استرس شغلی

استرس شغلی
برگردان از دکتر علی عسگری
1.     نمی دانم سرپرست در مورد من چگونه فکر می کند و چگونه عملکرد مرا ارزیابی می کند.
2.     احساس می کنم حجم کارم آنقدر زیاد است که امکان ندارد آنرا در یک روز کاری به پایان برسانم.
3.     فکر می کنم حجم انجام کاری که باید انجام شود، با انجام صحیح آن کار در تضاد است. (کمیت در تضاد با کیفیت است)
4.     احساس می کنم در قبال مسئولیتی که به من محول شده، از اقتدار و اختیارات کمی برخوردارم.
5.     کارم به گونه ای است که تصمیمات من بر روی زندگی اشخاص تأثیر می گذارد.
6.     فکر می کنم قادر نیستم که خواسته های متضاد افراد مختلف را برآورده سازم.
7.     احساس می کنم کاری را که باید انجام دهم، بر خلاف معیارهای شخصی ام هست.
8.     حقیقت این است که نمی توانم اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارم را بدست بیاورم.
9.     احساس می کنم کارم با زندگی خانوادگی ام در تضاد است.
10.در مورد حوزۀ کاری ام نامطمئن ام، ولی در مورد کاری که انجام می دهم، مسئولیت دارم.
11.احساس می کنم قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سرپرست مستقیمم و اقداماتی که مرا تحت تأثیر قرار می دهد، نیستم.
12.در مورد فرصت های پیشرفت و ارتقاء های کاری ام، بی اطلاع هستم.
13.نمی دانم همکارانم چه انتظاراتی از من در سر کار دارند.
14.احساس می کنم به طور کامل از صلاحیت های لازم برای انجام کارها، برخوردار نیستم.
15.احساس می کنم همکارانم مرا دوست ندارند و مورد پذیرش آنها نیستم.
شرح سایت روان سنجی: این ابزار برای اندازه گیری ادراک کارکنان از تنش های شغلی – پیشامدها و فشار نقش - پدید آمده است.شرح سایت روان سنجی: این ابزار برای اندازه گیری ادراک کارکنان از تنش های شغلی – پیشامدها و فشار نقش - پدید آمده است.
برای این ابزار در مطالعه های گوناگون چهار خرده مقیاس : عملکرد، تراکم کار، زمینه سازمانی و تصمیم گیری شناسایی شده است.
Performance‚ workload‚ organizational design‚ Decision
این ابزار و برگردان آن را آقای دکتر علی عسگری در اختیار سایت گذاشته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی آلفا کرونباخ 0.80 تا 0.92 در مطالعات گوناگون
نمره گذاری:
1=کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= کمی مخالفم، 4= کمی موافقم، 5= موافقم، 6= کاملاً موافقم
دو دسته خرده مقیاس برای نسخه انگلیسی این ابزار گزارش شده است.
1=never bothered to 5= bothered nearly all the time
Performance‚ workload‚ organizational design‚ Decision
Subscales at Rogers et al.’s (1994)
Performance‚ 7‚ 8‚ 9‚ 10‚ 11‚ and 4
Workload‚ 5‚ 6‚ 13‚ and 15
Organizational design‚ 1‚ 2‚ and 3
Decision‚ 12 and 14
Subscales at Wooten et al.’s (2009) 12-item
Performance‚ 7‚ 8‚ 10‚ 11‚ and 12
Workload‚ 4‚ 5‚ 13‚ and 15
Organizational design‚ 1‚ 2‚ and 3
چگونگی دستیابی
منبع و ماخذ برای آگاهی بیشتر
 Kahn‚ R.L‚ Wolfe‚ D.M.‚ Quinn‚ R.P.‚ Snoek‚ J.D & Rosenthal‚ R. A. (1964) Organizational Stress: Studies in Role of Conflict and Ambiguity. New York: John Wiley
Rogers‚ R. E.‚ Li‚ E. Y.‚ & Ellis‚ R. (1994). Perceptions of organizational stress among female ex‎ecutives in the U.S. government: An exploratory study.Public Personnel Management‚23; 593-609.
Wooten. Nikki R‚  Fakunmoju. Sunday B‚ Kim. HaeJung‚ LeFevre. Ann L. (2010). Factor Structure of the Job-Related Tension Index Among Social Workers. Research on Social Work Practice‚ 20(1); 74-86. At: http://rsw.sagepub.com/content/20/1/74  
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران به زنده یاد دکترحیدر علی هومن روان سنجی که دارای دانش عظیم بود .
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.