آزمون های سلامتی و زندگی Life & Health M-Z

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد. 

 • Martin- Larsen Approval Motivation Scale (MLAMS). Martin‚ 1984. مقیاس انگیزه تاییدجویی مارتین- لارسن
 • McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL). Cohen et al‚1995. پرسشنامه کیفیت زندگی مک گیل
 • Mcma‎ster Health Index Questionnaire (MHIQ). Chambers‚ 1976‚ revised 1984. پرسشنامه شاخص سلامت مک مستر
 • Meaning in Life معنای زندگی
 • Medical Outcomes Study Social Support Survey. Sherbourne & Stewart‚ 1991 .بررسی مطالعه نتایج پرشکی حمایت اجتماعی
 • Medical Outcomes Study Pain Measures. Sherbourne‚ 1992. اندازه گیری درد
 • Memory and Behavior Problem Checklist (MBPC). Zarit & Zarit‚ 1985‚ Teri et al 1992. چک لیست مشکلات حافظه و رفتار
 • Mental Health Continuum–Short Form (MHC-SF). Keyer‚ 2007. مقیاس کوتاه زنجیره سلامت روانی
 • Mental Health Inventory. Jagadish and Srivastava‚ 1983. پرسشنامه بهداشت روانی
 • Mental Health Recovery Measure (MHRM). Young & Bullock‚ 2003. اندازه گیری بازیابی بهداشت روانی
 • Mental‚ Physical‚ and Spiritual Well-Being Scale. Vella-Brodrick & Allen‚ 1995. مقیاس روانی، فیزیکی و معنوی بهزیستی
 • Metacognitions questionnaire پرسشنامه فراشناختی 30 گویه
 • Metacognitions questionnaire پرسشنامه فراشناختی 65 گویه
 • Midlife Development Inventory. Lachman & Weaver‚ 1998. پرسشنامه سیر میان سالی
 • Moral value Scale. Crissman‚ 1942‚ 1950; Rettig and Pasamanick‚ 1958; Rawson‚ 1961. مقیاس ارزش های اخلاقی
 • Moralization of Everyday Life Scale (MELS). Lovett‚ & Wiltermuth 2012. مقیاس اخلاق گرایی روزمره
 • MORNINGNESS-EVENINGNESS QUESTIONNAIRE
 • Motivational Persistence Scale (PS). Constantin‚ Holman‚ and Hojbotă‚ 2008‚ 2011. مقیاس پایداری
 • Multidimensional Health Behavior Inventory-Exercise subscale (MHBI-E) فهرست چند وجهی رفتار سلامتی – خرده مقیاس ورزش
 • Multidimensional sense of humor scale (MSHS). Thorson & Powell‚ 1991‚ 1993. مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی
 • Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale مقیاس چند وجهی خشنودی دانش آموزان از زندگی
 • Negative affect in the NIH Toolbox. عاطفه منفی در مجموعه ابزارهای موسسه ملی بهداشت
 • Neutral Objects Equity Sensitivity questionnaire (NOES). Jeon‚ 2011. پرسشنامه حساسیت برابری اشیاء خنثی
 • Neutral Objects Satisfaction Questionnaire (NOSQ). Weitz‚1952 ‚Judge & Hulin‚ 1993. پرسشنامه رضایت از اشیا عادی
 • Norton`s Measurement of Ambiguity Tolerance (MAT-50). Norton’s (1975). اندازه گیری تحمل ابهام
 • Nottingham Health Profile (NHP). Hunt‚ 1981. نیمرخ سلامتی ناتینگهام
 • Oral Health Impact Profile (OHIP). Slade‚ 1994. نیمرخ تاثیر سلامت دهان
 • Oral Health Quality of Life inventory (OH-QoL). Cornell‚ et al. پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت دهان و دندان
 • Orientations to happiness Scale (OTH). Peterson et al‚ 2005. مقیاس جهت گیری به شادمانی
 • Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. Fairbank‚ Couper‚ Davies‚ and O’Brien‚ 1980. پرسشنامه ناتوانی درد پایین کمر اسوستری
 • Oxford Happiness Questionnaire (OHQ). Hills and Argyle‚ 2002. پرسشنامه شادی (شادکامی) آکسفورد
