آزمون های سلامتی و زندگی Life & Health A-L

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد.

 • 12-Item Short Form Survey (SF-12). RAND Medical Outcomes Study. Stewart & Ware‚ 1992‚ revised 1998. پیمایش سلامتی – 12 ماده ای
 • 15- Dimensional Health-Related Quality of Life. Sintonen‚ 1995‚ 2001. اندازه گیری کیفیت زندگی در 15 بعد
 • 20-Item Short Form Survey Instrument (SF-20). RAND Medical Outcomes Study. Stewart & Ware‚ 1992‚ revised 1998. ابزار پیمایش سلامتی 20 ماده ای
 • Abstinence Motivation Scale-Sex (AMS-Sex) مقیاس انگیزش پرهیز - جنسی
 • Acceptance and Action Questionnaire – Stigma (AAQ-S). Levin et al‚ 2014. پرسشنامه عمل و پذیرش- برچسب
 • Acceptance and Action Questionnaire پرسشنامه اقدام و پذیرش
 • Adapted Uncertainty Scale مقیاس عدم قطعیت تعدیل شده
 • Adolescent Wellbeing. Depression Self-Rating Scale for Children (DSRS). Birleson ‚1980. سلامتی نوجوانان
 • Adolescent-Family Inventory of Life Events and Changes (A-FILE). McCubbin‚ Patterson‚ Bauman & Harris‚ 1981‚ 1983. پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی نوجوانان- خانواده
 • Affect Balance Scale (ABS). Bradburn Scale of Psychologic Well-Being. Bradburn‚ 1965‚ Revised 1969. مقیاس موازنه عاطفه
 • Affectometer 2. Flett and Kammann‚1981. تراز عاطفه در بهداشت روانی
 • Aging Semantic Deferential (ASD). Rosencranz & McNevin‚ 1969. مقیاس افتراق معنایی کهنسالان
 • Alzheimer’s disease related quality of life (ADRQL). Rabins‚ Kasper‚ Kleinman‚ Black‚ & Patrick‚ 1999; Kasper‚ Black‚ Shore‚ & Rabins‚ 2009. کیفیت زندگی مرتبط با بیماری آلزایمر
 • Anxiety about Aging Scale (AAS). Lasher & Faulkender‚ 1993. مقیاس اضطراب پیر شدن
 • Arnett Inventory of Sensation Seeking پرسشنامه احساس جویی
 • Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS2). Meenan‚ 1980‚ revised 1991. مقیاس اندازه گیری تاثیر التهاب مفاصل
 • Aspiration Index. Kasser & Ryan‚ 1996‚ 2005. شاخص آرزوها
 • Assertiveness Scale for Adolescents (ASA). Lee‚ Hallberg‚ Slemon‚ & Hasse‚ 1985. مقیاس ابراز وجود نوجوانان
 • Assessment of Quality of Life (AQoL). Rich‎ardson et al‚ 1999. سنجش کیفیت زندگی
 • Assessment of Quality of Life Instrument (AQoL) سنجش کیفیت زندگی
 • Attitude Toward the Provision of Long-Term Care (ATPLTC). Klein‚ 1992. نگرش نسبت به مراقبت بلند مدت
 • Attitude Towards Your Emotions نگرش به هیجان ها
 • ATTITUDE‚ BELIEF AND BEHAVIOR SURVEY مطالعه نگرش ها، باورها و رفتار
 • Attitudes to Ageing Questionnaire (AAQ). Laidlaw et al‚ 2006. پرسشنامه نگرش به سالمند شدن
 • Attitudes Toward Old Persons scale (OP). Kogan‚ 1961. مقیاس نگرش به افراد مسن
 • Back Pain Classification Scale (BPCS). Leavitt & Garron‚ 1978. مقیاس رده بندی درد پایین کمر
 • behavioral approach system سامانه رویکرد رفتاری
 • Beliefs About Psychological Services (BAPS) باورها درباره خدمات روانشناسی
 • Beliefs questionnaire پرسشنامه باورها
 • Benefit Finding یافتن مزایا- پس از درمان سرطان
 • Botvin Life Skills Training Evaluation/Assertiveness ارزشیابی آموزش مهارتهای زندگی / ابراز وجود
 • Brief Emotional Intelligence Scale- 10 (BEIS-10). Davies‚ Lane‚ Devonport‚ & Scott‚ 2010. مقیاس کوتاه هوش هیجانی
 • Brief Pain Inventory (Formerly the Wisconsin Brief Pain Questionnaire) (BPI). Cleeland‚ 1982. سیاهه کوتاه درد
 • BRIEF PATIENT HEALTH QESTIONAIRE (Brief PHQ)
 • Caregiver Burden Scale. Elmstahl et al‚ 1996. مقیاس بار مسئولیت مراقبت
 • Caregiver’s Burden Scale (CBS). Zarit‚ Reever‚ & Bach-Peterson‚ 1980. مقیاس بار مسئولیت مراقبان
