويد يا دور بزنيد.
٤٢- در سبقت گرفتن از وسيله نقليه اي، متوجه نشده ايد كه براي گردش به راست، علامت مي دهد.
٤٣- در يك مسير اشتباهي كه به يك خيابان يك طرفه منتهي مي شود، عمدًا رانندگي مي كنيد.
٤٤- به چراغ قرمز موقعي كه شب و دير هنگام است، توجه نمي كنيد.
٤٥- موقع رانندگي، در حالي كه حواستان به جاده است به چيزهاي ديگ ر مانند عوض كردن موج راديو يا گوش كردن به موسيقي هم، توجه مي كنيد.
٤٦- موقع پيچيدن از جاده اصلي به جاده كناري، متوجه عابرين پياده نبوده ايد.
٤٧- با رانندة ديگري در خيابان به مسابقه پرداخته ايد(كورس گذاشته ايد).
٤٨- با ماشين هايي كه از عقب مي آيند، در يك مسير باريك يا مسدود شده، مسابقه مي گذاريد.
٤٩- در يك جاده لغزنده سريع ترمز گرفته ايد و يا در اثر سر خوردن وارد يك مسير انحرافي شده ايد.
٥٠- موقع رفتن به سمت راست، در تخمين فاصله عبوري اشتباه كرده ايد اما از آن موقعيت جان سالم به در برده ايد.

سایت روان سنجی : پرسشنامه چهار عامل لغزش ، اشتباهات ، تخلفات غیر عمد و تخلفات عمدی را در بر می گیرد . به نقل از منبع زیر؛ پرسشنامه در یک طیف لیکرتی 0 تا 5 درجه بندی می شود (هرگز =0 ، به ندرت=1 ، گاهگاهی= 2 ، بیشتراوقات=3 ، به زور مکرر=4، و همیشه=5) .
منبع : عریضی، حمیدرضا . حقایق ،سیدعباس . ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر . فصلنامه پایش . سال نهم شماره اول زمستان 1388 صص 28-21 . mail:horeyzi@yahoo.com

   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.