 • Pain and Distress Scale (PAD). Zung‚ 1983. مقیاس درد و رنج
 • People In My Life Questionnaire پرسشنامه افراد مهم زندگی
 • Perceived Health ادراک از سلامتی
 • Perceived Health Competence Scale (PHCS). Smith‚ Wallston‚ & Smith‚ 1995. مقیاس ادارک شایستگی سلامت
 • Perceived Wellness Survey (PWS). Adams‚ Bezner‚ & Steinhardt‚ 1997. مطالعه ادراک از سلامتی
 • Performance Goal and Learning Goal Orientation Scales (PGO and LGO). Button‚ Matheu‚ & Zajac‚ 1996. مقیاس های جهت گیری و عملکرد هدف
 • Perseverative Disposition Questionnaire (PDQ). Veltri‚ 2012. پرسشنامه ماندگاری سرشت
 • Personal Capacities Questionnaire. Crewe and Athelstan‚ 1975‚ 1981‚ Revised 1984. پرسشنامه ظرفیت های فردی
 • Personal Feelings Inventory (PFI). سیاهه احساس شخص
 • Personal Growth Initiative Scale–II (PGIS-II). Robitschek et al‚ 1998‚ 2009‚ 2010. مقیاس پیشگامی در رشد فردی
 • Personal Lifestyle Questionnaire (PLQ) پرسشنامه شیوه زندگی (بهداشت) شخصی
 • Personal Meaning Profile (PPM) and the Perceived Personal Meaning. Wong‚ 1998. نیمرخ معنای زندگی شخصی و معنای زندگی ادراک شده
 • Personal Wellbeing Index. International Wellbeing Group. شاخص بهزیستی شخصی
 • Physical Activity/Healthy Food Efficacy Scale for Children (PAHFE-C). Perry et al.‚ 2008. مقیاس کارآمدی سلامت فیزیکی و غذایی
 • Physical and Mental Impairment-of-Function Evaluation (PAMIE). Gurel‚ 1972. ارزیابی اختلال عملکرد جسمی و روانی
 • Physical Symptoms Inventory (PSI). Spector‚ & Jex. 1997. سیاهه نشانگان مشکلات فیزیکی
 • Portrait Values Questionnaire (PVQ). Schwartz et al.‚ 2001. پرسشنامه نمود ارزش ها
 • Positive and Negative Affect Scale PANAS. Watson‚ Clark‚ and Tellegen (1988). مقیاس عاطفه مثبت و منفی
 • Positive and Negative Affect Scale for Children مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان
 • Positive-Negative Semantic Differential (PN-SMD). Mattson‚ Rogge‚ Johnson‚ Davidson‚ & Fincham‚ 2012‚ 2013. سیاهه افتراق معنایی مثبت - منفی ارتباط
 • Proactive Attitude Inventory مقیاس نگرش فعال
 • Proactive Coping Inventory (PCI) سیاهه مقابله فعال
 • Problem checklist. Joshi and Pandey‚ 2005. فهرست مشکلات
 • Psychological General Well-Being Index (PGWBI). Dupuy‚ 1984‚ Grossi et al.‚2006. شاخص سلامت روانی عمومی
 • Psycho-Social Wellbeing Scale. O’Hare et al.‚ 2002. مقیاس بهزیستی روانی- اجتماعی
 • Purpose-in-Life Test (PIL). Crumbaugh‚ 1964‚ 1968. آزمون هدف در زندگی
 • Quality of Life During Serious Illness – Family Carer Version (QOLLTI-F). Cohen et al‚ 2006. پرسشنامه کیفیت زندگی در بیمارهای وخیم- نسخه خانواده
 • Quality of Life Index (QLI); GENERIC VERSION - III سیاهه کیفیت زندگی
 • Quality of Life Index for Adults (A-QLI) Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی بزرگسالان- مددکار
 • Quality of Life Index. Spitzer‚ 1980. شاخص کیفیت زندگی
 • Quality of Well-Being Scale. The Health Status Index. Kaplan et al‚ 1973‚ Revised 1976‚ 1994. مقیاس کیفیت سلامتی
 • Questionnaire on Optimal Experience پرسشنامه تجربه مطلوب
 • Rand Mental Health Inventory (MHI). Ware‚ J. E.‚ et al. 1980. پرسشنامه بهداشت روان
 • RAND Social Health Battery. RAND Corporation‚ 1978. منبع سلامت اجتماعی
