آزمون های سلامتی و زندگی Life & Health M-Z

برگردان نام آزمون ها نیاز به بازنگری دارد. 

 • Martin- Larsen Approval Motivation Scale (MLAMS). Martin‚ 1984. مقیاس انگیزه تاییدجویی مارتین- لارسن
 • McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL). Cohen et al‚1995. پرسشنامه کیفیت زندگی مک گیل
 • Mcma‎ster Health Index Questionnaire (MHIQ). Chambers‚ 1976‚ revised 1984. پرسشنامه شاخص سلامت مک مستر
 • Meaning in Life معنای زندگی
 • Medical Outcomes Study Pain Measures. Sherbourne‚ 1992. اندازه گیری درد
 • Memory and Behavior Problem Checklist (MBPC). Zarit & Zarit‚ 1985‚ Teri et al 1992. چک لیست مشکلات حافظه و رفتار
 • Mental Health Continuum–Short Form (MHC-SF). Keyer‚ 2007. مقیاس کوتاه زنجیره سلامت روانی
 • Mental Health Inventory. Jagadish and Srivastava‚ 1983. پرسشنامه بهداشت روانی
 • Mental Health Recovery Measure (MHRM). Young & Bullock‚ 2003. اندازه گیری بازیابی بهداشت روانی
 • Mental‚ Physical‚ and Spiritual Well-Being Scale. Vella-Brodrick & Allen‚ 1995. مقیاس روانی، فیزیکی و معنوی بهزیستی
 • Metacognitions questionnaire پرسشنامه فراشناختی 30 گویه
 • Metacognitions questionnaire پرسشنامه فراشناختی 65 گویه
 • Midlife Development Inventory. Lachman & Weaver‚ 1998. پرسشنامه سیر میان سالی
 • Motivational Persistence Scale (PS). Constantin‚ Holman‚ and Hojbotă‚ 2008‚ 2011. مقیاس پایداری
 • Multidimensional Health Behavior Inventory-Exercise subscale (MHBI-E) فهرست چند وجهی رفتار سلامتی – خرده مقیاس ورزش
 • Multidimensional sense of humor scale (MSHS). Thorson & Powell‚ 1991‚ 1993. مقیاس چند بعدی حس شوخ طبعی
 • Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale مقیاس چند وجهی خشنودی دانش آموزان از زندگی
 • Nottingham Health Profile (NHP). Hunt‚ 1981. نیمرخ سلامتی ناتینگهام
 • Orientations to happiness Scale (OTH). Peterson et al‚ 2005. مقیاس جهت گیری به شادمانی
 • Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. Fairbank‚ Couper‚ Davies‚ and O’Brien‚ 1980. پرسشنامه ناتوانی درد پایین کمر اسوستری
 • Oxford Happiness Questionnaire (OHQ). Hills and Argyle‚ 2002. پرسشنامه شادی (شادکامی) آکسفورد
 • Pain and Distress Scale (PAD). Zung‚ 1983. مقیاس درد و رنج
 • People In My Life Questionnaire پرسشنامه افراد مهم زندگی
 • Perceived Health ادراک از سلامتی
 • Perceived Health Competence Scale (PHCS). Smith‚ Wallston‚ & Smith‚ 1995. مقیاس ادارک شایستگی سلامت
 • Perceived Wellness Survey (PWS). Adams‚ Bezner‚ & Steinhardt‚ 1997. مطالعه ادراک از سلامتی
 • Performance Goal and Learning Goal Orientation Scales (PGO and LGO). Button‚ Matheu‚ & Zajac‚ 1996. مقیاس های جهت گیری و عملکرد هدف
 • Personal Capacities Questionnaire. Crewe and Athelstan‚ 1975‚ 1981‚ Revised 1984. پرسشنامه ظرفیت های فردی
 • Personal Feelings Inventory (PFI). سیاهه احساس شخص
 • Personal Growth Initiative Scale–II (PGIS-II). Robitschek et al‚ 1998‚ 2009‚ 2010. مقیاس پیشگامی در رشد فردی
 • Personal Lifestyle Questionnaire (PLQ) پرسشنامه شیوه زندگی (بهداشت) شخصی
 • Personal Meaning Profile (PPM) and the Perceived Personal Meaning. Wong‚ 1998. نیمرخ معنای زندگی شخصی و معنای زندگی ادراک شده
 • Personal Wellbeing Index. International Wellbeing Group. شاخص بهزیستی شخصی
 • Physical Activity/Healthy Food Efficacy Scale for Children (PAHFE-C). Perry et al.‚ 2008. مقیاس کارآمدی سلامت فیزیکی و غذایی
 • Physical and Mental Impairment-of-Function Evaluation (PAMIE). Gurel‚ 1972. ارزیابی اختلال عملکرد جسمی و روانی
 • Physical Symptoms Inventory (PSI). Spector‚ & Jex. 1997. سیاهه نشانگان مشکلات فیزیکی
 • Portrait Values Questionnaire (PVQ). Schwartz et al.‚ 2001. پرسشنامه نمود ارزش ها
 • Positive and Negative Affect Scale PANAS. Watson‚ Clark‚ and Tellegen (1988). مقیاس عاطفه مثبت و منفی
 • Positive and Negative Affect Scale for Children مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان
