آزمون های دانش آموزی Student A-I

برگردان نام آزمون ها به فارسی نیاز به بازنگری دارد 

 • AAUW Sexual Harassment Survey مطالعه آزار و اذیت جنسی
 • Academic Self-Concept عزت نفس تحصیلی
 • Academic Locus of Control Scale (ALC). Ashton Trice (1985). کانون مهار تحصیلی
 • Academic Performance Rating Scale (APRS). DuPaul et al.‚ 1991. پرسشنامه درجه بندی عملکرد تحصیلی
 • Academic Self-Efficacy Scale مقیاس خود-کارآمدی تحصیلی
 • Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A)
 • Achievement Anxiety Test آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی
 • Achievement Effort Rating Scale (SC). Maughan‚ 1968. مقیاس رده بندی تلاش برای پیشرفت
 • Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R). Elliot & Murayama‚ 2008. پرسشنامه اهداف پیشرفت
 • Achievement Motivation
 • Adolescent or Parent Self-Regulatory Inventory (ASRI). Moilanen‚ K. L. (2007). سیاهه خود ساماندهی والدین یا نو جوانان
 • Adolescent Social Self-Efficacy Scale (S-EFF). Connolly‚ 1989. مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان
 • Aggression/Victimization Scale
 • Assistance Skills
 • Attachment to Teacher 
 • Attitude Toward Delinquency
 • Attitudes Toward Employment 
 • Attitudes Toward School
 • Attitudes Toward School نگرش به مدرسه
 • Beliefs about Hitting 
 • Bullying Participant Behaviors Questionnaire (BPBQ). Demaray‚ et al. 2014. پرسشنامه مشارکت در زورگویی
 • Bullying Prevalence Questionnaire (BPQ). The Peer Relations Questionnaire (PRQ) For Children. Ken Rigby & Phillip Slee‚ 1993. پرسشنامه شیوع قلدری
 • California Healthy Kids Survey
 • Child and Adolescent Social and Adaptive Functioning Scale (CASAFS). Price‚ et al‚ 2002. مقیاس کارکرد اجتماعی و سازگاری کودک و نوجوان
 • Child and Youth Resilience Measure–28 (CYRM-28). Ungar et al‚ 2008 & (Resilience Research Center‚ 2009). مقیاس های تاب آوری
 • Child Behavior Checklist (CBCL). Achenbach‚ 1991. سیاهه رفتار کودکان
 • Child Perceived Self-Efficacy Scale. Fertman & Primack‚ 2009. مقیاس ادراک از خودکارآمدی کودکان
 • Child Social Functioning Inventory (CSFI). Ferrell et al.‚ 2002. پرسشنامه عملکرد اجتماعی کودکان
 • Childrens Coping Strategies Checklist (CCSC). Tim S. et al‚ 1991‚ 2000. سیاهه راهبردهای مقابلهای کودکان
 • Classmate Support Subscale خرده مقیاس حمایت همکلاس ها
 • Classroom Climate Scale
 • Classroom Anxiety Measure. Richmond‚ Wrench‚ & Gorham‚ 2001. اندازه گیری اضطراب
 • Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28). Bernstein et al.‚ 2003. پرسشنامه ترومای (آسیب های) دوران کودکی
 • Communities That Care Youth Survey
 • Communities That Care Youth Survey-Australian daptation
 • Commitment to School
 • Common Belief Inventory for Student (CBIS). Hooper and Layne‚ 1983. سیاهه باورهای عمومی دانشجویان
 • Condom Self-Efficacy Use Scale (CSEU). Hanna‚ 1999. مقیاس خودکارآمدی  جوانان در کاربرد کاندوم
 • Conflict Behaviour Questionnaire (CBQ). Prinz‚ Foster‚ Kent‚ & O’Leary‚1979; Robin & Foster‚ 1989. پرسشنامه تعارض رفتار
 • Coping Questionnaire for children. Shenoy‚ Uma A. 1996. پرسشنامه مقابله (سازگاری) برای کودکان
 • Crandall Intellectual Achievement Responsibility Questionnaire
 • Cyberbullying and Online Aggression Survey مطالعه هراس افکنی رایانامه ای و بر خط
 • Cyber-Harassment Student Survey مطالعه دانش آموزی آزار و اذیت رایانامه ای
 • Decision Making Skills Scale
 • Differential Loneliness Scale – short version
 • Disciplinary Behavior—High Risk Behavioral Assessment
 • Education Expectations and Aspirations Scale
 • Engagement vs. Disaffection with Learning: Student Report درگیری مسئولانه با بی میلی به یادگیری
 • Evaluation Apprehension Measure. Richmond‚ Wrench & Gorham‚ 2001. (اندازه گیری دلهره از امتحان (ارزشیابی
 • Exposure to Gangs—Houston School Cohort Survey
 • Exploration Inventory
 • Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Eyberg & Pincus‚ 1980‚ 1999. سیاهه رفتار کودکان آیبرگ
 • Failure to Mentalize Trauma Questionnaire (FMTQ). Berthelot‚ et al 2020. پرسشنامه شکست ذهنی در تروما (آسیب)
 • Favorable Attitudes Toward Drug Use
 • Fear Survey Schedule for Children- Revised (FSSC-R). Ollendick‚ 1983. فهرست بررسی ترس برای کودکان - اصلاح شده
 • Fighting To and From School—NYC Youth Violence Survey
 • Forms of Bullying Scale (FBS). Shaw et al‚ 2013. مقیاس گونه های قلدری
 • Friends` Delinquent Behavior— Peer Deviancy Scale
 • Future Aspirations مقیاس جهت گیری آینده
 • Future Outlook Scale. Kielpikowski‚ Magdalena Maria ‚2011. مقیاس دورنمای آینده
 • Gay‚ Lesbian‚ Straight‚ Education Network (GLSEN) همجنس خواهی، همجنس بازی ، دارای هنجار طبیعی جنسی، شبکه آموزش
 • Goal Orientation Scales. VandeWalle‚ 1997. مقیاس های جهت گیری هدف
 • Goal Setting Skills Scale
 • Handling Bullying Questionnaire (HBQ). Rigby‚ 2002‚ 2006. پرسشنامه مدیریت قلدری
 • Handgun Access—NYC Youth Violence Survey
 • Hare Area-Specific Self-Esteem Scale
 • Hemingway Scale of Adolescent Connectedness
 • Homework Problem Checklist (HPC). Anesko et al‚ 1987. چک لیست مشکلات تکلیف خانه
 • Illinois Bully Scale مقیاس زورگویی ایلی نوی
 • Index of Peer Relations (IPR). Hudson‚ 1992. شاخص رابطه با همسالان
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) -‎- General Population
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- College Version
 • Interpersonal Support Evaluation List (ISEL)- 12 Items
 • Introducing My Classmates معرفی همکلاس ها
 • Inventory of College Student's Recent Life Experiences ICSRLE
 • Iowa Social Competency Scale- Preschool (ISCS-P) Mother Form. Children's social competence. Pease et al.‚ 1979. مقیاس شایستگی اجتماعی آیوا- پیش دبستانی
 • Iowa Social Competency Scale- Preschool (ISCS-P) teacher Form Pease et al.‚ 1979. Adopted by Gehrke 2004. مقیاس شایستگی اجتماعی آیوا- پیش دبستانی
 •    
  آذر 1402
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  اردیبهشت 1389
  اردیبهشت 1389
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  سپاس بیکران به حضور دکتر حمزه گنجی که تست های روان سنجی را به سطح جامعه تعمیم داد .و هنوز قدرش شناخته نشده است .
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.