 • Random Events Knowledge Test (REKT) آزمون دانش رویدادهای تصادفی
 • Recent Life Events Questionnaire. Brugha et al‚ 1985. پرسشنامه رویدادهای زندگی
 • Reflective Functioning Questionnaire (RFQ-8). Fonagy et al‚ 2016. پرسشنامه عملکرد بازتابی
 • Reflective Functioning Questionnaire (RFQ-46).Sharp et al.‚ 2009 & Fonagy et al‚ 2016. پرسشنامه عملکرد بازتابی
 • Relational Ethics Scale (RES). Hargrave & Bomba‚ 1991‚ 1993. مقیاس رابطه اخلاقی در خانواده
 • Responsible Choices Scale مقیاس انتخاب مسئولانه
 • Revised Identity Style Inventory (ISI-5). Berzonsky et al‚ 2013. فهرست سبک هویتی بازنگری شده
 • Richmond Humor Assessment Instrument (RHAI). Richmond‚ Wrench & Gorham‚ 2001. ابزار سنجش شوخ طبعی
 • Satisfaction with Life Scale مقیاس خشنودی از زندگی
 • Scale of Positive and Negative Experience (SPANE). Diener et al‚ 2010. مقیاس تجارب مثبت و منفی
 • Scales of Psychological Well-Being  مقیاس بهزیستی روانی
 • Self-Report Coping Measure - Child Version. Causey & Dubow‚ 1992. اندازه گیری مقابله (مدارا)- نسخه کودکان
 • Self-Transcendence Scale (STS) مقیاس تعالی خود
 • Sensation Seeking Scale Form V revised مقیاس احساس جویی
 • Sense of Coherence Scale (SOC). Antonovsky‚ 1987‚ 1993. مقیاس احساس پیوستگی
 • Sense of Safety مقیاس حس ایمنی
 • SF-36v2 Health Survey فرم کوتاه بررسی سلامتی
 • Short Happiness and Affect Research Protocol (SHARP). Stones et al.‚ 1996. پروتکل کوتاه پژوهشی عاطفه و شادکامی
 • Sickness Impact Profile (SIP) & (SIP-CP). Bergner‚ Bobbitt‚ Carter‚ & Gilson‚ 1981. نیمرخ (نمایه) تاثیر بیماری
 • Significant Others Scale (SOS). Power‚ Champion & Aris‚ 1988. مقیاس خاص بودن دیگران
 • Skill and Luck Questionnaire پرسشنامه مهارت و شانس
 • Social Adjustment Scale-Self Report (SAS). Weissman‚ 1971‚ 1999‚ 2001. مقیاس سازگاری اجتماعی
 • Social Dysfunction Rating Scale (SDRS). Linn et al‚ 1969. مقیاس رده بندی اختلال عملکرد اجتماعی
 • Social Functioning Schedule (SFS). Remington and Tyrer‚ 1979. فهرست عملکرد اجتماعی
 • Social Relationship Scale (SRS). McFarlane‚ 1981. مقیاس ارتباط اجتماعی
 • Steen Happiness Index (SHI). Steen et al‚ 2005. شاخص شادکامی استین
 • Stressful Life Events Screening Questionnaire—Revised (SLESQ-R). Goodman et al‚ 1998 . پرسشنامه غربالگری رخدادهای تنش زای زندگی
 • Students’ Life Satisfaction Scale مقیاس خشنودی دانش آموزان از زندگی
 • Subjective Happiness Scale (SHS) مقیاس شادی درونی
 • Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). Toobert‚ Hampson‚ & Glasgow‚ 2000. مجموعه فعالیت های شخصی مراقبت در دیابت
 • Survey of Recent Life Experiences 
 • Talkaholic Scale (TAS). Richmond & McCroskey‚ 1993. (مقیاس وراجی (پرحرفی
 • Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS). Pavot et al‚ 1998. مقیاس رضایت از زندگی در گذر زمان
 • The Cognitive Failures Questionnaire ناتوانی شناختی
 • The Gratitude Questionnaire پرسشنامه قدرشناسی
 • The Health Orientation Scale (HOS) مقیاس سمت گیری بهداشت
 • The Multidimensional Health Questionnaire (MHQ) پرسشنامه چند وجهی سلامت
 • The Optimism Scale مقیاس خوش بینی
 • THE PERSONAL AND RELATIONSHIPS PROFILE (PRP) نیمرخ شخصی و ارتباط