 • Positive-Negative Semantic Differential (PN-SMD). Mattson‚ Rogge‚ Johnson‚ Davidson‚ & Fincham‚ 2012‚ 2013. سیاهه افتراق معنایی مثبت - منفی ارتباط
 • Proactive Attitude Inventory مقیاس نگرش فعال
 • Proactive Coping Inventory (PCI) سیاهه مقابله فعال
 • Problem checklist. Joshi and Pandey‚ 2005. فهرست مشکلات
 • Psychological General Well-Being Index (PGWBI). Dupuy‚ 1984‚ Grossi et al.‚2006. شاخص سلامت روانی عمومی
 • Psycho-Social Wellbeing Scale. O’Hare et al.‚ 2002. مقیاس بهزیستی روانی- اجتماعی
 • Purpose-in-Life Test (PIL). Crumbaugh‚ 1964‚ 1968. آزمون هدف در زندگی
 • Quality of Life During Serious Illness – Family Carer Version (QOLLTI-F). Cohen et al‚ 2006. پرسشنامه کیفیت زندگی در بیمارهای وخیم- نسخه خانواده
 • Quality of Life Index (QLI); GENERIC VERSION - III سیاهه کیفیت زندگی
 • Quality of Life Index for Adults (A-QLI) Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی بزرگسالان- مددکار
 • Quality of Life Index. Spitzer‚ 1980. شاخص کیفیت زندگی
 • Quality of Well-Being Scale. The Health Status Index. Kaplan et al‚ 1973‚ Revised 1976‚ 1994. مقیاس کیفیت سلامتی
 • Questionnaire on Optimal Experience پرسشنامه تجربه مطلوب
 • Rand Mental Health Inventory (MHI). Ware‚ J. E.‚ et al. 1980. پرسشنامه بهداشت روان
 • RAND Social Health Battery. RAND Corporation‚ 1978. منبع سلامت اجتماعی
 • Random Events Knowledge Test (REKT) آزمون دانش رویدادهای تصادفی
 • Recent Life Events Questionnaire. Brugha et al‚ 1985. پرسشنامه رویدادهای زندگی
 • Relational Ethics Scale (RES). Hargrave & Bomba‚ 1991‚ 1993. مقیاس رابطه اخلاقی در خانواده
 • Responsible Choices Scale مقیاس انتخاب مسئولانه
 • Richmond Humor Assessment Instrument (RHAI). Richmond‚ Wrench & Gorham‚ 2001. ابزار سنجش شوخ طبعی
 • Satisfaction with Life Scale مقیاس خشنودی از زندگی
 • Scale of Positive and Negative Experience (SPANE). Diener et al‚ 2010. مقیاس تجارب مثبت و منفی
 • Scales of Psychological Well-Being  مقیاس بهزیستی روانی
 • Self-Report Coping Measure - Child Version. Causey & Dubow‚ 1992. اندازه گیری مقابله (مدارا)- نسخه کودکان
 • Self-Transcendence Scale (STS) مقیاس تعالی خود
 • Sensation Seeking Scale Form V revised مقیاس احساس جویی
 • Sense of Coherence Scale (SOC). Antonovsky‚ 1987‚ 1993. مقیاس احساس پیوستگی
 • Sense of Safety مقیاس حس ایمنی
 • SF-36v2 Health Survey فرم کوتاه بررسی سلامتی
 • Short Happiness and Affect Research Protocol (SHARP). Stones et al.‚ 1996. پروتکل کوتاه پژوهشی عاطفه و شادکامی
 • Significant Others Scale (SOS). Power‚ Champion & Aris‚ 1988. مقیاس خاص بودن دیگران
 • Skill and Luck Questionnaire پرسشنامه مهارت و شانس
 • Social Adjustment Scale-Self Report (SAS). Weissman‚ 1971‚ 1999‚ 2001. مقیاس سازگاری اجتماعی
 • Social Dysfunction Rating Scale (SDRS). Linn et al‚ 1969. مقیاس رده بندی اختلال عملکرد اجتماعی
 • Social Functioning Schedule (SFS). Remington and Tyrer‚ 1979. فهرست عملکرد اجتماعی
 • Social Relationship Scale (SRS). McFarlane‚ 1981. مقیاس ارتباط اجتماعی
 • Steen Happiness Index (SHI). Steen et al‚ 2005. شاخص شادکامی استین
 • Stressful Life Events Screening Questionnaire—Revised (SLESQ-R). Goodman et al‚ 1998 . پرسشنامه غربالگری رخدادهای تنش زای زندگی
 • Students’ Life Satisfaction Scale مقیاس خشنودی دانش آموزان از زندگی
 • Subjective Happiness Scale (SHS) مقیاس شادی درونی
 • Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA). Toobert‚ Hampson‚ & Glasgow‚ 2000. مجموعه فعالیت های شخصی مراقبت در دیابت
 • Talkaholic Scale (TAS). Richmond & McCroskey‚ 1993. (مقیاس وراجی (پرحرفی
 • Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS). Pavot et al‚ 1998. مقیاس رضایت از زندگی در گذر زمان
 • The Cognitive Failures Questionnaire ناتوانی شناختی
 • The Gratitude Questionnaire پرسشنامه قدرشناسی