 • Centrality of Pain Scale (COPS). Nicolaidis.‚ Chianello.‚ Gerrity. 2012. مقیاس مرکزبودن درد یا مقیاس درد کلامی
 • Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28). Bernstein et al.‚ 2003. پرسشنامه ترومای (آسیب های) دوران کودکی
 • Children’s Coping Questionnaire (CCQ). Fedorowics‚ 1995. پرسشنامه روش های مقابله برای کودکان
 • Chinese Ways of Coping Questionnaire (CWCQ). Chan‚ 1994‚ 1998. پرسشنامه روش های مقابله چینی
 • Community Integration Measure (CIM). McColl et al‚ 2001. اندازه گیری یکی شدن با اجتماع
 • Community Integration Questionnaire (CIQ). Willer et al.‚ 1993‚ Revised ‚1994. پرسشنامه یکی شدن بااجتماع
 • Components of Satisfaction. Cantril‚ 1965. اجزای خشنودی
 • Coping Scale for children. Novin & Rieffe‚ 2015. مقیاس مقابله (مدارا) برای کودکان
 • Coping Strategy Indicator (CSI) نشانگر شیوه های تقابل
 • Coping with Cyberbullying Questionnaire (CWCBQ). Sticca et al‚ 2015. پرسشنامه مدارا با آزار سایبری
 • Cosmetic Procedure Screening درک از خود پیش از عمل زیبایی
 • Courage to Challenge Scale. Smith & Gray‚ 2009. مقیاس های شجاعت در چالش
 • Curiosity and Exploration Inventory پرسشنامه حس کنجکاوی و اکتشاف
 • Current Thoughts Scale مقیاس اندیشه های کنونی
 • Cyberbullying Coping Questionnaire (CCQ). Jacobs et al‚ 2015. پرسشنامه مدارا با مزاحمت سایبری
 • Dental Impact on Daily Living (DIDL). Leao‚ 1993. تأثیر دندان بر زندگی روزانه
 • Dental Impact Profile (DIP). Strauss‚ 1993. نیمرخ ایمپکت دندانی
 • Differential Loneliness Scale- student مقیاس تنهایی افتراقی
 • Differential Loneliness Scale for Non-student Populations
 • Disability and Distress Scale. Rosser and Watts‚ 1978. مقیاس پریشانی و ناتوانی
 • Disability Rating Scale (DRS). Rappaport‚ et al. 1982. مقیاس رده بندی ناتوانی
 • Do You Seek Out Sensation? احساس جویی
 • Domain Specific Hope Scale (DSHS). Sympson‚ 1997‚ 1999. مقیاس دامنه امید
 • Duke Health Profile (Duke-PH). Parkerson‚ 1990‚ revised 2016. نیمرخ سلامتی دوک
 • Emotion Awareness Questionnaire (EAQ). Riffe et al‚ 2007. پرسشنامه آگاهی از هیجان
 • Emotion Regulation Checklist (ERC). Shields & Cicchetti‚ 1995. سیاهه ساماندهی هیجانی
 • Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). Gross‚ & John‚ 2003. پرسشنامه ساماندهی هیجان
 • Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA). MacDermott‚ Gullone‚ Allen‚ King‚ & Tonge‚ 2010. پرسشنامه ساماندهی هیجانی برای کودکان و نوجوانان
 • Emotional reaction. personalitytest.net. واکنش هیجانی
 • Emotional Self-Efficacy Scale (ESES). Kirk et al‚ 2008. مقیاس خودکارآمدی هیجانی
 • Emotional Self-Efficacy Scale for youth. Kirk et al‚ 2008. Adapted Dacre Pool and Qualter (2012). مقیاس خودکارآمدی هیجانی
 • Emotional State Questionnaire (EST-Q). Aluoja et al‚ 1999.  پرسشنامه حالات هیجانی
 • Emotional Stress Reaction Questionnaire (ESRQ). Larsson and Larsson‚ 1987‚ 2010. پرسشنامه واکنش تنش هیجانی
 • Emotion-Regulation Skills Questionnaire (ERSQ). Berking & Znoj‚ 2008. پرسشنامه مهارت های ساماندهی هیجان
 • Environment Preference Assessment. Richmond & McCroskey‚ 1995. سنجش پیرامون گزینی
 • EORTC Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30). EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)‚ 1993. پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان
 • EuroQol EQ-5D Quality of Life Scale. EuroQol Group‚ 1990‚ revised 1993. مقیاس کیفیت زندگی اروپایی
 • Experience of Sense of Self (E-SOS). Shvil et al‚ 2013. مقیاس تجربه های شخصی از دیگران 
