آزمون های دانش آموزی Student J-R

 • KidCOPE. Spirito‚ Stark‚ & Williams‚ 1988. اندازه گیری مقابله نزد کودکان
 • Kid-Friendly Student Survey مطالعات دوستدار کودک
 • Learning Self-Regulation Questionnaire (SRQ-L)
 • Leisure Activity—Teen Conflict Survey فعالیت ها در اوقات فراغت
 • Life Satisfaction Scale for Problem Youth (LSSPY). Donohue et al.‚ 2003. مقیاس رضایت زندگی برای مشکل جوانان
 • Lipsitt Self-Concept Scale for children (SC). Lipsitt‚ 1958. مقیاس خودپنداره کودکان لیپسیت
 • Loneliness at School احساس تنهایی در مدرسه
 • Model of the parental involvement process- Student Instrument مدل فرایند مشارکت (درگیری) والدین هوور- دمپسی و ساندلر ابزارها
 • Modified Peer Nomination Inventory پرسشنامه تعیین همسالان
 • Multidimensional Measure of Children's Perceptions of Control (MMCPC). Connell‚ 1985. اندازه گیری چند بعدی ادراک کودکان از مهار
 • My Life in School Checklist فهرست زندگی من در مدرسه
 • Nature and Extent of Bullying in Schools. Livesey‚ et al‚ 2007. پرسشنامه ماهیت و شیوع قلدری در مدارس
 • Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ). Olweus‚ 1996. پرسشنامه قربانی/ مرتکب قلدری یا زورگویی
 • Parental Involvement in School
 • Parental Involvement توجه (درگیری) والدین
 • Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS) – Student. Midgley et al. 1998 & revised version Midgley et al. 2000. مقیاس های الگوی یادگیری سازگار
 • Peer Aggression Coping Self-Efficacy Scale (PA-CSES). Singh & Bussey‚ 2009. مقیاس کارآمدی مقابله با پرخاشگری همسالان
 • Peer and Self-Rating Scale (PSRS). Glow and Glow‚ 1980. مقیاس رده بندی خود و همسالان
 • Peer Estimated Conflict Behavior Inventory پرسشنامه برآورد رفتار تعارض نزد همسالان
 •  Peer Interactions in Primary School Questionnaire پرسشنامه تعامل همسالان در مدرسه ابتدایی
 • Persistence Scale for Children (PS). Lufi and Cohen‚ 1987. مقیاس پایداری کودکان
 • Personal Attribute Inventories for Children (PAIC) and (NPAIC). Parish‚ 1976‚ 1978. پرسشنامه های ویژگی (خصیصه)های شخصی کودکان
 • Personal Value on Achievement Scale مقیاس ارزشهای شخصی در پیشرفت تحصیلی
 • Procrastination Scale (Lay‚ 1986)
 • Psychological Sense of School Membership احساس روانی به عضویت مدرسه
 • QUESTIONNAIRE ISRD 2 مقیاس بین المللی خود- گزارش دهی بزه کاری
 • Reactive-Proactive Aggression Student
 • Reason for Living Scales. Linehan and Osman et al‚ 1983‚ 1996. مقیاس های دلایل برای زندگی
 • Revised Posttraumatic Growth Inventory for Children (PTGI-C-R). Kilmer et al.‚ 2009. سیاهه رشد ناشی از سانحه کودکان- بازنگری شده
 • Revised Pro-victim Scale. Rigby‚ 1997. مقیاس طرفداری از قربانی
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     

  سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . به امید روزی که محضرش را درک کنم .

  http://www.raahenoo.com/

     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.