 • The Health Orientation Scale (HOS) مقیاس سمت گیری بهداشت
 • The Multidimensional Health Questionnaire (MHQ) پرسشنامه چند وجهی سلامت
 • The Optimism Scale مقیاس خوش بینی
 • THE PERSONAL AND RELATIONSHIPS PROFILE (PRP) نیمرخ شخصی و ارتباط
 • The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) مقیاس روحیه سالمندان
 • Tolerance for Ambiguity Scale (TAS). Herman et al‚ 2010. مقیاس تحمل ابهام
 • Tolerance for ambiguity. Judge et al‚ 1999. تحمل ابهام
 • Tolerance-Intolerance of Ambiguity Scale (TIA). Budner ‚1962. مقیاس بردباری – نابردباری ابهام
 • Topic Emotions Survey. Broughton et al.‚ 2013. مطالعه جستاری هیجان ها
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQUE). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- 360 (TEIQUE-360). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی 360
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Adolescent (TEIQUE-AF). Cooper &Petrides‚ 2010; Petrides‚ 2009; Petrides & Furnham‚ 2006. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نوجوانان
 • Trait Emotional Intelligence Questionnaire- Child Form (TEIQUE-CF). Mavroveli & Petrides‚ 2008. پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی نسخه کودکان
 • UCLA Loneliness Scale. Russell et al‚ 1978‚ 1980‚ 1996. مقیاس تنهایی UCLA
 • Valued Living Questionnaire (VLQ). Wilson et al‚ 2002‚ 2010. پرسشنامه ارزشدهی زندگی
 • Valued Living Questionnaire Version 2. Wilson & DuFrene‚ 2008; Wilson‚ Sandoz‚ Kitchens‚ & Roberts‚ 2010. پرسشنامه ارزشدهی زندگی- نسخه دوم
 • Voice Handicap Index (VHI) شاخص ناتوانی صوتی
 • Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). NHS Health Scotland‚ 2006. مقیاس بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ
 • Ways of Coping Scale (Revised). Folkman‚ Lazarus et al‚ 1986. مقیاس راه های مقابله
 • Ways to Live. Morris 1956. شیوه های زندگی
 • Wellness Beliefs Scale (WBS). Bishop & Yardley‚ 2010. مقیاس باورهای سلامتی
 • WHO Quality of Life Scale (WHOQOL-100). WHOQOL Group‚ 1994. مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی
 • WHOQOL Spirituality‚ Religiousness and Personal Beliefs (SRPB). WHOQOL Group‚ 1994. مقیاس معنویت، مذهبی و باورهای شخصی
 • WHOQOL-HIV (WHOQOL-120). WHO Quality of Life Scale. WHOQOL Group‚ 2002. مقیاس کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی
 • WHOQOL-HIV BREF. WHO Quality of Life Scale. WHOQOL Group. مقیاس کوتاه کیفیت سلامتی سازمان بهداشت جهانی- اچ آی وی
 • Wisconsin Family Quality of Life Index (F-QLI) Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده - مددکار
 • Wisconsin Family Quality of Life Index (F-QLI) پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده
 • Wisconsin Quality of Life Caregiver Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی - مراقب
 • Wisconsin Quality of Life Client Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی - مراجع
 • Wisconsin Quality of Life Index For Adults Questionnaire (A-QLI) پرسشنامه کیفیت زندگی بزرگسالان
 • Wisconsin Quality of Life Provider Questionnaire پرسشنامه کیفیت زندگی – مددکار
 • Wolf Motor Function Test (WMFT) آزمون کارکرد حرکتی
 • World Health Organisation Quality of Life (Brief version) کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی
 • Youth Coping Index (YCI). McCubbin‚ Thompson & Elver‚ 1995. شاخص مقابله جوانان
 •    
  خرداد 1396
  اسفند 1395
  آبان 1395
  فروردین 1394
  خرداد 1393
  فروردین 1393
  اسفند 1392
  بهمن 1392
  دی 1390
  آذر 1390
  تیر 1390
  خرداد 1390
  اردیبهشت 1390
  بهمن 1389
  دی 1389
  اردیبهشت 1389
  دی 1388
  آبان 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
     
  سپاس بیکران به حضور دکتر محمد نقی براهنی که وزنه گران قدر و گران سنگ این حوزه بود و هست .
     
  کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.