آزمون های دانش آموزی Student A-I

برگردان نام آزمون ها به فارسی نیاز به بازنگری دارد 

 • AAUW Sexual Harassment Survey مطالعه آزار و اذیت جنسی
 • Academic Self-Concept عزت نفس تحصیلی
 • Academic Locus of Control Scale (ALC). Ashton Trice (1985). کانون مهار تحصیلی
 • Academic Performance Rating Scale (APRS). DuPaul et al.‚ 1991. پرسشنامه درجه بندی عملکرد تحصیلی
 • Academic Self-Efficacy Scale مقیاس خود-کارآمدی تحصیلی
 • Achievement Anxiety Test آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی
 • Achievement Effort Rating Scale (SC). Maughan‚ 1968. مقیاس رده بندی تلاش برای پیشرفت
 • Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R). Elliot & Murayama‚ 2008. پرسشنامه اهداف پیشرفت
 • Adolescent or Parent Self-Regulatory Inventory (ASRI). Moilanen‚ K. L. (2007). سیاهه خود ساماندهی والدین یا نو جوانان
 • Adolescent Social Self-Efficacy Scale (S-EFF). Connolly‚ 1989. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان
 • Attitudes Toward School نگرش به مدرسه
 • Bullying Participant Behaviors Questionnaire (BPBQ). Demaray‚ et al. 2014. پرسشنامه مشارکت در زورگویی
 • Bullying Prevalence Questionnaire (BPQ). The Peer Relations Questionnaire (PRQ) For Children. Ken Rigby & Phillip Slee‚ 1993. پرسشنامه شیوع قلدری
 • Child and Youth Resilience Measure–28 (CYRM-28). Ungar et al‚ 2008 & (Resilience Research Center‚ 2009). مقیاس های تاب آوری
 • Child Perceived Self-Efficacy Scale. Fertman & Primack‚ 2009. مقیاس ادراک از خودکارآمدی کودکان
 • Classmate Support Subscale خرده مقیاس حمایت همکلاس ها
 • Classroom Anxiety Measure. Richmond‚ Wrench‚ & Gorham‚ 2001. اندازه گیری اضطراب
 • Common Belief Inventory for Student (CBIS). Hooper and Layne‚ 1983. سیاهه باورهای عمومی دانشجویان
 • Condom Self-Efficacy Use Scale (CSEU). Hanna‚ 1999. مقیاس خودکارآمدی  جوانان در کاربرد کاندوم
 • Conflict Behaviour Questionnaire (CBQ). Prinz‚ Foster‚ Kent‚ & O’Leary‚1979; Robin & Foster‚ 1989. پرسشنامه تعارض رفتار
 • Cyberbullying and Online Aggression Survey مطالعه هراس افکنی رایانامه ای و بر خط
 • Cyber-Harassment Student Survey مطالعه دانش آموزی آزار و اذیت رایانامه ای
 • Education Expectations and Aspirations Scale
 • Engagement vs. Disaffection with Learning: Student Report درگیری مسئولانه با بی میلی به یادگیری
 • Evaluation Apprehension Measure. Richmond‚ Wrench & Gorham‚ 2001. (اندازه گیری دلهره از امتحان (ارزشیابی
 • Exploration Inventory
 • Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Eyberg & Pincus‚ 1980‚ 1999. سیاهه رفتار کودکان آیبرگ
 • Fighting To and From School—NYC Youth Violence Survey
 • Forms of Bullying Scale (FBS). Shaw et al‚ 2013. مقیاس گونه های قلدری
 • Future Aspirations مقیاس جهت گیری آینده
 • Future Outlook Scale. Kielpikowski‚ Magdalena Maria ‚2011. مقیاس دورنمای آینده
 • Gay‚ Lesbian‚ Straight‚ Education Network (GLSEN) همجنس خواهی، همجنس بازی ، دارای هنجار طبیعی جنسی، شبکه آموزش
 • Goal Orientation Scales. VandeWalle‚ 1997. مقیاس های جهت گیری هدف
 • Handling Bullying Questionnaire (HBQ). Rigby‚ 2002‚ 2006. پرسشنامه مدیریت قلدری
 • Homework Problem Checklist (HPC). Anesko et al‚ 1987. چک لیست مشکلات تکلیف خانه
 • Illinois Bully Scale مقیاس زورگویی ایلی نوی
 • Index of Peer Relations (IPR). Hudson‚ 1992. شاخص رابطه با همسالان
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) -‎- General Population
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- College Version
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- 12 Items
 • Introducing My Classmates معرفی همکلاس ها
 • Inventory of College Student's Recent Life Experiences ICSRLE