 • Exploration Inventory پرسشنامه انگیزه اکتشاف
 • Facts on Aging Quiz 1(FAQ1&2); Palmore Facts on Aging and Mental Health Quiz (FAMHQ). Palmore‚ 1977‚ 1998. آزمونی درباره واقعیت پیری
 • Failure to Mentalize Trauma Questionnaire (FMTQ). Berthelot‚ et al 2020. پرسشنامه شکست ذهنی در تروما (آسیب)
 • Family Inventory of Life Events and Changes (FILE). McCubbin‚ Patterson‚ & Wilson‚ 1983‚ 1991. پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده
 • Family Quality of Life Scale (FQOL). Beach Center on Disability‚ 2003. مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی
 • Flanagan's Quality of Life Scale (QOLS). Flanagan‚ 1979. مقیاس کیفیت زندگی فلانگان
 • Flourishing Scale (FS). Diener et al‚ 2010. مقیاس شکوفایی
 • Flow State Scale مقیاس پویایی
 • Food Security Status – Short form شرایط ایمنی غذایی- فرم کوتاه
 • Foundational Value Scale (FVS). Adolescent Wisdom Scale. Jason et al.‚ 2001& Perry et al‚ 2002 . مقیاس ارزش بنیادین
 • Frenchay Activities Index (FAI) شاخص فعالیت های فرنچی
 • Frequency of Forgetting Scale-10 (FOF-10). Zelinski & Gilewski‚ 2004. مقیاس فراوانی فراموشکاری
 • Functional Assessment Inventory (FAI). Crewe and Athelstan‚ 1981‚ Revised 1984. پرسشنامه سنجش عملکرد
 • Functional Social Support Questionnaire. Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (DUFSS). The Duke-University of North Carolina (UNC) Functional Social Support Questionnaire. Broadhead‚ et al. 1988. پرسشنامه عملکرد پشتیبانی اجتماعی
 • General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) پرسشنامه سلامت عمومی
 • Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Atchison & Dolan‚ 1990. شاخص ارزیابی سلامت دهان سالمندان
 • Functional Status Questionnaire. Jette‚ 1986. پرسشنامه وضعیت کارکردی
 • General Health Questionnaires (GHQ). Goldberg‚ 1972. پرسشنامه های سلامت (روانی) عمومی
 • General Well-Being Schedule (GWB). Dupuy‚ 1977. فهرست بهزیستی عمومی
 • Generalized Attitude Measure. McCroskey‚ 1966-2006. اندازه گیری نگرش عمومی
 • Generalized Belief Measure. McCroskey & Richmond‚ 1996. مقیاس عمومی باورها
 • Generalized Expectancy for Success Scale (GESS). Fibel and Hale‚ 1978. مقیاس امید فراگیر برای موفقیت
 • Generalized Expectancy for Success Scale- revised (GESS-R). Hale et al‚ 1992. مقیاس امید فراگیر برای موفقیت- بازنگری شده
 • Goal commitment Measure. Hollenbeck‚ Klein‚ et al‚ 1989. اندازه گیری تعهد به هدف
 • Goal Orientation Scales. VandeWalle‚ 1997. مقیاس های جهت گیری هدف
 • Gratitude Questionnaire - 6 (GQ-6). McCullough‚ Emmons‚ & Tsang. 2002. پرسشنامه قدرشناسی زندگی
 • Grit Scale. Duckworth et al. 2007. مقیاس پشتکار
 • Happiness Measures (HM). Fordyce Emotion Questionnaire. Fordyce‚ 1988. پرسشنامه هیجان فوردایس
 • Health Opinion Survey (HOS) - 27 items. Semmence‚ 1969. نظر سنجی سلامت
 • Health Opinion Survey (HOS). Macmillan; first used in 1951‚ published in 1957. نظر سنجی سلامت
 • Health Perceptions Questionnaire (HPQ). Ware‚ 1976. پرسشنامه ادراک از سلامت
 • Health Practices Questionnaire-II (HPQ-II) پرسشنامه مراقبت های بهداشتی دوران بارداری
 • Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLPII). Pender‚ Sechrist‚ and Walker‚ 1987‚1995. نیمرخ ارتقاء بهداشت سبک زندگی
 • Health Questionnaire HQ. Brodman‚ K.‚ Erdmann‚ A.J.‚ Lorge‚ I.‚ & Wolff‚ H.G. (1949). پرسشنامه سلامتی
 • Health Utilities Index (HUI). Feeny and Torrance‚ 1986‚ 1990. شاخص بهره مندی از سلامت