 • The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) مقیاس روحیه سالمندان
 • Tolerance for Ambiguity Scale (TAS). Herman et al‚ 2010. مقیاس تحمل ابهام
 • Tolerance for ambiguity. Judge et al‚ 1999. تحمل ابهام
 • Tolerance-Intolerance of Ambiguity Scale (TIA). Budner ‚1962. مقیاس بردباری – نابردباری ابهام
 • Topic Emotions Survey. Broughton et al.‚ 2013. مطالعه جستاری هیجان ها
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQUE). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- 360 (TEIQUE-360). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی 360
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Adolescent (TEIQUE-AF). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نوجوانان
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Child Form (TEIQUE-CF). Mavroveli & Petrides‚ 2008. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نسخه کودکان
 • Trauma History Screen (THS). Carlson‚ et al 2011. سرند تاریخچه آسیب
 • UCLA Loneliness Scale. Russell et al‚ 1978‚ 1980‚ 1996. مقیاس تنهایی UCLA
 • Valued Living Questionnaire (VLQ). Wilson et al‚ 2002‚ 2010. پرسشنامه ارزشدهی زندگی
 • Valued Living Questionnaire Version 2. Wilson & DuFrene‚ 2008; Wilson‚ Sandoz‚ Kitchens‚ & Roberts‚ 2010. پرسشنامه ارزشدهی زندگی- نسخه دوم
 • Voice Handicap Index (VHI) شاخص ناتوانی صوتی
 • Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). NHS Health Scotland‚ 2006. مقیاس بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ
 • Ways of Coping Scale (Revised). Folkman‚ Lazarus et al‚ 1986. مقیاس راه های مقابله
 • Ways to Live. Morris 1956. شیوه های زندگی
 • Wellness Beliefs Scale (WBS). Bishop & Yardley‚ 2010. مقیاس باورهای سلامتی
 • WHO Quality of Life Scale (WHOQOL-100). WHOQOL Group‚ 1994. مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی
 • WHOQOL Spirituality‚ Religiousness and Personal Beliefs (SRPB). WHOQOL Group‚ 1994. مقیاس معنویت، مذهبی و باورهای شخصی
 • WHOQOL-HIV (WHOQOL-120). WHO Quality of Life Scale. WHOQOL Group‚ 2002. مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی
 • WHOQOL-HIV BREF. WHO Quality of Life Scale. WHOQOL Group. مقیاس کوتاه کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی
 • Win-Win Scale. Zhang and Zhang‚ 2021. مقیاس برد- برد
 • Wisconsin Family Quality of Life Index (F-QLI) Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده - مددکار
 • Wisconsin Family Quality of Life Index (F-QLI) پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده
 • Wisconsin Quality of Life Caregiver Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی - مراقب
 • Wisconsin Quality of Life Client Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی - مراجع
 • Wisconsin Quality of Life Index For Adults Questionnaire (A-QLI) پرسشنامه کیفیت زندگی بزرگسالان
 • Wisconsin Quality of Life Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی – مددکار
 • Wolf Motor Function Test (WMFT) آزمون کارکرد حرکتی
 • World Health Organisation Quality of Life (Brief version) کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی
 • Youth Coping Index (YCI). McCubbin‚ Thompson & Elver‚ 1995. شاخص مقابله جوانان