آزمون های دانش آموزی Student A-I

برگردان نام آزمون ها به فارسی نیاز به بازنگری دارد 

 • AAUW Sexual Harassment Survey مطالعه آزار و اذیت جنسی
 • Academic Self-Concept عزت نفس تحصیلی
 • Academic Locus of Control Scale (ALC). Ashton Trice (1985). کانون مهار تحصیلی
 • Academic Performance Rating Scale (APRS). DuPaul et al.‚ 1991. پرسشنامه درجه بندی عملکرد تحصیلی
 • Academic Self-Efficacy Scale مقیاس خود-کارآمدی تحصیلی
 • Achievement Anxiety Test آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی
 • Achievement Effort Rating Scale (SC). Maughan‚ 1968. مقیاس رده بندی تلاش برای پیشرفت
 • Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R). Elliot & Murayama‚ 2008. پرسشنامه اهداف پیشرفت
 • Adolescent or Parent Self-Regulatory Inventory (ASRI). Moilanen‚ K. L. (2007). سیاهه خود ساماندهی والدین یا نو جوانان
 • Adolescent Social Self-Efficacy Scale (S-EFF). Connolly‚ 1989. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان
 • Attitudes Toward School نگرش به مدرسه
 • Bullying Participant Behaviors Questionnaire (BPBQ). Demaray‚ et al. 2014. پرسشنامه مشارکت در زورگویی
 • Bullying Prevalence Questionnaire (BPQ). The Peer Relations Questionnaire (PRQ) For Children. Ken Rigby & Phillip Slee‚ 1993. پرسشنامه شیوع قلدری
 • Child and Youth Resilience Measure–28 (CYRM-28). Ungar et al‚ 2008 & (Resilience Research Center‚ 2009). مقیاس های تاب آوری
 • Child Perceived Self-Efficacy Scale. Fertman & Primack‚ 2009. مقیاس ادراک از خودکارآمدی کودکان
 • Classmate Support Subscale خرده مقیاس حمایت همکلاس ها
 • Classroom Anxiety Measure. Richmond‚ Wrench‚ & Gorham‚ 2001. اندازه گیری اضطراب
 • Common Belief Inventory for Student (CBIS). Hooper and Layne‚ 1983. سیاهه باورهای عمومی دانشجویان
 • Condom Self-Efficacy Use Scale (CSEU). Hanna‚ 1999. مقیاس خودکارآمدی  جوانان در کاربرد کاندوم
 • Conflict Behaviour Questionnaire (CBQ). Prinz‚ Foster‚ Kent‚ & O’Leary‚1979; Robin & Foster‚ 1989. پرسشنامه تعارض رفتار
 • Cyberbullying and Online Aggression Survey مطالعه هراس افکنی رایانامه ای و بر خط
 • Cyber-Harassment Student Survey مطالعه دانش آموزی آزار و اذیت رایانامه ای
 • Education Expectations and Aspirations Scale
 • Engagement vs. Disaffection with Learning: Student Report درگیری مسئولانه با بی میلی به یادگیری
 • Evaluation Apprehension Measure. Richmond‚ Wrench & Gorham‚ 2001. (اندازه گیری دلهره از امتحان (ارزشیابی
 • Exploration Inventory
 • Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Eyberg & Pincus‚ 1980‚ 1999. سیاهه رفتار کودکان آیبرگ
 • Fighting To and From School—NYC Youth Violence Survey
 • Forms of Bullying Scale (FBS). Shaw et al‚ 2013. مقیاس گونه های قلدری
 • Future Aspirations مقیاس جهت گیری آینده
 • Future Outlook Scale. Kielpikowski‚ Magdalena Maria ‚2011. مقیاس دورنمای آینده
 • Gay‚ Lesbian‚ Straight‚ Education Network (GLSEN) همجنس خواهی، همجنس بازی ، دارای هنجار طبیعی جنسی، شبکه آموزش
 • Goal Orientation Scales. VandeWalle‚ 1997. مقیاس های جهت گیری هدف
 • Handling Bullying Questionnaire (HBQ). Rigby‚ 2002‚ 2006. پرسشنامه مدیریت قلدری
 • Homework Problem Checklist (HPC). Anesko et al‚ 1987. چک لیست مشکلات تکلیف خانه
 • Illinois Bully Scale مقیاس زورگویی ایلی نوی
 • Index of Peer Relations (IPR). Hudson‚ 1992. شاخص رابطه با همسالان
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) -‎- General Population
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- College Version
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- 12 Items
 • Introducing My Classmates معرفی همکلاس ها
 • Inventory of College Student's Recent Life Experiences ICSRLE
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  اگر آوازت زیبا و دلنشین باشد ، حتی اگر در بیابان باشی ، کسی را خواهی یافت که به آوازت گوش فرا دهد . (؟)
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.