 • Health-Related Quality of Life: Healthy Days Symptoms کیفیت زندگی سالم: نشانگان روزگار سالم
 • Hope Replenishing System Questions پرسش های سامانه امید آفرین
 • Herth Hope Index (HHI). Kaye Herth‚ 1992. شاخص امید هرت
 • Home and Community Environment Instrument (HACE) ابزار محیط زیست خانه و جامعه
 • Hope in Children امید نزد کودکان
 • How do You Feel Today
 • How Do You Use Humor مقیاس شوخ طبعی
 • How I Feel (HIF). Walden‚ Harris and Catron‚ 2003. چه احساسی دارم
 • Hunter Opinions and Personal Expectations Scale (HOPES). Nunn‚ Lewin‚ Walton‚ & Carr‚ 1996; revised scoring - 2008. مقیاس چشمداشت و دیدگاه شخصی جوینده امید
 • Image Fixation Questionnaire. Richmond & McCroskey‚ 2004. پرسشنامه پایداری پندار از خود
 • Index of Functional Impairment in Patients With Cataract (VF-14). Steinberg et al‚ 1991. شاخص اختلال عملکردی در بیماران مبتلا به آب مروارید
 • Individual Innovativeness Scale (IS). Hurt‚ Joseph & Cook‚ 1977. مقیاس نوآوری فردی
 • Interview Schedule for Social Interaction (sample). Henderson‚ et al. 1980. فهرست مصاحبه برای تعامل اجتماعی
 • Intolerance of Ambiguity Scale. Martin and Westie‚ 1959. مقیاس نابردباری در ابهام
 • Intolerance of Uncertainty (IUS). Buhr & Dugas‚ 2002. نابردباری در عدم قطعیت
 • Inventory of Attitudes Toward Seeking Mental Health Services (IASMHS) سیاهه نگرش به پیگیری خدمات بهداشت روانی
 • Inventory of College Student's Recent Life Experiences ICSRLE
 • Inventory of Physical Symptoms سیاهه نشانه های روان تنی
 • Inventory of Positive Psychological Attitudes (IPPA-32R). Kass et al.‚ 1991; Kass‚ 1998. پرسشنامه نگرش های روانی مثبت
 • Jefferson Scale of Empathy Health Profession Students’ version (JSPE-HPS). Hojat‚ et al‚ 2001‚Williams‚ et al‚ 2013. مقیاس همدردی جفرسون، برای دانشجویان
 • Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE). Hojat‚ et al‚ 2001. مقیاس همدلی پزشک با بیمار
 • Katz Adjustment Scale (KAS-R). Form R2 and Form R3. Katz‚ 1963. مقیاس سازگاری کاتز
 • Leddy Healthiness Scale (LHS). Leddy‚ 1996. مقیاس تندرستی لدی
 • LEIPAD Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی
 • Leisure Boredom Scale (LBS). Iso-Ahola & Weissinger‚ 1990. مقیاس کسالت اوقات فراغت
 • Level of Expressed Emotion (LEE). Cole & Kazarian‚ 1988. سطح ابراز هیجان
 • Life Distress Inventory (LDI). Thomas‚ Yoshioka‚ & Ager‚ 1993. سیاهه پریشانی زندگی
 • Life Effectiveness Questionnaire پرسشنامه کارآمدی زندگی
 • Life Event Checklist  فهرست رویدادهای زندگی
 • Life Events Checklist (Modified) چک لیست رویدادهای زندگی
 • Life Events Questionnaire (LEQ)- 82 items. Sarason‚ I.G.‚ Johnson‚ J.H.‚ & Siegel‚ J.M‚ 1978. Norbeck‚ J.S‚ 1984.پرسشنامه رخ دادهای زندگی
 • Life Satisfaction Index (LSI). Neugarten and Havighurst‚ 1961. شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی
 • Life Satisfaction Index for the Third Age (LSITA). Barrett‚ and Murk‚ 2006. شاخص خشنودی (رضایت) از زندگی
 • Life Skills Profile (LSP). Rosen et al. 1989. نیمرخ مهارت های زندگی
 • Life Skills/Stress Management Skills Scale مهارت های زندگی
 • Life Values Inventory (LVI). Brown‚Duane and R. Kelly Crace‚ 1996. پرسشنامه ارزشهای زندگی
 • Life/Career Values Inventory. Rich‎ard S Deems and Sandra Brownfield Deems‚ 1993‚ 2007. پرسشنامه زندگی / ارزش های شغلی
 • Live Your Core Values. Barb Carr‚ 2013. ارزشهای محوری را زنده نگه داریدLoneliness Scale (LS). Hughes et al‚ 2004. مقیاس تنهایی
 • Love of life Scale (LLS). Abdel-Khalek‚ 2007. مقیاس عشق به زندگی